Ustawienia > Dane do wyświetlenia > Pulpit nieobecności - Lista nieobecności

Drukuj

Pulpit nieobecności - Lista nieobecności

Okno umożliwia definiowanie dodatkowych kolumn dla listy w oknie Pulpit nieobecności.

 

Przed zmianą ustawień zamknij okno pulpitu nieobecności.

 

Przyciski

Kopiuj do – otwiera okno dialogowe wyboru konta użytkownika, na którym zapamiętana zostanie bieżąca konfiguracja.

Kopiuj z – otwiera okno dialogowe z wyborem konta użytkownika, z którego chcemy odczytać ustawienia kolumn (nadpisując nimi bieżący profil ustawień).

 

Operacja Kopiuj do zapisuje ustawienia pod kontem użytkownika, ale nie powoduje zmian w aktualnie wykorzystywanym przez  niego profilu. Aby odtworzyć tak zapisany profil użytkownik po zalogowaniu musi wykonać operację Kopiuj z, aby nadpisać bieżące ustawienia.

 

Przycisk btn_kip_01 definicji kolumny otwiera okno edycji jej składników.

 

btn_kip_03 – usuwa wiersz definicji kolumny.

btn_kip_04 – dodaje poniżej nowy wiersz definicji kolumny.

 

Kolumny listy

Wyświetlaj element – przełącza aktywność wyświetlania elementu. Pierwsze przełączenie stanu pola wymaga trzech kliknięć myszy.

Nazwa kolumny – nazwa kolumny, pod którą prezentowana będzie wartość przypisanego elementu.

Elementy kadrowe – definicja prezentacji wartości danych (może był złożona z tekstu oraz jednego lub więcej elementów). W definicji elementy kadrowe prezentowane są w nawiasach kwadratowych.

 

Kolejność zdefiniowanych danych można zmienić metodą "przeciągnij i upuść".

 

Edycja kolumny

Definicja danych prezentowanych w kolumnie może być złożona z tekstu użytkownika oraz jednego lub więcej elementów kadrowych. W oknie edycji poszczególne wiersze odpowiadają za kolejne składniki definicji.

 

btn_kip_01 – otwiera dialog wprowadzania tekstu dla definicji.

btn_kip_02 – otwiera okno wyboru elementu kadrowego dla wiersza definicji.

 

Wyboru danych kadrowych z elementów zgrupowanych (img_kip_42) należy dokonywać z widoku zakładki Kategorie, aby wskazany został atrybut elementu zgrupowanego np: [Adres tymczasowy.kod pocztowy].

img_kip_41

 

btn_kip_03 – usuwa wiersz definicji danych.

btn_kip_04 – dodaje poniżej nowy wiersz definicji danych.

 

Kolejność zdefiniowanych danych można zmienić metodą "przeciągnij i upuść".