Informacje podstawowe > Dane kadrowe - bilanse okresowe > Rozliczenie urlopu

Drukuj

Rozliczenie urlopu

Bilans w elemencie Rozliczenie urlopu wypoczynkowego (zestaw Urlopy, Zasiłki > Urlopy) zawiera informację dotyczące rozliczenia zdarzeń Urlop wypoczynkowy oraz Urlop wypoczynkowy na żądanie.

W przypadku, gdy zdarzenie obejmuje okres przełomu dwóch miesięcy, rozliczenie rozbijane jest na dwie kolejne wartości bilansu Rozliczenie urlopu wypoczynkowego obejmujące odpowiednie okresy w tych miesiącach.

 

Przykład

Pracownik przebywa na urlopie od 10 do 13 sierpnia 2009. Program generuje wartość:

Nazwa atrybutu

Opis

Wartość

Ważne od:

Data rozpoczęcia urlopu.

2009-08-10

Ważne do:

Data końca urlopu lub data końca miesiąca, jeśli urlop przypada na przełomie dwóch miesięcy.

2009-08-13

liczba godzin urlopu

Łączna liczba godzin urlopu z kalendarza.

24

liczba dni urlopu

Łączna liczba dni urlopu z kalendarza.

3

stała za godzinę

Suma z bieżącego miesiąca (sierpnia) wszystkich składników wchodzących do klasy: 08 Wchodzi do podstawy naliczania wynagrodzenia urlopowego jako element stały.

0,00

podstawa zmiennej

Suma podstaw wynagrodzenia zmiennego do urlopu:

średniej urlopowej pobranej z wartości bilansu Podstawy do urlopu (tzn. suma wartości atrybutu średnia do urlopu standardowo z 3 poprzednich miesięcy),

wynagrodzenia godzinowego z 3 poprzednich miesięcy obliczonego wg bieżącej stawki za godzinę,

wynagrodzenia dniówkowego z 3 poprzednich miesięcy wg bieżącej dniówki.

0,00

liczba przepracowanych godzin z okresu podstaw

Łączna liczba przepracowanych godzin pobrana z wartości bilansu Podstawy do urlopu (tzn. suma wartości atrybutu liczba godzin przepracowanych standardowo z 3 poprzednich miesięcy).

Liczba ta uwzględnia również liczbę nadgodzin (określoną w atrybucie liczba nadgodzin w miesiącu) w zależności od wartości parametru uwzgl. nadgodzin w liczbie przepr. godzin do wyn. urlopowego.

512:00

średnia za godzinę

Iloraz wartości pól podstawa zmiennejpola liczba przepracowanych godzin z okresu podstaw

Jeśli wartość parametru Obliczanie podstawy dla urlopów kontynuowanych jest ustawiona na: ta sama podstawa dla urlopu kontynuowanego, to dla urlopu kontynuowanego program pobierze tę sama podstawę (z poprzedniego rozliczenia).

0

stawka za godzinę urlopu

Łączna stawka za godzinę urlopu = suma pól stała za godzinę oraz średnia za godzinę.

0,00

wynagrodzenie za urlop godzinowy ze stałych

Łączne wynagrodzenie za urlop = iloczyn pól liczba godzin urlopu oraz stała za godzinę.

0,00

wynagrodzenie za urlop godzinowy

Łączne wynagrodzenie za urlop = iloczyn pól liczba godzin urlopu oraz stawka za godzinę urlopu.

0,00

rozliczaj w bieżącym miesiącu

TAK/NIE

Jeśli urlop wstawiany jest do otwartego okresu program domyślnie rozliczy urlop w bieżącym miesiącu, czyli ustawi TAK.

Jeśli urlop wstawiany jest do zamkniętego okresu wtedy ustawiana jest wartość NIE i rozliczenie przesuwane jest do kolejnego okresu. Jeśli Użytkownik chce przesunąć rozliczenie może ręcznie zmienić wartość.

TAK

potrącenie wynagrodzenia za urlop godzinowy

Iloczyn pól liczba godzin urlopu oraz stała za godzinę.

Jeżeli pole rozliczaj w bieżącym miesiącu ma wartość NIE, potrącenie wyliczane jest jako:

iloczyn pól liczba godzin urlopu oraz stała za godzinę,

jeśli pracownik jest wynagradzany w oparciu o dniówkę jako iloczyn stawki godzinowej za dniówkę (wynagrodzenie dniówkowe w poprzednim miesiącu podzielone przez liczbę godzin roboczych) i liczby godzin urlopu,

jeśli pracownik jest wynagradzany w oparciu o stawkę godzinową jako iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin urlopu.

0,00