Stosunek pracy > Prokurent (tylko ubezp. zdrowotne)

Drukuj

Prokurent (tylko ubezp. zdrowotne)

Przed zarejestrowaniem zdarzenia Prokurent (tylko ubezp. zdrowotne) zalecane jest utworzenie okresu, w którym zostanie ono rozliczone. Okres rozliczający powinien wykorzystywać szablon listy płac Prokurent.  

 

Aby zrealizować zdarzenie Prokurent (tylko ubezp. zdrowotne)

W celu zarejestrowania pracownikowi wynagrodzenia prokurenta:

1.Przejdź na zakładkę Kalendarz pracownika i z menu kontekstowego wybierz polecenie dodaj zdarzenie.

 

oz_kip_110

 

2.W oknie edycji zdarzenia z rozwijanego pola Zdarzenie wybierz katalog 2. Stosunek pracy > 5 Prokurent a następnie zdarzenie Prokurent (tylko ubezp. zdrowotne),

3.Kliknij przycisk Zatwierdź aby uruchomić realizację zdarzenia.

Domyślnie realizacja zdarzenia Prokurent (tylko ubezp. zdrowotne) przypisuje osobę do wzorca Prokurent (tylko ubezp. zdrowotne), umieszczonego w katalogu 00 Pracownik, współpracownik. Lista akcji podstawowych i warunkowych dla zdarzenie znajduje się na zakładce Akcje.

 

Pracownik zostanie przypisany do wzorca z datą początkową wystąpienia zdarzenia i bez daty końca obowiązywania. Jeżeli wynagrodzenie nie jest rozliczane cyklicznie, to po zakończeniu realizacji zdarzenia, należy pracownikowi w zakładce wzorce wprowadzić datę końca obowiązywania wzorca.  

 

4.Jeśli pracownik nie ma wprowadzonych informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS, program wyświetli zapytanie czy wypełnić deklarację zgłoszeniową ZUS. Wybranie Tak otworzy okno wprowadzania danych dla zestawu kadrowego Zgłoszenie ZUA/ZZA.  Należy  pamiętać o ustawieniu odpowiednich wartości w oknie zgłoszenia. Jeżeli zdarzenie jest przypisywane osobie związanej stosunkiem pracy lub umową cywilnoprawną ze zgłoszeniem do ZUS ten krok zostanie pominięty przez program.

 

oz_kip_111

 

5.Oknem, które zawsze się pojawi podczas realizacji tego zdarzenia to edycja elementu kadrowego „kwota miesięcznego wynagrodzenia prokurenta” – uzupełnij kwotę oraz jeżeli nie jest to stałe miesięczne wynagrodzenie datę końca obowiązywania podanej wartości. Kwotę miesięcznego wynagrodzenia prokurenta można później edytować na zakładce Dane kadrowe w zestawie kadrowym Wynagrodzenia\ Składniki\ Kwoty wynagrodzeń.

 

Lista płac

Predefiniowana lista płac dla prokurenta zawiera elementy:

wynagrodzenie prokurenta

składka na ub. zdrowotne (prokurent)

kwota netto - prokurent

do wypłaty - prokurent  

 

oz_kip_112