Nieobecności > Rejestracja nieobecności > Nieobecności rodzicielskie

Drukuj

Nieobecności rodzicielskie

Do grupy zdarzeń Nieobecności rodzicielskich należą:

Urlop macierzyński/rodzicielski,

Urlop ojcowski,

Urlop rodzicielski łączony z pracą,

Urlop wychowawczy,

Opieka na dzieckiem – art. 188 KP.

 

Z rozwijanej listy Rodzaj nieobecności wybierz zdarzenie, które chcesz zarejestrować. Zależnie od wybranej nieobecności wyświetlony zostanie zestaw pól umożliwiający wprowadzanie niezbędnych informacji.

 

Urlop macierzyński/rodzicielski

Po wybraniu rodzaju nieobecności Urlop macierzyński/rodzicielski należy dodatkowo wskazać jej Typ:

 

img_kip_nb_14

 

Aby uzupełnić informacje o złożonym przez pracownika wniosku kliknij img_kip_nb_15 przy Wniosek związany z rodzicielstwem aby rozwinąć pole wyboru rodzaju wniosku i jego zakresu dat. W polach podpowiadane są dane z ostatnio zarejestrowanego wniosku. Jeśli chcesz wprowadzić dane dla nowszego aktualnego wniosku, kliknij przycisk Dodaj nowy i uzupełnij jego dane. Dane dziecka znajdujące się we wniosku podczas zatwierdzenia nieobecności zostaną wykorzystane przy jego rozliczeniu.

 

Wnioski zapisywane są w zestawie kadrowym Urlopy, zasiłki\Choroby, zasiłki w elemencie Wniosek związany z rodzicielstwem.

 

Jeśli wniosek nie zostanie uzupełniony w trakcie wprowadzania nieobecności to dane dziecka będzie można uzupełnić po zatwierdzeniu zdarzenia rozwijając Podsumowanie:

 

img_kip_nb_16

 

Po wprowadzeniu zmian w Podsumowaniu zatwierdź je przyciskiem Zapisz podsumowanie.

 

Znajdujący się w podsumowaniu przycisk Drukuj zestawienie zasiłków uruchamia wykonanie raportu Zestawienie rozliczenia zasiłków.

 

Pole Zakres dat rejestruje dzień rozpoczęcia i zakończenia nieobecności. Data końcowa może być uzupełniona automatycznie na podstawie długości zdarzenia. Przycisk img_kip_nb_15 rozwija dodatkowe pole Liczba, w którym można wybrać jednostkę i liczbę dni/tygodni trwania nieobecności

 

img_kip_nb_17

 

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński można rejestrować w całości lub w częściach np. tylko na bieżący miesiąc.

 

Program nie pilnuje maksymalnego przysługującego wymiaru urlopu macierzyńskiego.

 

Urlop rodzicielski

Wybierając ten typ nieobecności domyślnie sekcja Wniosku związanego z rodzicielstwem jest rozwinięta z domyślnie uzupełnionym polem Rodzaj wniosku jako Urlop rodzicielski lub widocznym aktywnym wnioskiem odczytanym z programu.

 

Urlop rodzicielski można rejestrować w całości wnioskowanego wymiaru lub w częściach np. tylko na bieżący miesiąc.

 

Program nie pilnuje maksymalnego przysługującego wymiaru urlopu rodzicielskiego.

 

Urlop macierzyński + rodzicielski (pełny wymiar - 80%)

Ten typ nieobecności przeznaczony jest do rejestracji domyślnej wartości 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodni urlopu rodzicielskiego czyli wymiaru przy urodzeniu jednego dziecka, gdy Pracownica nie później niż 21 dni po porodzie, złożyła do pracodawcy pisemny wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

 

Jeżeli zostanie wprowadzona mniejsza liczba tygodni, to w pierwszej kolejności program skraca długość urlopu rodzicielskiego.

 

Urlop macierzyński przed porodem

Wybierając ten typ nieobecności domyślnie sekcja Wniosku związanego z rodzicielstwem jest rozwinięta z uzupełnionym polem Rodzaj wniosku jako Urlop macierzyński przed porodem lub widocznym aktywnym wnioskiem odczytanym z programu. Wniosek dla tego typu nieobecności nie wyświetla pól z danymi dziecka.

 

Urlop ojcowski

O ile nieobecność nie jest wprowadzana dla zaznaczonego przedziału dat w kalendarzu, to po wybraniu daty początkowej podpowiedziana zostanie data końcowa 2 tygodnie później.

 

Urlop rodzicielski łączony z pracą

W polu Wymiar czasu pracy podczas nieobecności rodzicielskich dostępne do wyboru są wzorce przypisane do klasy wzorców Części etatu w trakcie nieobecności. Jeżeli na liście nie ma odpowiedniego wzorca należy go utworzyć, zainicjalizować jego kalendarz odpowiednim wzorcem czasu pracy a następnie dołączyć do tej klasy.

 

Urlop wychowawczy

Wprowadzone dane dziecka (Nazwisko dziecka, Imię dziecka, Data urodzenia) po zatwierdzeniu nieobecności zapisywane są w:

zestawie kadrowym ZUS w elemencie Informacja o świadczeniu /przerwie RSA,

zestawie kadrowym Urlopy, zasiłki\Urlopy wychowawcze w elemencie Rozliczenie podstaw składek z tytułu urlopu wychowawczego.

 

Program nie sprawdza czy istnieje okres pomocniczy dla rozliczenia urlopu wychowawczego i nie wyświetla ostrzeżenia o jego braku. Zalecana jest weryfikacja istniejących okresów przed lub po zarejestrowaniu tej nieobecności.

 

Opieka nad dzieckiem – art. 188 KP

Jeżeli jest to pierwsza opieka nad dzieckiem i w danych kadrowych nie ma zarejestrowanego oświadczenia o zadeklarowanym rodzaju opieki na dany rok oraz w zestawie Potomstwo brak danych dziecka w wieku poniżej 14 roku życia na dzień rejestracji opieki, to po prawej stronie okna pojawią się pola do uzupełnienia.

 

Z rozwijanej listy wybierz rodzaj wymiaru urlopu dzienny lub godzinowy (domyślnie ustawia się dzienny), a następnie uzupełnij dane dziecka. Pole Data urodzenia jest wymagane.

 

img_kip_nb_13

 

Jeżeli w danych kadrowych zostało wcześniej zarejestrowane oświadczenie o rodzaju wymiaru opieki, to podczas rejestracji nieobecności zostanie wyświetlony wymiar urlopu z oświadczenia na dany rok kalendarzowy (pola nie można edytować).

Program sprawdza czy pracownik w zestawie Potomstwo ma zarejestrowane dziecko w wieku poniżej 14 roku życia. Jeśli wśród dzieci jest dziecko spełniające ten warunek, to pola z danymi dziecka nie zostaną wyświetlone.

 

Zobacz także:

Rozliczanie w okresach urlopów związanych z rodzicielstwem