Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Atrybuty > Typ elementu - Atrybut elementu kadrowego zgrupowanego - liczba rzeczywista

Drukuj

Typ elementu – Atrybut elementu kadrowego zgrupowanego – liczba rzeczywista

Atrybuty

Wartość pieniężna – jeżeli definiujemy element, który w rzeczywistości posiada wartość pieniężną (np. premia kwartalna lub nagroda), to ten atrybut powinien być zaznaczony. Pozwoli to na księgowanie tego elementu oraz podsumowywanie na kartach wynagrodzeń. Ponadto do wartości elementu dodawany będzie symbol zł.

 
Element ukryty – zaznaczenie tego pola powoduje, iż element ten nie będzie pokazywany w oknach dostępnych elementów, z wyjątkiem głównego okna Elementy.

 

Dopuszczalna wartość ujemna – elementy kadrowo-płacowe z założenia mają wartość dodatnią i jeśli w trakcie obliczeń okaże się, że dany element ma wartość ujemną, program traktuje to jako błąd i sygnalizuje komunikatem „#UJEMNA!" w polu wartości elementu. Jeżeli element może osiągać wartości ujemne, to zaznaczając ten atrybut informujemy program, aby w powyższym przypadku nie sygnalizował błędu i kontynuował pracę.

 

Stosuj wartość domyślną – dzięki temu atrybutowi program przyjmie wartość domyślną dla danego parametru lub elementu kadrowego, o ile tej wartości nie wpiszemy sami. Jeżeli zaznaczymy ten atrybut i nie podamy wartości dla danego parametru lub elementu kadrowego, to program przyjmie do obliczeń:

dla liczb rzeczywistych – wartość zero,

dla ułamka zwykłego – wartość 1,

dla parametru lub elementu kadrowego typu napis – pusty napis,

dla parametru lub elementu kadrowego typu element słownika – domyślny element,

dla parametru lub elementu kadrowego typu data – pustą (nieustawioną) datę.

Jeżeli atrybut nie jest zaznaczony i nie zostanie podana wartość dla danego parametru, to program nie pozwoli na naliczenie i zamknięcie danego okresu płacowego.

Precyzja – z tej rozwijanej listy można wybrać precyzję, czyli sposób zaokrąglania wartości elementu. Poniżej pokazano tabelę przedstawiającą sposób zaokrąglania. W przypadku zaznaczenia atrybutu „wartość pieniężna " wybranie jednocześnie precyzji „tysięczne " nie odniesie skutku, gdyż program i tak będzie zaokrąglał wartości do setnych (czyli do groszy). Zaznaczenie precyzji „pełna" spowoduje przyjmowanie zaokrągleń określonych w ustawieniach systemu Windows.

 

Sygnalizuj brak wartości

Opcja określa jak program ma obsługiwać element przy naliczaniu, gdy jego wartość nie została uzupełniona:

zawsze – brak wartości będzie sygnalizowany nawet, gdy pracownik nie jest zatrudniony,

tylko w okresie zatrudnienia – brak wartości będzie sygnalizowany tylko, gdy pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę,

nie sygnalizuj – brak wartości nie będzie sygnalizowany.

 

Okres sumowania zasobów

Domyślny – zasoby będą pobierane z domyślnego okresu.

Uwzględnij zasoby od początku roku – zasoby będą liczone od początku roku.

Uwzględnij zasoby od wskazanej daty – zasoby będą liczone na podstawie wybranego elementu kadrowego typu Data.

 

Pobieranie wartości

Rozstrzyganie przy wieloznaczności – definiuje jak ma się zachować element jeśli w okresie ma wiele wartości.

 

Sumuj w przypadku wielu wystąpień – gdy jest wiele wystąpień w danym okresie wartości zostaną zsumowane.

 

Przy podsumowaniach – rozwijana lista pozwala wybrać zachowanie elementu przy podsumowaniach, możliwe jest ustawienie:

Sumuj wartości przy grupowaniu okresów oraz przy grupowaniu pracowników – wybranie tej opcji powoduje, że program przy tworzeniu podsumowań i raportów dla grupy pracowników lub przy grupowaniu okresów sumuje wartości tego elementu dla tych pracowników lub wybranego przedziału czasu.

Sumuj wartości tylko przy grupowaniu pracowników – wybranie tej opcji powoduje, że program przy tworzeniu podsumowań i raportów dla grupy pracowników wartości tego elementu dla tych pracowników.

Nie sumuj wartości – wybranie tej opcji powoduje, że program przy tworzeniu podsumowań i raportów dla grupy pracowników lub przy grupowaniu okresów nie sumuje wartości tego elementu dla tych pracowników lub wybranego przedziału czasu.

Suma wartości przy grupowaniu okresów liczona formułą – do wyliczenia sumy wartości zgrupowanej wykorzystywana będzie formuła elementu.

Suma wartości przy grupowaniu okresu uwzględnia jedną wartość według dat bazowych – wyliczenie sumy zostanie wykonane według wartości w okresach bazowych.

Suma wartości przy grupowaniu okresu uwzględnia jedną wartość według daty ZUS – wyliczenie sumy zostanie wykonane według wartości w okresach ZUS.

Suma wartości przy grupowaniu okresu uwzględnia jedną wartość według daty POD – wyliczenie sumy zostanie wykonane według wartości w okresach podatkowych.