Informacje podstawowe > Dane kadrowe - bilanse okresowe > Bilans urlopowy pełny

Drukuj

Bilans urlopowy pełny

Element Bilans urlopowy pełny (zestaw Urlopy, Zasiłki > Bilanse (pełne)) przechowuje informacje o tym jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi w danym roku oraz ile dni urlopu pozostało mu z lat poprzednich (urlop zaległy R-1 oznacza rok wstecz, R-2 – dwa lata wstecz, R-3 – trzy lata wstecz, R-4 do 30 XI – urlop zaległy ulegający przedawnieniu 30 września).

 

hmtoggle_plus1Przykład - urlop zaległy
hmtoggle_plus1Uwagi - urlop zaległy

 

Na podstawie danych w programie obliczana jest ilość dni urlopu do wykorzystania oraz liczba dni urlopu już wykorzystana w danym roku kalendarzowym.

 

Jeśli po wygenerowaniu wartości bilansów Podstawy do chorobowego lub Podstawy do urlopu zostanie zmieniony system wynagrodzeń (np.: przez wstawienie zdarzenia) w poprzednich okresach, nie powoduje to automatycznej aktualizacji wyliczonych wartości bilansów. W celu uwzględnienia takich zmian należy dla wybranej wartości bilansu z menu podręcznego wybrać polecenie Przelicz komórkę.

 

Program rozlicza urlopy w okresach rocznych. Standardowo data początkowa bilansu ustawiana jest na początek roku lub datę rozpoczęcia pracy z programem. Daty kolejnych bilansów wstawiane są automatycznie.

 

Gdy bilans jest wstawiany pierwszy raz, konieczne jest uzupełnienie danych dotyczących poprzednich okresów zatrudnienia oraz ukończonych szkół w celu wyliczenia wartości w polach Staż do prawa do urlopu oraz Staż do wymiaru urlopu.

 

Urlop naliczany jest proporcjonalnie do czasu przepracowanego w roku. Informacja o czasie pracy pobierana jest z elementu Umowa o pracę (wartości pól: pobrane z dat od, do).

 

Urlop wykorzystywany jest w kolejności od najstarszego urlopu zaległego do urlopu bieżącego. Urlop zaległy niewykorzystany przez 3 lata przepada.

 

Przykład

Przykładowy sposób uzupełnienia bilansu urlopowego dla pracownika zatrudnionego 1 marca 2009, którego staż pracy u poprzednich pracodawców wynosi 2 lata i 6 miesięcy, natomiast staż do urlopu wynosi 6 lat i 6 miesięcy (4 lata za szkołę średnią oraz 2 lata i 6 miesięcy za pracę u poprzednich pracodawców). Pracownik przebywał na urlopie od 10 do 12 marca oraz w dniu 14 kwietnia na urlopie na żądanie:

Nazwa atrybutu

Opis

Wartość

Ważne od:

Data obowiązywania bilansu urlopowego.

2009-03-01

Obliczanie staży:

Wartość słownikowa pozwalająca określić, czy dana wartość bilansu ma być wyliczana na podstawie historii przebiegu zatrudnienia, czy też na podstawie poprzedniej wartości bilansu. Jeśli użytkownik nie uzupełnia informacji dotyczących historii zatrudnienia pracowników oraz wykształcenia, należy ustawić wartość Na podstawie poprzedniego bilansu. Domyślnie ustawiona jest wartość Na podstawie ewidencji zatrudnienia i ukończonych szkół – w celu prawidłowej konwersji wartości dla istniejących firm. Jeśli bilans nie ma żadnej wartości (w przypadku nowych firm oraz nowych pracowników) program niezależnie od wartości tego atrybutu zawsze liczy staż na podstawie okresów zatrudnienia. W celu zbiorczej zmiany wartości atrybutu obliczanie staży zaleca się skorzystanie z okna Zbiorczej edycji danych kadrowych wywoływanego m.in. z okna Pracownicy z menu kontekstowego. W oknie zbiorczej edycji należy wybrać element Bilans urlopowy pełny i przy pomocy opcji Zbiorcza zmiana wartości wywołanej dla atrybutu obliczanie staży wybrać wartość: Na podstawie ewidencji zatrudnienia i ukończonych szkół.

