Wynagrodzenia > Zarządzanie PPK > Ustawienie elementów kadrowych firmy

Drukuj

Ustawienie elementów kadrowych firmy

Rejestracja umowy PPK z instytucją finansową

Przed rozpoczęciem pracy z PPK należy wprowadzić informacje o umowie o obsługę PPK z wybraną instytucją finansową. W tym celu:

1.Otwórz okno Firma (Ctrl+3) i przejdź na zakładkę Dane kadrowe.

2.Przejdź do zestawu Programy emerytalne > Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) i uzupełnij dane zawartej umowy.

3.Zapisz wprowadzone zmiany.

 

Ustawowy termin przystąpienia do PPK

Do znajdującego się w zestawie Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) elemencie Ustawowy termin przystąpienia do PPK wprowadź datę zgodną z harmonogramem wskazanym w ustawie o PPK:

w firmach zatrudniających co najmniej 250 osób – 2019-07-01 (według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 r.),

w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników – 2020-01-01 (według stanu zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 r.),

w firmach zatrudniających od 20 do 49 pracowników – 2020-07-01 (według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r.),

w pozostałych firmach zatrudniających pracowników – 2021-01-01.

 

Podana tu data wykorzystywana jest przy określaniu pracowników z obowiązkiem przystąpienia do PPK na oknie Zarządzanie PPK.

 

Przesunięcie miesięcy wpłat

Przychód pracownika z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia w związku z jego uczestnictwem w PPK powstaje w miesiącu, w którym podmiot zatrudniający dokonał wpłat (sfinansowanych z jego środków) na rachunek pracownika w PPK.

 

W związku z tym zależnie od faktycznego terminu wpłaty PPK dla instytucji finansowej, wliczenie ich do przychodu pracownika może nastąpić w innym miesiącu niż miesiąc, za który zostały wyliczone.

 

W danych kadrowych firmy znajduje się element kadrowy Liczba miesięcy przesunięcia wpłat PPK (zestaw Programy emerytalne > Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK)) definiujący przesunięcie rozliczenia do kolejnych miesięcy podatkowych. Domyślnie element ma wartość 1.

 

Po edycji elementu należy ponownie przeliczyć okresy, w których wartość naliczonej wpłaty PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca, zwiększy przychód opodatkowany w miesiącu realizacji przelewu po naliczeniu pracownika w okresie płacowym.

 

Jeśli niemożliwe jest zastosowanie jednej wartości globalnej dla przesunięcia wpłat PPK, to wartość elementu można ustawić również indywidualnie dla pracowników.

 

Wpłata PPK do instytucji finansowej powinna nastąpić w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wpłaty zostały obliczone. Oznacza to, że mogą być wpłacone zarówno w tym samym miesiącu podatkowym (wartość elementu 0) jak również w kolejnym miesiącu podatkowym (wartość elementu 1).

hmtoggle_plus1Przykład

 

Data początku i końca wartości elementu powinna pokrywać się z początkiem i końcem miesiąca (lub miesięcy) podatkowego, którego dotyczy.

 

Wykazywanie wpłat PPK pracodawcy w ZUS RCA

W związku z wytycznymi opublikowanymi przez ZUS użytkownik może dla deklaracji RCA określić miesiąc, w którym wpłaty PPK zostały przekazane do instytucji finansowej, czyli w miesiąc rozpoznania przychodu z tego tytułu.

 

W zestawie Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) znajdują się elementy związane z obsługą wykazywania wpłat PPK pracodawcy w ZUS RCA:

Czy wykazać wpłatę PPK pracodawcy w ZUS RCA? – domyślnie element od 2020-02-01 ma ustawioną wartość Tak, co powoduje wykazywanie wpłaty PPK pracodawcy w deklaracji ZUS RCA w poz. 28. Przestawienie wartości na Nie oznacza brak wykazywania wpłaty PPK w deklaracji ZUS RCA.

Liczba miesięcy przesunięcia wpłat PPK w ZUS RCA – określa liczbę miesięcy przesunięcia wykazywania wpłat, np:

o0 – PPK wpłata podstawowa pracodawca i PPK wpłata dodatkowa pracodawca będą wykazywane w ZUS RCA w miesiącu naliczenia wpłaty.

o1 – PPK wpłata podstawowa pracodawca i PPK wpłata dodatkowa pracodawca będą wykazywane w ZUS RCA w miesiącu następnym, po miesiącu, za który wpłata została naliczona.

 

Termin wypłaty dla okresów płacowych

Wprowadzone w okresów płacowych terminy wypłat są powiązane z działaniami realizowanymi przez zdarzenia PPK:

zgłoszenie pracowników do PPK,

rezygnacji z PPK,

wznowienia uczestnictwa w PPK (po 4 latach od rezygnacji),

zmiany w zgłoszonej wysokości % składek, oznaczonej w atrybucie Pierwsza deklaracja wpłaty dodatkowej na Tak.

 

Termin wypłaty nie oddziałuje na pozostałe zdarzenia PPK (tj. wznowienie, zakończenie uczestnictwa, zwykłe zmiany % składek, zwolnienie