Kartoteki > Formuły > Edycja Formuł

Drukuj

Formuła

Formuła wylicza wartości elementu w systemie kadrowo-płacowym na podstawie innych elementów.

Oprócz argumentów jawnie ustalonych, może obliczać wartość, biorąc pod uwagę wszystkie elementy systemu kadrowo-płacowego, które zaklasyfikowano do wspólnego zbioru.

 

W programie istnieje możliwość definiowania własnych formuł obliczających.

 

Zakładka Formuła

Informacje podstawowe

Skrót – skrót formuły, wykorzystywany w niektórych komunikatach programu.

Nazwa – nazwa formuły.

 

Sposób przekazywania parametrów

Przez wartość – przekazuje do formuły wartości argumentów w postaci liczb rzeczywistych. Wartości pobierane są z obowiązującego okresu.

Przez referencję – przekazuje do formuły wskazanie do argumentów. Referencje wykorzystywane są w formułach sięgających do:

elementów nieliczbowych,

wartości z innych okresów,

wystąpień zdarzeń,

wystąpień wartości kadrowych.

Parametry opcjonalne – gdy zaznaczone, do systemu wynagrodzeń pracowników w okresie dodane zostaną tylko te argumenty, które mają wartości.

Argumenty

Klikając Dodaj i Usuń ustalamy odpowiednią ilość parametrów dla danej formuły. Jeśli definiowana przez nas formuła może posiadać – zależnie od sytuacji – różną ilość parametrów, to zaznaczamy pole Zmienna liczba wystąpień argumentów. Np. formuła Suma ma argument o zmiennej liczbie wystąpień, co w praktyce oznacza, że element wykorzystujący formułę pozwoli dodać wiele argumentów (które w tym przypadku zostaną zsumowane).

 

Tylko ostatni parametr może być wielowartościowy.

 

Klikając na ikonie obok nazwy argumentu można przełączyć jego typ:

b_atr_form_1 – wartości argumentu pobierane są z elementu kadrowego,

b_atr_form_2 – wartości argumentu pobierane są ze zdarzenia.

 

Oznaczenie argumentu flagą flag_bb oznaczającą Dostęp tylko do wartości z poprzednich okresów możliwe jest tylko dla sposobu przekazywania Przez referencję.

 

Zakładka Definicja

Na zakładce wprowadzana jest formuła przetwarzająca Argumenty definiowane na zakładce Formuła. Formuła przetwarzająca tworzona jest za pomocą języka AMBASIC.

 

Rozwijana lista Formuła określa jej rodzaj: płacowa, kadrowa, walidująca, księgowa.

 

Przycisk btn_walidacja_formuly z prawej strony okna służy do sprawdzania poprawności formuły.

 

Pomoc do języka formuł włączy się, jeżeli staniemy kursorem myszy w obrębie nazwy funkcji języka AMBASIC i przyciśniemy kombinację klawiszy CTRL + F1.

 

Zaznaczenie pola Procedura SQL umożliwia podanie nazwy procedury przechowywanej, wykonywanej bezpośrednio z serwera SQL. Procedura SQL zastępuje w takiej sytuacji formułę AMBASIC.

 

Zakładka Użycie

Na tej zakładce prezentowane są elementy, w których użyta została aktualna formuła.

 

Zobacz także:

Definicja elementu – formuła