Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Atrybuty > Typ elementu - Obciążenie - rozdysponowanie wynagrodzenia

Drukuj

Typ elementu – Obciążenie – rozdysponowanie wynagrodzenia

Atrybuty

Przechodzi do następnego miesiąca – jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, to element automatycznie przechodzi do systemu wynagrodzeń w następnym okresie płacowym (w trakcie dodawania okresu płacowego na podstawie innego okresu).

 

Element ukryty – zaznaczenie tego pola powoduje, iż element ten nie będzie pokazywany w oknach dostępnych elementów, z wyjątkiem głównego okna Elementy.

 

Wartość pieniężna – jeżeli definiujemy element, który w rzeczywistości posiada wartość pieniężną (np. premia kwartalna lub nagroda), to ten atrybut powinien być zaznaczony. Pozwoli to na księgowanie tego elementu oraz podsumowywanie na kartach wynagrodzeń. Ponadto do wartości elementu dodawany będzie symbol zł.

 

Dopuszczalna wartość ujemna – elementy kadrowo-płacowe z założenia mają wartość dodatnią i jeśli w trakcie obliczeń okaże się, że dany element ma wartość ujemną, program traktuje to jako błąd i sygnalizuje komunikatem „#UJEMNA!" w polu wartości elementu. Jeżeli element może osiągać wartości ujemne, to zaznaczając ten atrybut informujemy program, aby w powyższym przypadku nie sygnalizował błędu i kontynuował pracę.

 

Ze znakiem ujemnym – jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, to w trakcie wyliczeń wartość elementu jest mnożona przez –1 (minus jeden). Atrybut ten pozwala na definiowanie elementów będących potrąceniem pewnej kwoty z wypłaty. Wprowadzana wartość potrącenia będzie dodatnia, a program w dalszych obliczeniach będzie traktował ją jako ujemną.

 

Nie dołączaj argumentów – w formule obliczeniowej definiowanego elementu używamy innych elementów jako części składowych formuły (argumentów), połączonych odpowiednim działaniem. Kiedy ten element jest wykorzystywany w systemie wynagrodzeń, program automatycznie dodaje do systemu, oprócz zdefiniowanego elementu również jego argumenty. Po zaznaczeniu tego atrybutu na zakładce Wartości znajdzie się jedynie element wynikowy. Pomimo zaznaczenia tego atrybutu argument może jednak zostać pokazany, jeśli:

argument ma wartość niepoprawną (np. „#UJEMNA"),

argument jest parametrem i nie ma określonej wartości dla wzorca lub globalnie.

 

Narastająco – jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, wartość elementu będzie liczona narastająco (tzn. w sposób skumulowany).

 

Precyzja – z tej rozwijanej listy można wybrać precyzję, czyli sposób zaokrąglania wartości elementu. Poniżej pokazano tabelę przedstawiającą sposób zaokrąglania. W przypadku zaznaczenia atrybutu „wartość pieniężna " wybranie jednocześnie precyzji „tysięczne " nie odniesie skutku, gdyż program i tak będzie zaokrąglał wartości do setnych (czyli do groszy). Zaznaczenie precyzji „pełna" spowoduje przyjmowanie zaokrągleń określonych w ustawieniach systemu Windows.

 

Pobieranie wartości

Przy podsumowaniach – rozwijana lista pozwala wybrać zachowanie elementu przy podsumowaniach, możliwe jest ustawienie:

Sumuj wartości przy grupowaniu okresów oraz przy grupowaniu pracowników – wybranie tej opcji powoduje, że program przy tworzeniu podsumowań i raportów dla grupy pracowników lub przy grupowaniu okresów sumuje wartości tego elementu dla tych pracowników lub wybranego przedziału czasu.

Sumuj wartości tylko przy grupowaniu pracowników – wybranie tej opcji powoduje, że program przy tworzeniu podsumowań i raportów dla grupy pracowników wartości tego elementu dla tych pracowników.

Nie sumuj wartości – wybranie tej opcji powoduje, że program przy tworzeniu podsumowań i raportów dla grupy pracowników lub przy grupowaniu okresów nie sumuje wartości tego elementu dla tych pracowników lub wybranego przedziału czasu.

Suma wartości przy grupowaniu okresów liczona formułą – do wyliczenia sumy wartości zgrupowanej wykorzystywana będzie formuła elementu.

Suma wartości przy grupowaniu okresu uwzględnia jedną wartość według dat bazowych – wyliczenie sumy zostanie wykonane według wartości w okresach bazowych.

Suma wartości przy grupowaniu okresu uwzględnia jedną wartość według daty ZUS – wyliczenie sumy zostanie wykonane według wartości w okresach ZUS.

Suma wartości przy grupowaniu okresu uwzględnia jedną wartość według daty POD – wyliczenie sumy zostanie wykonane według wartości w okresach podatkowych.

 

Sposób postępowania z wartością ujemną

Ustala zachowanie programu gdy element przyjmie wartość ujemną. Możliwe jest wyświetlenie informacji o błędzie lub traktowanie w takiej sytuacji parametru jak by miał wartość zero.

 

Naliczanie w trybie korekty

wartość elementu niezależna od wartości korygowanej – wartość elementu w okresie korekty będzie sumą wartości z okresu korygowanego i korygującego.

Wartość korekty licz narastająco – gdy opcja ta jest wybrana po korekcie elementu w okresie korygującym, prezentowana będzie wartość pomniejszona o wartość przed korektą.