Informacje podstawowe > Dane kadrowe - bilanse okresowe > Rozliczenie zasiłku

Drukuj

Rozliczenie zasiłku

Bilanse rozliczeń zasiłków podzielone są na dwa elementy Rozliczenie zasiłku oraz Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem (zestaw Urlopy, Zasiłki > Choroby, Zasiłki).

 

Rozliczenie zasiłku zawiera informacje o zasiłkach rejestrowanych zdarzeniami:

choroba zwykła

choroba zawodowa

choroba w okresie wyczekiwania

wypadek przy pracy

świadczenie rehabilitacyjne 

badania kandydata na dawcę lub dawcy komórek, tkanek, narządów

zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem

zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny

wypadek w drodze do/z pracy

pobyt w szpitalu

choroba w ciąży

 

Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem zawiera informacje o zasiłkach rejestrowanych zdarzeniami:

zasiłek macierzyński

zasiłek macierzyński łączony z pracą

zasiłek ojcowski

zasiłek macierzyński w trakcie urlopu wychowawczego

zasiłek macierzyński dla urlopu rodzicielskiego

zasiłek macierzyński dla urlopu rodzicielskiego łączony z pracą

zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego

 

W przypadku, gdy zdarzenie obejmuje okres przełomu dwóch miesięcy lub zmienia się jeden z parametrów, np. procent zasiłku w elemencie Rozliczenie zasiłku zmienia się z 80% na 100%, rozliczenie rozbijane jest na dwie (lub więcej) kolejne wartości bilansu Rozliczenie zasiłku obejmujące odpowiednie okresy.

 

Przykład

Pracownik (mający mniej niż 50 lat) w roku 2009 przebywa na zwolnieniu z tytułu choroby w dniach od 12 do 29 kwietnia 2009, 7 do 26 czerwca 2009 oraz w dniach od 24 do 31 sierpnia na zwolnieniu z tytułu opieki nad chorym dzieckiem.

 

Rozliczenie zasiłku pracownika będzie miało postać:

Nazwa atrybutu

Opis

Wartość

ważne od:

Data obowiązywania od (data początku roku z wyjątkiem opisanym powyżej)

2009-01-01

ważne do:

Data obowiązywania do

2009-01-12

uprawniony do zasiłku

Tak/Nie

Program automatycznie przyjmuje, że pracownik jest uprawniony do zasiłku.

(Puste pole oznacza domyślną wartość "Tak").

TAK

oznaczenie kodu choroby

Wartość wpisywana ręcznie. Kod choroby wg oznaczeń ZUS (np.: A, B, C, D...) do ZUS RSA.

 

tytuł zasiłku

Tytuł zasiłku wg słownika, np.: choroba zwykła, wypadek w drodze do/z pracy, pobyt w szpitalu, choroba w ciąży, zasiłki macierzyński i opiekuńczy (domyślnie dla zdarzenia choroba jest to wartość "choroba zwykła").

Choroba zwykła

% zasiłku

% zasiłku wg tytułu zasiłku, dla choroby zwykłej 80% (jeśli choroba w ciąży – 100%; w przypadku pobytu w szpitalu jeżeli zasiłek finansowany przez ZUS - 70%, jeśli przez pracodawcę – 80%, itd.).

80%

liczba dni zasiłku

Łączna liczba dni zasiłku.

12

wypłacić za dni

Łączna liczba dni zasiłku, za które przysługuje wynagrodzenie. Uzależniona od ustawień atrybutu "oznaczenie kodu choroby"

12

finansowane przez zakład

Tak/Nie

Program automatycznie ustawia wartość "Tak" jeśli choroba finansowana jest przez pracodawcę (pierwsze 33 dni choroby w roku 2009) lub "Nie" jeśli finansowana jest przez ZUS.

TAK

rozliczaj w bieżącym miesiącu

Tak/Nie

Program automatycznie ustawia wartość "Tak" jeśli zdarzenie wstawiane jest do bieżącego miesiąca, jeśli do zamkniętego okresu wtedy ustawia wartość "Nie".

TAK

(UP) podstawa za dzień

Wartość podstawy za jeden dzień zwolnienia wyliczona na podstawie wynagrodzenia z tytułu umowy o prace.

287,63

(UCP) podstawa za dzień

Wartość podstawy za dzień zwolnienia wyliczona na podstawie wynagrodzenia z tytułu umowy cywilno-prawnej.

0

podstawa za dzień zwolnienia

Suma atrybutów (UP) podstawa za dzień i (UCP) podstawa za dzień.

287,63

stawka za dzień zwolnienia

Program oblicza stawkę za dzień zwolnienia mnożąc podstawę za dzień przez % zasiłku. Wartość uzależniona jest od atrybutu "finansowane przez zakład" oraz od elementu "Firma uprawniona do wypłaty zasiłków ZUS".

230,10

liczba dni opóźnienia w dostarczeniu zwolnienia lekarskiego

Ręcznie uzupełniana liczba dni opóźnienia w dostarczeniu zwolnienia lekarskiego.

0

potrącenie za nieterminowe zwolnienie

Wyliczana kwota potrącenia za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego.

0

kwota brutto zasiłku

Program wylicza wynagrodzenie za zasiłek mnożąc stawkę za dzień zwolnienia przez liczbę płatnych dni zasiłku (wypłacić za dni).

2761,20

potrącenie wynagrodzenia za zasiłek

Kwota potrącenia za zasiłek wyliczona, jako iloraz podstawy potrącenia pobranej z systemu wynagrodzeń oraz liczby dni w miesiącu wg ZUS przemnożony przez liczbę dni zasiłku.

4000

kod RSA

Program automatycznie ustawia kod RSA w zależności od tytułu zasiłku oraz wartości pola "finansowane przez zakład".

331 – niezd. Do pracy finans. Pracodawc

kwota netto zasiłku

Kwota brutto zasiłku pomniejszona o zaliczkę na podatek.

2264,22

przypis podatku

Wyliczony podatek od kwoty brutto zasiłku.

496,98

potrącona zaliczka na podatek

Wyliczony podatek od kwoty brutto zasiłku.

496,98

wynagrodzenie/przychód za

Okres na podstawie, którego została wyliczona podstawa do zasiłku.

2008-05 / 09-04

wynagrodzenie/przychód przeciętne

Przeciętne wynagrodzenie w okresie służące do wliczenia podstawy do zasiłku.

8629,00

dni ciągłego zasiłku

Wyliczenie liczby dni ciągłego pobierania zasiłku.

12

dni zasiłku od początku roku

Liczba dni zasiłku wykorzystanych od początku roku.

12

typ zdarzenia

Atrybut dodawany na potrzeby algorytmów programu, modyfikacja ręczna nie jest zalecana.

2

data wyliczenia podstawy

Miesiąc, w którym została wyliczona podstawa zasiłku.

2009-05-01

 

Program pobiera odpowiednie podstawy za dzień z elementu: Podstawy do chorobowego (atrybut: podstawa razem). Suma podstaw w pełnej wartości dzielona jest przez liczbę podstaw, standardowo 12 (tych podstaw, które obowiązują w okresie, w którym wystąpiła choroba i wchodzą do średniej chorobowej). Jeśli w ciągu trzech ostatnich miesięcy w kalendarzu pracownika znajduje się dany zasiłek, wtedy program pobiera już wyliczoną podstawę z elementu (UP) podstawa za dzień.