Ustawienia > Współpraca z modułami - Finanse i Księgowość > Parametry księgowań

Drukuj

Współpraca z Finanse i Księgowość - parametry księgowań

Parametry to symbole, które podczas dekretowania zostaną zastąpione odpowiednimi symbolami kont. Poza predefiniowanymi parametrami użytkownik może definiować własne parametry. Przy określaniu wartości parametrów można korzystać z makr. Umieszczając parametr w schemacie księgowania należy poprzedzić jego nazwę znakiem "#".

Lista parametrów zawiera następujące informacje:

Skrót Skrót nazwy parametru umieszczany w schemacie księgowań.

Nazwa Pełna nazwa elementu parametru księgowań

Wartość Wartość podstawiana w miejscu wystąpienia nazwy parametru w schemacie księgowania.

 

Predefiniowane parametry i makra

 

Przycisk Wzorzec

Parametry kontrahentów, pracowników, urzędów i towarów definiowane są poprzez wzorce parametrów. Wzorzec parametrów zawiera listę nazw parametrów w danej grupie (grupa to odpowiednio kontrahenci, pracownicy, urzędy lub towary) oraz wartości, które zostaną podstawione jeśli występujący w dokumencie kontrahent, pracownik, urząd lub towar nie będzie przyporządkowany do określonej podgrupy. Dla wszystkich podgrup występujących w obrębie grupy określane są wartości tych samych parametrów.

Przyporządkowania dokonujemy w oknie danych kontrahenta lub towaru, na zakładce Parametry, ustalając wartość pola parametr, w grupie Księgowania.

W ramach grupy można zdefiniować dowolną liczbę podgrup i ustalić wartości, które będą podstawiane w miejsce parametrów.