Dokumenty > Raporty > Dane do sprawozdań GUS

Drukuj

Dane do sprawozdań GUS

Raport Dane do sprawozdań GUS przygotowuje zestawienie informacji o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i czasie pracy za dany okres sprawozdawczy na potrzeby raportów składanych do GUS:

DG-1 – meldunek o działalności gospodarczej.

Z-03 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Z-06 – sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy

 

Część pól na formularzach GUS nie jest obsługiwana lub jest obsługiwana w ograniczonym zakresie z uwagi na brak danych w programie.

 

Wykonanie raportu

Raport można wykonać dla wybranych pracowników (okno Pracownicy) lub dla firmy (okno Firma > System). W celu poprawnego wygenerowania danych okresy, za które generujemy dane do GUS powinny być zamknięte.

 

Bez względu na miejsce wywołania raportu, wykonywany jest on zawsze dla danych całej firmy, ale uruchomienie raportu z okna Pracownicy umożliwia wykonanie dodatkowego zestawienia szczegółowych danych w rozbiciu na wybranych pracowników.

 

dok_rap_62

 

Po uruchomieniu raportu wyświetlone zostanie okno parametrów raportu z ustawieniami:

Sprawozdanie rozwijana lista wyboru sprawozdania GUS, dla którego przygotowane zostaną wyliczenia.

Okres – okres dla którego przygotowane zostanie zestawienie. Zawartość listy okresów zależy od aktualnie wybranego okresu w oknie, z którego jest uruchamiany raport (widoczne są okresy do roku wstecz od aktywnego okresu).

Prezentuj dane wybranych pracowników (dodatkowy widok) gdy pole jest zaznaczone wykonane zostanie dodatkowe zestawienie prezentujące informacje o wyliczeniach dla wybranych z listy pracowników. Zestawienie dla pracowników wyświetlone zostanie w oddzielnym oknie podglądu raportu. Ustawienie nie ma zastosowania gdy raport wykonywany jest z okna Firma.

Metoda – umożliwia wybór metody wyliczenia przeciętnego zatrudnienia dla firmy. Dostępne są metody: średnia arytmetyczna, chronologiczna i uproszczona.

 

Dane płacowe do raportu Dane do sprawozdań GUS pobierane są według okresów wypłat, co w programie oznacza według okresu podatkowego. 

 

 

W celu prawidłowej prezentacji danych na raporcie Dane do sprawozdań GUS w sytuacji, gdy dokonujemy wypłaty wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia, należy zwolnionemu pracownikowi dołączyć wzorzec Pracownik zwolniony w miesiącu wypłaty wynagrodzenia.

 

 

Podgląd przygotowanego raportu

Po wykonaniu raportu pojawi się okno z zestawieniem danych dla wybranego typu raportu GUS. Dane na raporcie prezentowane są zgodnie z wytycznymi GUS (jako liczby całkowite lub z jednym znakiem po przecinku).

 

Jeżeli została zaznaczona opcja Prezentuj dane wybranych pracowników (dodatkowy widok), wyświetlone zostanie dodatkowe okno ze szczegółowymi danymi w rozbiciu na wybranych pracowników. Oba okna wyników raportów wyświetlane są w tym samym miejscu jedno na drugim. Aby przejść do okna szczegółów przesuń lub zminimalizuj okno raportu głównego GUS.

 

Dane na raporcie szczegółowym w celu umożliwienia dokładnej weryfikacji danych, prezentowane są z trzema miejscami po przecinku

 

Kolumny Ogółem i W tym kobiety sprawozdania Z-06 dla działu 4 i 5, na zestawieniu szczegółowym pracowników, prezentowane są w oddzielnych tabelach.

 

 

Dostosowanie do potrzeb użytkownika - klasy elementów i zdarzeń

Aby ułatwić dostosowanie raportu do potrzeb użytkownika dostępne są predefiniowane klasy elementów, wzorców i zdarzeń. Klasy te należy dodać do własnych elementów i zdarzeń, aby były wykazywane na sprawozdaniach GUS.

