Kartoteka towarów > Towar > zakładka Pozostałe

Drukuj

Okno danych towaru, kontrahenta - strona Pozostałe

Zakładka Pozostałe pojawia się, gdy istnieje co najmniej jedno aktywne pole dodatkowe.

 

Widok pól na tej stronie zależny jest od wartości nadanych w Ustawieniach w gałęzi Nazwy pól, odpowiednio w części Kontrahenci lub Towary.

 

Strona zawiera pole prezentujące kod towaru/kontrahenta oraz listę od 1 do 8 poszczególnych pozycji:

nazwa pola - wartość pobrana jest automatycznie z gałęzi Kontrahenci lub Towary w Nazwach pól okna Ustawienia,

wartość pola - należy wpisać tu nazwę charakteryzującą pole.

 

Można także dodawać bezpośrednio dodatkowe elementy słownika poprzez:

wpisanie nowej nazwy słownika w polu Słownik pola i zatwierdzenia przyciskiem Dodaj, lub

kliknięcie przycisku Elementy i przejście do okna z listą elementów słownika.