Na podstawie ewidencji zatrudnienia i ukończonych szkół

staż do prawa do urlopu

Pole typu LMD (lata, miesiące, dni) określające prawo do urlopu (w dużym uproszczeniu jest to dotychczasowy staż pracy), pole wyliczane automatycznie na podstawie danych kadrowych pracownika (tj. stażu w bieżącym zakładzie pracy wyliczonym na podstawie elementu Umowa o pracę oraz stażu u poprzednich pracodawców określonego w elemencie Okresy zatrudnienia i przerw u poprzednich pracodawców). Data końcowa powinna być o 1 dzień wcześniejsza niż data obowiązywania bilansu.

2 6 0

2009-02-28

staż do wymiaru urlopu

Pole typu LMD określające lata do stażu do wymiaru urlopu (zgodnie z Kodeksem pracy), pole wyliczane automatycznie na podstawie danych kadrowych pracownika (bieżący staż pracy oraz wartości elementów Ukończone szkoły oraz Okresy zatrudnienia i przerw u poprzednich pracodawców).

6 6 0

2009-02-28

data rozpoczęcia pracy po przerwie

Pole, w jakim wypełniane w przypadku wznowienia pracy po przerwie.

 

wymiar urlopu przysługujący

Wymiar urlopu przysługujący pracownikowi w danym roku na podstawie wyliczonego stażu do wymiaru urlopu (pole wyliczane automatycznie na podstawie powyższych danych).

17 (wymiar w roku – 20, proporcjonalnie za czas przepracowany)

wymiar urlopu pracownika tymczasowego

Wymiar urlopu przysługujący pracownikowi zatrudnionemu tymczasowo. 2 dni urlopu za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy.

0

dodatkowy wymiaru urlopu

Atrybut pozwalający na rejestrację dodatkowego wymiaru urlopu, np.: urlop dla pracowników niepełnosprawnych = 10 dni w roku

0

urlop zaległy R-4 do 30 XI

Liczba dni urlopu niewykorzystanego sprzed czterech lat, ulegający przedawnieniu 30 września (pole wyliczane przez program automatycznie, wartość należy uzupełnić, gdy bilans urlopowy wstawiany jest po raz pierwszy pracownikowi już zatrudnionemu).

0

urlop zaległy R-3

Liczba dni urlopu niewykorzystanego sprzed trzech lat (pole wyliczane przez program automatycznie, wartość należy uzupełnić, gdy bilans urlopowy wstawiany jest po raz pierwszy pracownikowi już zatrudnionemu).

0

urlop zaległy R-2

Liczba dni urlopu niewykorzystanego sprzed dwóch lat (pole wyliczane przez program automatycznie, wartość należy uzupełnić, gdy bilans urlopowy wstawiany jest po raz pierwszy pracownikowi już zatrudnionemu).

0

urlop zaległy R-1

Liczba dni urlopu niewykorzystanego w poprzednim roku (pole wyliczane przez program automatycznie, wartość należy uzupełnić, gdy bilans urlopowy wstawiany jest po raz pierwszy pracownikowi już zatrudnionemu).

0

wymiar urlopu zaległego

Suma atrybutów urlop zaległy R-1, R-2, R-3.

0

urlop do wykorzystania w roku

Liczba dni urlopu do wykorzystania w danym roku łącznie (suma pól z sześciu poprzednich komórek).

17

urlop do wykorzystania w roku w godzinach

Liczba godzin urlopu do wykorzystania w danym roku łącznie (wartość poprzedniej komórki * 8h). Jeśli dzienny wymiar czasu pracy pracownika nie wynosi 8h (np. równa się 7h bo pracownik niepełnosprawny II st.) wtedy należy w programie uzupełnić wartość parametru Dobowa norma czasu pracy określającego dobowy wymiar czasu pracownika.

136

przysługuje na żądanie

Liczba dni urlopu na żądanie przysługująca pracownikowi w roku (wartość pobierana automatycznie z globalnych danych kadrowych, ale nie większa niż wartość pola urlop do wykorzystania w roku). Można zmienić ręcznie, gdy np. pracownik wykorzystał Urlop na żądanie u poprzedniego pracodawcy.