 

Klasy zdarzeń są dostępne w katalogu 08 GUS:

GUS Czas nieprzepracowany opłacony przez zakład

GUS Godziny nadliczbowe

GUS Nieobecności całodzienne

GUS Nieobecności do przeciętnego zatrudnienia

GUS Nieobecności godzinowe

GUS Nieobecności powyżej 3 miesięcy

GUS Urlopy rodzicielskie łączone z pracą

GUS Urlopy wychowawcze

 

W oknie wzorców dostępna jest klasa: GUS Właściciele.

 

Klasy elementów są dostępne w katalogu 10 GUS:

GUS Godziny nadliczbowe

GUS Honoraria – umowa o pracę

GUS Honoraria – umowy cywilnoprawne

GUS Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonych

GUS Wynagrodzenia osobowe brutto

GUS Wynagrodzenia osobowe brutto Z-06 Dział 2

GUS Wynagrodzenia roczne (budżetówka)

GUS Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

 

Dane kadrowe w raporcie

W analizie wyniku zestawienia mogą być przydatne informacje o wykorzystywanych w nim danych kadrowych:

hmtoggle_plus1Wartości domyślne
hmtoggle_plus1Praca w porze nocnej
hmtoggle_plus1Pozostałe pola mające wpływ na wyliczane dane
hmtoggle_plus1Dział 2 pozycja 6 zestawienia dla GUS Z-06

 

Dane wymagające samodzielnej weryfikacji

Poniżej wymienione zostały pola formularzy GUS, które nie są wyliczane lub wliczane są w ograniczonym zakresie z uwagi na brak danych w programie.

 

Lista pól nieobsługiwanych lub wymagających dodatkowej weryfikacji dla DG-1

Dział 1. Podstawowe dane o działalności gospodarczej

Pole sprawozdania

Uwagi

Wiersz 06 kolumna 1: Pracujący w osobach, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy, stan w ostatnim dniu miesiąca

Wyliczenie nie uwzględnia pracowników zatrudnionych poza granicami kraju.

Wiersz 10 kolumna 1: Wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach

Nie obsługujemy.

Wiersz 10 kolumna 2: Wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach narastająco

Nie obsługujemy.

 

Wartości kadrowe dotyczą tylko wierszy 06-11

 

 

Lista pól nieobsługiwanych lub wymagających dodatkowej weryfikacji dla Z-03

Dział 1. Dane jednostki sprawozdawczej  

Pole sprawozdania

Uwagi

Pole 3: Pracujący w głównym miejscu pracy. Stan w ostatnim dniu kwartału

Wyliczenie nie uwzględnia pracowników zatrudnionych poza granicami kraju.

Wiersz 6: Wynagrodzenia brutto – wypłaty z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej w spółdzielniach

Nie obsługujemy.

Wiersz 9: Przeciętna liczba pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych

Nie obsługujemy.

 

 

Lista pól nieobsługiwanych lub wymagających dodatkowej weryfikacji dla Z-06

Dział 1. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Pole sprawozdania

Uwagi

Wiersz 1 kolumna 2: Wynagrodzenia brutto

Wyliczenie nie uwzględnia udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielni.

Wiersz 3 kolumna 1: Osoby zatrudnione poza granicami kraju

Nie obsługujemy.

Wiersz 3 kolumna 2: Osoby zatrudnione poza granicami kraju

Nie obsługujemy.

Wiersz 5 kolumna 1: Pracownicy zatrudnieni przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych

Nie obsługujemy.  

Wiersz 5 kolumna 2: Pracownicy zatrudnieni przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych

Nie obsługujemy.

 

Dział 2. Składniki wynagrodzeń – brutto

Pole sprawozdania

Uwagi

Wiersz 01: Wynagrodzenia osobowe

Wyliczenie nie uwzględnia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych poza granicami kraju, pracy nakładczej oraz udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielni.

Wiersz 03: Osoby wykonujące pracę nakładczą

Nie obsługujemy.

 

Wiersz 05: Wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach

Nie obsługujemy.

Wiersz 06: Wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach dla pracowników obcych

Nie obsługujemy.

Wiersz 10: Honoraria

Klasa GUS Honoraria – umowy cywilnoprawne umożliwia zdefiniowanie elementów wynagrodzeń, które powinny być wykazane w tym wierszu.

