Współpraca z innymi programami > Współpraca z FK - Synchronizacja z FK

Drukuj

Współpraca z FK – Synchronizacja z FK

Jeżeli dane dotyczą globalnych wartości dla firmy lub pracowników:

1.Z menu Ustawienia/Komunikacja wybierz polecenie Współpraca z FK.

2.W prawej części okna wybierz format wymiany danych synchronizacja z FK.

3.Wybierz Obiekt integracji ...

4.Wybierz tryb współpracy: wspólnej bazy, osobnych baz z replikacją, osobnych baz.

5.Uzupełnij ustawienia połączenia z synchronizowaną bazą w sekcji Firma FK.

6.Wskaż Użytkownika programu Finanse i Księgowość uprawnionego do przeprowadzania operacji.

7.Zaznacz opis pozycji w poleceniu księgowania:

z nazwy elementu płacowego

lub

z opisu schematu księgowania

8.Wprowadź w polu Dokument nazwę definicji dokumentu w programie FK.

9.Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz.

10.Z menu Firma  wybierz polecenie Integracja z FK.

11.Ustaw parametry raportu w oknie Polecenie księgowania.

12.Aby księgować zbiorcze wartości dla firmy zaznacz pole Globalne księgowania dla firmy, w przeciwnym wypadku pozostaw to pole odznaczone.

13.Zaznacz pole Eksport do FK.

14.Operację zatwierdź poleceniem OK.

15.Podaj datę dla okresów sprawozdawczych w otwartym oknie i zatwierdź przyciskiem OK.

16.W oknie Wybór firmy FK podpowiadane są ustawione wcześniej parametry współpracy, uzupełnij hasło użytkownika programu Finanse i Księgowość wykonującego synchronizację i kliknij przycisk Otwórz.

 

W przypadku, gdy nie ma danych do eksportu wyświetlony zostanie komunikat Brak księgowań w wybranym okresie.