4

przysługuje dni opieki

Gdy stosowany jest dzienny wymiaru urlopu element prezentuje liczbę dni opieki nad dzieckiem (2 dni w roku) - wartość pobierana automatycznie z danych pracownika (zestaw Rodzina).

2

przysługuje godzin opieki

Gdy stosowany jest godzinowy wymiaru urlopu element prezentuje liczbę godzin opieki nad dzieckiem (2 dni w roku) - wartość pobierana automatycznie z danych pracownika (zestaw Rodzina).

0

zarejestrowane dni urlopu

element pobiera rzeczywistą liczbę dni urlopu zarejestrowaną w kalendarzu w przeliczeniu na dobowy wymiar czasu pracy pracownika (standardowo 8h); tzn. jeśli pracownik pracuje po 10h dziennie i ma 3 dni urlopu program wyliczy: (10h*3dni)/8h = 3,75.

3

korekta wykorzystanego urlopu

wartość wpisywana ręcznie, pozwalająca zarejestrować korektę urlopu wprowadzoną przez użytkownika, np. z powodu nie zarejestrowania informacji o urlopie w kalendarzu, bądź gdy rozpoczęto pracę z programem w trakcie roku i historia zatrudnienia nie jest rejestrowana w kalendarzu, wartość ta może być ujemna.

0

wykorzystano urlopu

Liczba dni urlopu wykorzystanych w danym roku (suma dwóch poprzednich atrybutów).

3

Wykorzystano urlopu bezpłatnego

Liczba dni urlopu bezpłatnego wykorzystanego przez pracownika. (wyliczane automatycznie na podstawie zdarzeń Kalendarza).

0

zarejestrowane na żądanie

element rejestruje rzeczywistą liczbę dni urlopu na żądanie zarejestrowaną w kalendarzu, jest nie podlega edycji.

1

korekta na żądanie

wartość wpisywana przez użytkownika, analogicznie jak korekta urlopu.

0

wykorzystano na żądanie

Liczba dni urlopu na żądanie wykorzystanych w danym roku z kalendarza (suma dwóch poprzednich atrybutów).

1

wykorzystano łącznie urlopu

Liczba dni urlopu wykorzystanych łącznie w danym roku (suma wartości z pól: wykorzystano urlopu oraz wykorzystano na żądanie).

4

wykorzystano łącznie godzin urlopu

Liczba godzin urlopu wykorzystanych łącznie w danym roku (wartość poprzedniej komórki * dobowy wymiar czasu pracy pracownika (standardowo 8h).

32

Zarejestrowane dni urlopu planowanego,  urlopu okolicznościowego, opieki, korekta, wykorzystane...

Analogicznie jak urlop i urlop na żądanie.

0

dni urlopu do ekwiwalentu

wyliczona liczba dni urlopu do ekwiwalentu (program wylicza tę wartość przepisując wartość atrybutu pozostało urlopu, gdy do systemu wynagrodzeń wstawiane jest zdarzenie Ekwiwalent za urlop).

0

pozostało urlopu

Liczba dni urlopu jakie pozostały pracownikowi do wykorzystania.

13

pozostało godzin  urlopu

Liczba godzin urlopu jakie pozostały pracownikowi do wykorzystania (wartość poprzedniej komórki * dobowy wymiar czasu pracy pracownika (standardowo 8h)).

104

pozostało na żądanie

Liczba niewykorzystanych dni urlopu na żądanie .

3

pozostało opieki

Gdy stosowany jest dzienny wymiaru urlopu element prezentuje liczbę niewykorzystanych dni opieki.

2

pozostało godzin opieki

Gdy stosowany jest godzinowy wymiaru urlopu element prezentuje liczbę niewykorzystanych godzin opieki.

0

pozostało urlopu do zaplanowania

Liczba dni urlopu nie wykorzystana w planach urlopowych pracownika

13

wykorzystano łącznie urlopu zaległego

Liczba wykorzystanych dni urlopu zaległego

0