Wiersz 11: Honoraria wynikające z umowy o pracę (bez pracowników obcych)

Klasa GUS Honoraria – umowa o pracę umożliwia zdefiniowanie elementów wynagrodzeń, które powinny być wykazane w tym wierszu

Wiersz 12: Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Nie obsługujemy.

 

Dla całego działu 2 nie obsługujemy pracowników zatrudnionych poza granicami kraju.

 

Dział 2a. Zaległości w wypłacie wynagrodzeń – stan w dniu 31 XII  

Całego działu 2a nie obsługujemy.  

 

Dział 4. Pracujący – stan w dniu 31 XII

Pole sprawozdania

Uwagi

Wiersz 08: Osoby wykonujące pracę nakładczą

Nie obsługujemy.

Wiersz 09: Agenci (bez sołtysów)

Nie obsługujemy.

Wiersz 10: Członkowie spółdzielni produkcji rolniczej

Nie obsługujemy.

Wiersz 11: Pracujący w porze nocnej

W zestawie Informacje dodatkowe znajduje się element Czy wykazywać pracę w porze nocnej dla GUS? Ustawienie dla pracownika wartości elementu na TAK powoduje wykazanie pracownika w tym wierszu.

Wiersz 14: Emeryci i renciści

Wyliczenie nie uwzględnia osób, które zawiesiły emeryturę.

Wiersz 15: Pracownicy zatrudnieni w formie telepracy

Nie obsługujemy.

Wiersz 16: Osoby udostępnione (zatrudnione) przez agencję pracy tymczasowej

Nie obsługujemy.

Wiersz 17: Osoby zatrudnione na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę

Nie obsługujemy.  

Wiersz 18: Osoby, z którymi w okresie sprawozdawczym zawarto umowę zlecenia, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy

Nie obsługujemy.

Wiersz 19: Emeryci i renciści, z którymi w okresie sprawozdawczym zawarto umowę zlecenia, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy

Nie obsługujemy.

Wiersz 20: Osoby, z którymi w okresie sprawozdawczym zawarto umowę o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy

Nie obsługujemy.

Wiersz 21: Emeryci i renciści, z którymi w okresie sprawozdawczym zawarto umowę o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy

Nie obsługujemy.

 

Dla każdego wiersza oddzielnie wykazujemy zatrudnione kobiety.

 

Pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych, urlopach wychowawczych i świadczeniu rehabilitacyjnym w dniu 31 grudnia roku sprawozdawczego nie są wykazywani w dziale 4 jako osoby pracujące. Należy samodzielnie zweryfikować czy pracownikom udzielono urlopów bezpłatnych lub wychowawczych na okres powyżej 3 miesięcy.

 

 

Dział 5. Przyjęcia do pracy i zwolnienia z pracy pracowników pełnozatrudnionych w głównym miejscu pracy

Pole sprawozdania

Uwagi

Wiersz 01: Pełnozatrudnieni w dniu 31 XII poprzedniego roku sprawozdawczego

Nie obsługujemy (dane użytkownik wpisuje wg zatwierdzonego sprawozdania z ubiegłego roku).

Wiersz 11: Pozostali przyjęci do pracy

Wyliczenie nie uwzględnia pracowników powracających do pracy po zawieszeniu emerytury lub renty lub po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Wiersz 12: Osoby skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy

Nie obsługujemy.

Wiersz 22: Z innych przyczyn (np. urlopy bezpłatne, porzucenie pracy)

Wyliczenie uwzględnia tylko urlopy bezpłatne, pozostałych przypadków rozwiązania umowy o pracę nie obsługujemy.

 

Dla każdego wiersza oddzielnie wykazujemy zatrudnione kobiety

 

Pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych, urlopach wychowawczych i świadczeniu rehabilitacyjnym w dniu 31 grudnia roku sprawozdawczego są wykazywani wydziale 5, wiersz 20 oraz wiersz 22 jako osoby zwolnione. Należy samodzielnie zweryfikować czy pracownikom tym udzielono urlopów na okres powyżej 3 miesięcy.

 

Dział 6. Pracujący w miastach i gminach w głównym miejscu pracy według faktycznego miejsca pracy – stan w dniu 31 XII  

Całego działu 6 nie obsługujemy.

 

 

Zobacz również:

Widok wydruku