Sprzedaż > Wystawianie dokumentów sprzedaży

Drukuj

Wystawianie dokumentów sprzedaży

Nowy dokument sprzedaży tworzy się klikając przycisk Nowy w oknie kartoteki dokumentów sprzedaży. Otwiera on okno Wprowadzanie nowego dokumentu, w którym można wprowadzić wszystkie niezbędne dane. Dokumenty sprzedaży zawierają dane podstawowe (nagłówek), dane o towarach, dane o płatnościach oraz informacje dodatkowe.

 

Układ formularzy tych dokumentu sprzedaży VAT - faktura VAT oraz paragon jest identyczny, różnią się one tylko wartością pola Typ dokumentu.

Podczas wystawiania dokumentu typu Paragon program:

domyślnie pomija kontrahenta (choć oczywiście można go wybrać),

dokument wystawiany jest domyślnie w cenie D brutto,

przy zatwierdzeniu paragonu program nie ostrzega o braku kontrahenta.

 

Okno wystawianego dokumentu pozwala wprowadzać, przeglądać i modyfikować dane w zakresie zależnym od uprawnień użytkownika.

Ze względu na dużą liczbę informacji potrzebnych do wystawienia dokumentu okno podzielone jest na kilka części. Składa się ono z części podstawowej oraz wymiennych stron. Strony opatrzono listkami, które widoczne są w dolnej części okna. Aby uwidocznić daną stronę, należy kliknąć odpowiedni listek.

Dane podstawowe dokumentu

strona Towary

strona Płatności

strona Inne

Przyciski narzędziowe

Pozostaw w buforze

Dołączanie notatki

 

Menu kontekstowe okna (prawy klawisz myszy)

Jeżeli w buforze są dokumenty na których stawka VAT dla towaru uległa zmianie, można stawkę zmodyfikować (bez wpływu na wprowadzone ceny i rabaty) poprzez operację Aktualizacja stawki VAT dostępną w trybie edycji dokumentu w menu kontekstowym. Na dokumencie sprzedaży stawka dla towaru zostanie zmodyfikowana w oparciu o dane kartotekowe. Operacja nie jest dostępna dla dok. korygujących.

 

Przy próbie użycia na dokumentach handlowych stawki, której okres obowiązywania jest niezgodny z datą sprzedaży (dok. sprzedaży) oraz datą wystawienia dokumentu obcego (dok. zakupu,) podczas wystawiania faktur pojawi się stosowny komunikat. Wyjątek stanowią faktury wewnętrzne zakupu wystawione do faktur nabycia, na których weryfikowana jest data wejścia do rejestru należnego i aktywność stawek VAT.

 

Polecenie Sprawdź status kontrahenta w VAT w menu kontekstowym dokumentu sprawdza w serwisie Ministerstwa Finansów czy zarejestrowany został numer NIP kontrahenta.

Polecenie Sprawdź status kontrahenta w KAS w menu kontekstowym dokumentu sprawdza w serwisie Krajowej Administracji Skarbowej czy zarejestrowany został numer NIP kontrahenta.

Polecenie Sprawdź numer VAT (VIES) dla kontrahenta w menu kontekstowym dokumentu sprawdza w serwisie  Komisji Europejskiej czy zarejestrowany został numer NIP kontrahenta.

 

Tworzenie e-Faktur

W menu kontekstowym dostępne jest też między innymi polecenie:

Utwórz e-Fakturę

 

Zobacz także:

Jak to zrobić? - Dokumenty