Księgowania i analizy > Księgowania - przykłady

Drukuj

Księgowania - przykłady

Przykład - księgowanie kwoty brutto w rozbiciu na pracowników

Poniższy rysunek przedstawia pozycję schematu księgowania Wynagrodzenie brutto na konto 405 po stronie Wn oraz na konto 230-NumerPracownika po stronie Ma.

 

W przykładzie wykorzystany został parametr predefiniowany #P.

 

ksieg8

 

Przykład - rozliczanie umów zlecenia bez ubezpieczeń

Zakładamy, że umowy zlecenia będą księgowane na konta o numerze Wn 502-dzial-projekt oraz Ma 230-1, gdzie dział – konto kosztowe działu (syntetyka oraz analityki), projekt – analityka projektu. Tworzymy schemat księgowań z jedną pozycją z ustawieniami:

Kwota: 0

Mnożnik: 1

Wn: 502-#n_dzl-#n_proj

Ma: 230-#P

Grupowanie po stronie: Ma

Opis Wn: Umowy #nazw_dz - #nazw_proj

Opis Ma: Koszty um. cyw-praw.

 

ksieg9

 

Otwieramy kartotekę Słowniki i tworzymy słownik Konta kosztowe projektów z dodatkowym atrybutem typu napis. W tym słowniku będziemy przechowywać nazwę projektu oraz numer konta analityki.

Tworzymy słownik Konta kosztowe działów z dodatkowym atrybutem typu Tekstowy. W tym słowniku będziemy przechowywać nazwy działów oraz informacje o numerach ich kont kosztowych.

Otwieramy kartotekę Elementy i tworzymy atrybut elementu kadrowego o nazwie Konto kosztowe projektu typu element słownika. Na zakładce Atrybuty wybieramy słownik Konta kosztowe projektów.

Tworzymy atrybut elementu kadrowego o nazwie Konto kosztowe działu typu element słownika. Na zakładce Atrybuty wybieramy słownik Konta kosztowe działów.

Dodajemy do rozliczenia umowy (element Rozliczenie umowy zlecenia) utworzone wcześniej atrybuty Konto kosztowe projektu oraz Konto kosztowe działu  typu element słownika.

Na zakładce Księgowanie elementu Rozliczenie umowy zlecenia dodajemy utworzony wcześniej schemat księgowania.

Tworzymy parametry księgowań:

nazw_dz – wartość elementu (element Rozliczenie umowy zlecenia, atrybut Konto kosztowe działu), wartość kadrowa,

nazw_proj – wartość elementu (element Rozliczenie umowy zlecenia, atrybut Konto kosztowe projektu), wartość kadrowa,

n_dz – wartość elementu (element Rozliczenie umowy zlecenia, atrybut Konto kosztowe działu), wartość kadrowa, atrybut słownika,

n_proj – wartość elementu (element Rozliczenie umowy zlecenia, atrybut Konto kosztowe projektu), wartość kadrowa, atrybut słownika,

 

ksieg9-param

 

W okresie płacowym, w którym rozliczane są umowy zlecenia, podłączamy schemat księgowania do wzorca kadrowego Umowa zlecenia. Najwygodniej robi się to na zakładce Księgowania w oknie firmy.

Dla poszczególnych rozliczeń umów zlecenia należy uzupełnić wartość atrybutów Konto kosztowe działu oraz Konto kosztowe projektu.

Na podglądzie księgowań zobaczymy rozbicie umów zlecenia z dokładnością do działu i projektu.

 

o_schp4

 

W podobny sposób można stworzyć schematy księgowań dla innych rodzajów umów cywilnoprawnych. Słowniki działów i projektów, dane kadrowe oraz parametry mogą być ponownie wykorzystane.

 

Przykład - rozksięgowanie z uwzględnieniem czasu pracy (sposób 1)

Przykład pokazuje, jak rozksięgować wynagrodzenia ze względu na czas pracy nad określonym projektem, gdy liczba projektów jest nieduża i projekty są z góry określone.

 

W tej sytuacji najwygodniej skorzystać z mnożnika ważonego.

 

Przykład ilustruje sytuację, gdy występuje maksymalnie 5 projektów, czyli księgujemy na maksymalnie 5 kont kosztowych. Można oczywiście zastosować podobną zasadę dla większej liczby projektów (6, 7, 8). Dla utrudnienia załóżmy, że konto Wn zależy również od działu, do którego przypisany jest pracownik.

 

W celu prawidłowego obsłużenia powyższej sytuacji należy utworzyć elementy: Rozbicie czasu pracy na projekty oraz Dział-koszty, a także zdefiniować parametry księgowań.

Element Rozbicie czasu pracy na projekty, to element kadrowy zgrupowany, do którego definiujemy 5 wprowadzanych z klawiatury atrybutów: Projekt I- liczba godzin, Projekt II- liczba godzin, itd.

