Ustawienia > Współpraca z modułami - Finanse i Księgowość > Edycja schematów

Drukuj

Współpraca z Finanse i Księgowość - edycja schematu księgowań

Dla każdej z klas dokumentów obsługiwanych przez program Handel (dokumenty handlowe, dokumenty magazynowe, dokumenty płatności) zdefiniowane są odrębne schematy księgowań. Definiowanie schematu polega na umieszczaniu w nim kolejnych zapisów księgowych.

 

Aby rozpocząć edycję schematu księgowania, należy kliknąć przycisk Edytuj, kliknąć dwukrotnie wybraną pozycję zapisów księgowych lub wybrać pozycję i wcisnąć klawisze Ctrl+Enter. Definiując schemat księgowania należy określić następujące dane:

 

Skrót

Skrót nazwy schematu księgowania umieszczany w danych dokumentów (strona Inne, pozycja księgowanie).

 

Schemat korekty

Skrót nazwy schematu księgowania dla odpowiedniego dokumentu korygującego.

 

Nazwa

Pełna nazwa schematu księgowania.

 

Strona

Strona zapisu księgowego: Winien (wn) lub Ma (ma).

 

Konto

Numer konta, z możliwością wykorzystania parametrów i makr.

 

Równoległy

Zaznaczenie tego pola powoduje, że zapis jest traktowany jako księgowanie równoległe.

 

Typ kwoty

Pole to może mieć wartość dokument lub pozycja - jest to określenie, czy jest to kwota dokumentu, czy pozycji.

 

Kwota

Liczba podana w polu mnożnik (w polu kwota wybrane 1.00), lub jedna z kwot występujących w dokumencie danej klasy. Będą to:

w dokumentach płatności: kwota dokumentu (wartość),

w dokumentach sprzedaży (w tym eksportu) i zakupu: netto, brutto i VAT, wpłata na fundusze promocji rolnej, vat należny, kwota rozrachunku

w dokumentach magazynowych: wartość przychód, wartość rozchód i saldo przychód - rozchód (wartość),

w dokumentach importu: netto (podstawa opodatkowania podatkiem VAT), VAT, brutto, cło, akcyza oraz wartość towaru (kwota netto bez cła i akcyzy).

We wszystkich dokumentach można też użyć kwoty bilans. Na zdefiniowane w tym zapisie konto będzie księgowana kwota uzgadniająca wartość stron Wn i Ma. Dla zapisu bilans nie ma znaczenia określenie typu kwoty, a użycie w definicji konta parametrów związanych z pozycją dokumentu (np. Identyfikatora FK rodzaju towaru) jest niepoprawne i może powodować błędy w ustaleniu symbolu konta.

Typowym zastosowaniem kwoty bilans jest księgowanie na różne konta wartości netto sprzedanych towarów z dokumentu wystawionego w cenach brutto i użyciem metody iloczynowej liczenia VAT.

 

Mnożnik

Liczba, przez którą jest mnożona liczna podana w polu kwota.

 

Opis

Treść opisująca zapis. W polu opis można wykorzystywać następujące makra:

#N - numer dokumentu,

#D - data dokumentu,

#O - opis dokumentu,

#P - opis pozycji, w przypadku zapisu dla całego dokumentu podstawione zostaną złączone opisy kolejnych pozycji,

#K - kod kontrahenta w programie handlowym,

#A - nazwa kontrahenta,

#T - kod asortymentu w programie handlowym, w przypadku zapisu dla całego dokumentu podstawione zostaną złączone kody asortymentów z kolejnych pozycji,

#R - numer rozrachunku w kartotece Pieniądze programu handlowego,

#RP - nazwa rejestru pieniężnego,

#FPRP - nazwa funduszu promocji rolnej.

 

Pozycja

Numer pozycji w dokumencie księgowym. Na pozycję składają się dwa zapisy lub więcej, jeden na stronę winien lub ma i pozostałe na stronę przeciwstawną. Schemat księgowania może zawierać dowolną liczbę pozycji.