Współpraca z innymi programami > Import z płatnika

Drukuj

Import z płatnika

Import danych pracowników z programu Płatnik umożliwia w początkowym etapie wdrażania programu utworzenie kartotek osobowych dla pracowników. Import danych z Płatnika jest dostępny w zależności od przypisanej licencji.

 

Firma, do której importowane będą dane musi spełniać następujące warunki:

otwarte wszystkie okresy płacowe,

zarejestrowaną licencję zawierającą funkcjonalność: Import danych o pracownikach z Płatnika (Administracja > Licencje > licencja KIP > Funkcjonalności dodatkowe),

Pełna funkcjonalność importu danych z płatnika dostępna jest po wprowadzeniu i zarejestrowaniu licencji KIP. Import danych przed zarejestrowaniem licencji możliwy jest w ograniczonym zakresie (importowane jest wyłącznie nazwisko, imię i PESEL/dokument tożsamości).

użytkownik wykonujący operację posiada prawa: Edycja danych personalnych, Modyfikacja danych kadrowych (Administracja > Użytkownicy > Prawa efektywne).

 

Uwagi do importu:

Dokument tożsamości, czyli nr dowodu osobistego lub numer paszportu jest pobierany, tylko gdy osoba nie posiada wprowadzanego nr. PESEL. Zablokowana jest również możliwość wyboru dodatkowych danych do importu.

Podczas importu wykonywana jest zmiana wielkości liter w nazwach, z wielkich liter na małe. Konwersja pozostawia tylko pierwszą literę jako wielką dla każdego członu nazwy np. Kostrzyn Nad Odrą. Gdy nazwa składa się tylko z wielkich liter np.: Al. KEN to zaimportowana nazwa w programie będzie Al. Ken, wtedy konieczna jest poprawa nazwy przez użytkownika w danych kadrowych pracownika.

Import wykonywany jest tylko dla firm, które w Płatniku mają status Potwierdzona.

Importowani mogą być tylko pracownicy posiadający status weryfikacji jako zweryfikowany i potwierdzony w ZUS.

 

Wykonanie importu danych z Płatnika

W celu uruchomienia importu danych z programu Płatnik należy wybrać polecenie Firma > Import danych z Płatnika. Wykonanie importu rozpoczyna się wyświetleniem okna dialogowego przedstawionego poniżej.

 

img_imp_platnik_01

 

Aby możliwy był import danych pracowników z bazy Płatnika, konieczne są informacje dotyczące lokalizacji bazy danych i posiadanie uprawnień do zalogowania się na serwer.

 

Krok 1 - Serwer MS SQL

Po wskazaniu bazy danych programu Płatnik, w kroku pierwszym pojawi się okno wyboru serwera bazy danych Płatnika.

 

img_imp_platnik_02

 

Krok 2 - Wybór płatnika

Następnym etapem jest wskazanie bazy danych oraz wybór Płatnika.

 

img_imp_platnik_03

 

W przypadku gdy dane firmy w programie Symfonia ERP Kadry i Płace różnią się od danych firmy w programie Płatnik pojawi się komunikat:

img_imp_platnik_04

 

Dane które są weryfikowane to nazwa skrócona firmy, NIP, REGON, a gdy płatnik jest osobą fizyczną to PESEL, imię i nazwisko. Nawet jeżeli dane firmy w Programie Symfonia ERP Kadry i Płace nie są jeszcze uzupełnione, to możliwy jest import danych pracowników.

 

Krok 3 - Lista pracowników

W kroku trzecim należy określić zakres importowanych danych oraz osób, których dane mają zostać zaimportowane.

 

Podstawowe dane importowane z Płatnika to: Nazwisko i imię, drugie imię, nazwisko rodowe, płeć,  data urodzenia, PESEL, NIP, dowód tożsamości, obywatelstwo. Dane te wprowadzane są do zestawu kadrowego Dane osobowe pracownika > Pracownik.

 

Użytkownik może wybrać Import dodatkowych informacji:

Wybrana opcja

Importowane dane

Docelowy zestaw kadrowy

Adres zameldowania, zamieszkania, korespondencji

ulica

nr dom

nr lokalu

miejscowość

kod pocztowy

poczta

gmina

kraj

Dane osobowe pracownika > Pracownik

Dane o ubezpieczeniach społecznych, zdrowotnych, kod tytułu ubezpieczenia

zgłoszenie do ubezpieczeń

tytuł ubezpieczenia (zgłoszenie)

Ustalone prawo do emerytury lub renty (zgłoszenie)

Stopień niepełnosprawności - bez okresu od... do...

Obowiązkowe ub. społeczne i zdrowotne

Dobrowolne ub. społeczne i zdrowotne

Praca w szczególnych warunkach

Dane o kasie chorych / NFZ

Dane kadrowe > ZUS > Dane rejestracyjne > Zgłoszenie ZUA/ZZA

Dane członków rodziny uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego

data od

imię

nazwisko

data urodzenia

PESEL członka rodziny

rodzaj dokumentu

seria i nr

stopień pokrewieństwa

pozostawanie we wspólnym gosp. domowym

kod stopnia niepełnosprawności

ZUS > Dane rejestracyjne > Zgłoszenie ZCNA

dla elementu Zgłoszenie potomstwa do ubezpieczenia

 

data od

imię

nazwisko

data urodzenia

PESEL członka rodziny

rodzaj dokumentu

seria i nr

stopień pokrewieństwa

pozostawanie we wspólnym gosp. domowym

ZUS > Dane rejestracyjne > Zgłoszenie ZCNA

dla elementu Zgłoszenie współmałżonka do ubezpieczenia

imię

nazwisko

data urodzenia

Dane osobowe pracownika > Rodzina

dla elementów Potomstwo oraz Współmałżonek

 

Domyślnie do importu oznaczone są wszystkie osoby z listy oraz zaznaczona jest opcja importu adresu zameldowania, zamieszkania, do korespondencji.

 

img_imp_platnik_05

 

Krok 4 - Podsumowanie

Po wykonaniu importu, prezentowane jest podsumowanie z liczbą osób zaimportowanych oraz liczbą ewentualnie niezaimportowanych osób.

 

img_imp_platnik_06

 

Do programu Symfonia ERP Kadry i Płace nie są importowane dane o wynagrodzeniach, ani podstawy do wynagrodzenia urlopowego czy chorobowego.