 

ksieg10

 

Element Dział-koszty, to element kadrowy słownikowy, korzystający z własnego słownika Koszty działu. Elementy słownika Koszty działu posiadają atrybut Konto.

 

Definiujemy również odpowiednie parametry księgowań. Parametry opis_d oraz kont_d to odpowiednio element kadrowy Dział-koszty oraz atrybut słownika elementu Dział-koszty.

 

Parametry P_I, P_II, P_III, P_IV, P_V to odpowiednio atrybuty: Projekt I - liczba godzin, Projekt II- liczba godzin, elementu Rozbicie czasu pracy na projekty.

 

ksieg12

 

Po zdefiniowaniu powyższych parametrów można przystąpić do definicji pozycji schematu księgowań Brutto (Wynagrodzenie brutto bez zasiłków).

 

Tworzymy schemat księgowania Brutto z sześcioma pozycjami. Jedna z pozycji opisuje księgowanie podstawowe (proste księgowanie na konta 405-120 po stronie Wn, oraz 230-1 po stronie Ma), pozostałe pięć pozycji opisuje księgowania równoległe na konta poszczególnych pięciu projektów (szczegółowy opis zamieszczony poniżej).

 

W każdej z pozycji księgowania równoległego wypełniamy pola odpowiednimi wartościami. Wybieramy znacznik: Księgowanie równoległe oraz znacznik Mnożnik ważony. W polu Mnożnik wpisujemy dla projektu pierwszego tekst #P_I, w polu Konto Wn wpisujemy odpowiednie konto projektu 1: 501-100-101, w polu Konto Ma wpisujemy odpowiednie konto kosztowe zawierające informacje o dziale, do którego przyporządkowany jest pracownik: 450-#kont_d. W polach Opis Ma można użyć parametru #opis_d zwracającego nazwę działu, do którego przypisany jest dany pracownik.

 

ksieg13

 

Przypinamy tak zdefiniowany schemat księgowania do elementu płacowego Kwota brutto (bez uwzgl. zasiłków).

 

ksieg17

 

Dla poszczególnych pracowników, wzorców lub globalnie dla firmy wprowadzamy dane kadrowe Rozbicie czasu pracy na projekty oraz Dział-koszty. Program, dzięki zaznaczonemu znacznikowi Mnożnik ważony, sam podliczy sumę godzin pracy przy wszystkich projektach danego pracownika w miesiącu, a następnie dla każdego projektu obliczy współczynnik, jako iloraz liczby godzin pracy nad danym projektem oraz sumy wszystkich godzin pracy nad projektami.

ksieg21

 

W wyniku przypięcia tak zdefiniowanego schematu księgowania do elementu Kwota brutto (bez uwzgl. zasiłków) otrzymamy automatyczne rozbicie kosztów pomiędzy projekty i działy.

 

ksieg22

 

Przykład - rozksięgowanie wynagrodzenia ze względu na czas pracy (sposób 2)

Przykład pokazuje, jak rozksięgować wynagrodzenia ze względu na czas pracy nad określonym projektem, gdy liczba projektów jest duża i stale ulega zmianom (np.: są to budowy).

 

W tej sytuacji należy skorzystać z mnożnika ważonego, pomocna będzie również opcja Wielowartościowy.

 

W celu prawidłowego obsłużenia powyższej sytuacji należy utworzyć element: Ewidencja czasu pracy wg projektów, a także zdefiniować parametry księgowań.

 

Element Ewidencja czasu pracy wg projektów, to element kadrowy zgrupowany, do którego definiujemy 2 atrybuty: Projekt oraz Liczba godzin pracy na projekcie.

 

Projekt to atrybut słownikowy, korzystający z własnego słownika np. Rodzaje projektów, który należy uprzednio zdefiniować. Słownik powinien mieć atrybut przechowujący konto (element nr-u konta) np. typu napis.

 

Liczba godzin pracy na projekcie to atrybut wprowadzany ręcznie przez Użytkownika.

 

ksieg18

 

Definiujemy również odpowiednie parametry księgowań: Parametry kont_p, rodz_p to odpowiednio atrybut słownika oraz wartość elementu Ewidencja czasu pracy wg projektów atrybutu Projekt.

 

Parametr l_godz to wartość atrybutu Liczba godzin pracy na projekcie elementu Ewidencja czasu pracy wg projektów. Parametr l_godz należy zdefiniować, jako Wielowartościowy.

 

ksieg20

 

Po zdefiniowaniu powyższych parametrów można przystąpić do definicji pozycji schematu księgowań Brutto3 (Wynagrodzenie brutto bez zasiłków).

