Kartoteki > Obiekty kalendarzowe > Definicje obiektów kalendarzowych > Wzorzec dnia - zakładka Wzorzec dnia

Drukuj

Definiowanie wzorców dni – zakładka Wzorzec dnia

Informacje podstawowe

Nazwa – w polu należy wpisać nazwę wzorca dnia.

Skrót – w polu należy wpisać skrót nazwy.

Opis – w polu można podać informacje dotyczące wzorca, ułatwiające jego późniejszą identyfikację.

Rodzaj – w tym polu należy wybrać z rozwijanej listy Rodzaje dni zdefiniowany wcześniej rodzaj dnia. Wybranie rodzaju Dzień nieokreślony RCPerp_rcp powoduje zmianę wyglądu okna.

Priorytet – pole uzupełniane jest automatycznie po wypełnieniu pola Rodzaj dnia. Można zmienić priorytet ustalony domyślnie w trakcie definiowania rodzaju dnia. Priorytet wzorca dnia ma wpływ na mechanizm dziedziczenia przy inicjalizacji kalendarza.

 

Godziny pracy

W tej części definiowane są godziny pracy dla wzorca dnia.

Ta część ma własny pasek narzędziowy, który służy do zarządzania godzinami pracy w definiowanym wzorcu dnia.


Automatycznie sumowane – zaznaczenie pola wyboru powoduje automatyczne sumowanie ogólnego czasu pracy w definiowanym wzorcu.

 


Dodawaj zawsze na końcu – zaznaczenie tego pola powoduje, że nowo wprowadzane godziny pracy pojawiają się zawsze na końcu listy.

 

B_sumuj1

 

Sumuj – przycisk sumujący ilość przepracowanych godzin.

 

B_sort1

 

Sortuj – przycisk grupujący rodzaje pracy.

 

b_dodaj_s

 

Nowe godziny pracy – po kliknięciu przycisku edytowalne stają się pola w ramce poniżej:

Rodzaj pracy – tym polu wybiera się zdefiniowany wcześniej rodzaj wykonywanej pracy,

Początek – godzina rozpoczęcia danego rodzaju pracy lub czasu wolnego,

Koniec – godzina zakończenia pracy lub czasu wolnego,

Czas pracy – w polu wyświetlany jest czas trwania danego rodzaju pracy. Można go ręcznie korygować.

 

B_Usun_s

 

Usuń godziny pracy – przycisk usuwający rodzaj pracy lub czasu wolnego

 

Suma – suma całkowita godzin zdefiniowanych; pola nie można edytować.

Rozliczany – w polu można wpisać rzeczywistą liczbę przepracowanych godzin, dla których wyliczane jest wynagrodzenie

 

Rejestracja czasu pracy w kalendarzu erp_rcp

Sekcja dostępna jest gdy jako rodzaj pracy wybrany jest Dzień nieokreślony (RCP).
Rejestrowanie rzeczywistego czasu pracy – rejestracja czasu pracy według danych RCP.
Zastępowanie nieokreślonego dnia pracy innym wzorcem dnia – pozwala wybrać wzorce jakimi zostanie zastąpiony czas pracy typu Dzień nieokreślony.

 

Zakładki:

Wzorzec dnia – otwiera zakładkę definicji wzorca dnia.

Wzorzec kadrowy – w tym oknie wybieramy wzorzec kadrowo-płacowy, do którego zostanie przyporządkowany pracownik, jeśli w jego kalendarzu wystąpi aktualnie edytowany wzorzec dnia.

Użycie – pozwala na przełączenie się do okna użycia wzorca i obejrzeć, w jakich wzorcach został użyty dany wzorzec.

 

Tworzenie nowego wzorca dnia

Aby utworzyć nowy wzorzec dnia należy utworzyć w katalogu głównym Wzorce dni  własny podkatalog, w którym będą przechowywane własne typy wzorców dni (np. dni robocze dozorców, dni wolne handlowców, święta firmy).

Następnie należy otworzyć okno Wzorzec dnia.

 

Jeżeli przy definiowaniu nie wybrano rodzaju dnia lub wybrano Dzień wolny, wówczas lista godzin pracy jest niedostępna.