Ustawienia > Szablony importu z Excela > Kreator - Szablon danych kadrowych

Drukuj

Kreator - Szablon danych kadrowych

 

img_imp_ex_01

 

Nazwa szablonu – wymagane pole unikalnej nazwy szablonu.

Opis szablonu – umożliwia wprowadzenie dodatkowego opisu identyfikującego szablon.

Kopiuj z szablonu – umożliwia wskazanie szablonu wzorcowego na podstawie, którego wstępnie wypełniony zostanie tworzony szablon.

Importuj daty z pliku – umożliwia określenie zakresu dat (Daty od oraz Daty do) dla importowanych danych. Ustawienia te można zmienić w trakcie importu danych.

 

Aby możliwe było wykorzystanie importu z datami, w szablonie opcja Importuj daty z pliku musi być zaznaczona oraz w polach Data od i Data do powinny znajdować się nazwy kolumn przechowujących daty obowiązywania elementów.

 

Komórki z datami w arkuszu XLSX powinny mieć nadany format daty.

 

W przypadku importu z datami, program zaimportuje tylko te dane, które mają określoną datę od i datę do.

 

Przywróć ustawienia szablonu – przywraca domyślne ustawienia szablonu Symfonia. Przycisk dostępny tylko dla szablonu Symfonia.

 

Tabela uzgodnień szablonu

Tabela zawiera definicje danych identyfikujących pracowników oraz powiązań między danymi z pliku XLSX a danymi kadrowymi w programie Symfonia ERP Kadry i Płace.

 

W tabeli uzgodnień należy wpisać wszystkie nazwy kolumn z importowanego pliku, również dla dat od, do. Dla kolumn dat od, do nie należy ustawiać nazwy elementu kadrowego ani wzorca w programie.

 

Znajdujące w kolumnie z prawej strony przyciski img_imp_ex_02 umożliwiają Usuwanie / Dodawanie wierszy definicji uzgodnień. Kolejność wierszy definicji uzgodnień nie musi się zgadzać z kolejnością wierszy w importowanym pliku.

 

Identyfikacja po elementach – oznacza dane wykorzystywane do identyfikacji pracownika. Przynajmniej jedna kolumna w szablonie powinna być oznaczona, że zawiera dane identyfikacyjne umożliwiające jednoznaczne powiązanie z pracownikiem w programie. Dane identyfikacyjne nie są importowane.

 

Danych identyfikacyjnych musi być tyle ile jest potrzebnych do jednoznacznego zidentyfikowania pracownika. Danymi identyfikacyjnymi są: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, numer dowodu tożsamości, ID, numer ewidencyjny lub inny identyfikator własny zdefiniowany w programie.

 

Nazwa kolumny z pliku – nazwa kolumny dla powiązania po stronie importowanego pliku XLSX. Wprowadź dokładną nazwę kolumny (zwróć uwagę na wielkość liter i polskie znaki) lub ją przekopiuj z importowanego pliku.

 

Nazwa elementu kadrowego – nazwa elementu kadrowego w programie Symfonia ERP Kadry i Płace, do którego importowane będą dane z powiązanej kolumny w pliku XLSX. Aby we wskazanej komórce wybrać element kliknij przycisk img_imp_ex_03.

 

Funkcjonalność jest możliwa dla elementów, które są umieszczone w zestawie kadrowym.

 

 

Nazwa wzorca – nazwa wzorca, w którym uzupełniony zostanie powiązany element kadrowy.  Aby we wskazanej komórce wybrać wzorzec kliknij przycisk img_imp_ex_03.

 

Zobacz również:

Kreator - Szablon UCP

Kreator - Szablon rozliczeń UCP