 

Tworzymy schemat księgowania Brutto3. Pierwsza pozycja schematu księgowania opisuje księgowanie podstawowe (proste księgowanie na konta 405-120 po stronie Wn, oraz 230-1 po stronie Ma), druga pozycja opisuje księgowanie równoległe na konta poszczególnych projektów.

 

W pozycji księgowania równoległego wypełniamy pola odpowiednimi wartościami. Wybieramy znacznik: Księgowanie równoległe oraz znacznik: Mnożnik ważony. W polu Mnożnik wpisujemy tekst #l_godz, w polu Konto Wn wpisujemy odpowiednie konto projektu, np. #kont_p, w polu Konto Ma wpisujemy odpowiednie konto kosztowe, np. 450. W polach Opis Wn, Ma można użyć parametru #rodz_p zwracającego nazwę projektu, którego dotyczy dana pozycja księgowania.

ksieg15

 

Przypinamy tak zdefiniowany schemat księgowania do elementu płacowego Kwota brutto (bez uwzgl. zasiłków).

 

Dla poszczególnych pracowników wprowadzamy wartości elementu Ewidencja czasu pracy wg projektów. Program, dzięki zaznaczonemu znacznikowi Mnożnik ważony, sam podliczy sumę godzin pracy przy wszystkich projektach danego pracownika w miesiącu, a następnie dla każdego projektu obliczy współczynnik, jako iloraz liczby godzin pracy nad danym projektem oraz sumy wszystkich godzin pracy nad projektami.

 

W wyniku przypięcia tak zdefiniowanego schematu księgowania do elementu Kwota brutto (bez uwzgl. zasiłków) otrzymamy automatyczne rozbicie kosztów pomiędzy projekty i działy.

 

o_podglks

 

Przykład - rozksięgowanie konkretnych kwot i reszty

Przykład pokazuje, jak rozksięgować wynagrodzenia w określonych kwotach oraz jak zaksięgować pozostałą resztę.

 

Przypuśćmy, że w danej firmie wynagrodzenie brutto księgowane jest na dwa konta, na pierwsze konto zawsze księgowania jest określona wartość, np. wartość zaliczki (1000zł), a na drugie reszta.

W tej sytuacji należy skorzystać z Sumy rozbicia księgowania.

 

W celu prawidłowego obsłużenia powyższej sytuacji należy utworzyć parametr księgowania brutto jako wartość elementu Kwota brutto (bez uwzgl. zasiłków).

Po zdefiniowaniu parametru można przystąpić do definicji schematu księgowań Brutto-rozbicie (Wynagrodzenie brutto bez zasiłków).

 

Tworzymy schemat księgowania Brutto-rozbicie. W definicji schematu wpisujemy skrót oraz nazwę. Jako sumę rozbicia księgowania równoległego wpisujemy #brutto.

 

Pierwsza pozycja schematu księgowania Brutto-rozbicie opisuje księgowanie podstawowe (proste księgowanie na konta 405-120 po stronie Wn, oraz 230-1 po stronie Ma).

 

Druga i trzecia pozycja opisuje księgowanie równoległe na dwa konta – konto zaliczek (gdzie księgowana jest zawsze wartość 1000zł) oraz konto, gdzie księgowana jest reszta obliczona, jako różnica kwoty brutto oraz 1000 zł.

 

W pozycji księgowania równoległego dla zaliczek wypełniamy pola odpowiednimi wartościami: wybieramy znacznik: Księgowanie równoległe oraz znacznik: Mnożnik ważony. W polu Mnożnik wpisujemy tekst 1000, w polu Konto Wn wpisujemy odpowiednie konto zaliczek, w polu Konto Ma wpisujemy odpowiednie konto kosztowe, np. 450. Uwaga, zamiast stałej kwoty w wartości 1000 zł można posłużyć się parametrem sięgającym do wartości elementu kadrowego (wtedy wartość zaliczki dla każdego pracownika może być inna).

 

W pozycji księgowania równoległego dla reszt wypełniamy pola odpowiednimi wartościami: wybieramy znacznik: Księgowanie równoległe oraz znacznik: Mnożnik ważony. W polu Mnożnik wpisujemy tekst 0, w polu Konto Wn wpisujemy odpowiednie konto reszty, w polu Konto Ma wpisujemy odpowiednie konto kosztowe, np. 450.

 

ksieg16

 

Przypinamy tak zdefiniowany schemat księgowania do elementu płacowego Kwota brutto (bez uwzgl. zasiłków).

 

W wyniku przypięcia tak zdefiniowanego schematu księgowania do elementu Kwota brutto (bez uwzgl. zasiłków) otrzymamy automatyczne rozbicie kwoty brutto na dwa konta – na pierwsze wartości 1000 zł, na drugie reszty.

 

o_podglks1