Administracja > Zarządzanie danymi firmy > Raporty pomocnicze

Drukuj

Raporty pomocnicze

W katalogu Raporty > System > Pomocnicze znajdują się między innymi raporty:

 

Anonimizacja danych

Raport umożliwia całkowitą anonimizację danych wybranych kontrahentów, pracowników, osób kontaktowych oraz odbiorców dokumentów w firmie.

Anonimizacja danych >>

 

Domyślne typy dokumentów

Dodaje typy dokumentów na podstawie standardowych definicji. Raport ma swoje odpowiedniki umożliwiające dodanie wybranego typu dokumentów: magazyn, płatności, sprzedaż, zakup. Raporty są dostępne wyłącznie dla użytkownika o prawach Admin.

 

Uzgadnianie kontrahentów z modułem e-Dokumenty

Odpowiada za zarządzanie uzgodnieniami kontrahentów programu Handel i modułu e-Dokumenty.

 

Zmiana statusu operacji bankowych

Raport jest pomocny przy odtwarzaniu kopii bezpieczeństwa, które nie zostały zrobione jednocześnie i status dokumentów w programie handlowym i w module e-Dokumenty jest różny (operacji zaznaczonych jako zaimportowane nie widać w oknie importu). Raport zmienia status zaimportowane w module e-Dokumenty na operacjach, które zostały już wciągnięte do programu handlowego.

 

Zmiana statusu e-Faktury sprzedaży (zakupu)

Raport służy do zmiany statusów z e-faktury na dokument papierowy i odwrotnie. Zmiany statusów dokumentów nie mają wpływu na istnienie dokumentów w module e-Dokumenty. Można zmienić e-fakturę na papierowy dokument i nie powoduje to usunięcia faktury z modułue e-Dokumenty.

 

Przeliczanie wpłat na FPR

Raport pozwala sprawdzić naliczenie wpłat na fundusze oraz naliczyć wpłaty na fundusze promocji rolnej dla zaznaczonych dokumentów, nawet jeśli zostały one wystawione przed zainstalowaniem obecnej wersji programu. Raport domyślnie umieszczony jest w menu Raporty > System > Pomocnicze i aby z niego skorzystać, należy przenieść go do gałęzi Raporty > Kartoteki > Zakup (np. przeciągając go myszką). Wtedy raport będzie widoczny i gotowy do wykonania w Zestawieniach (polecenie Wykonaj raport) w kartotece Zakup. W oknie pomocniczym należy wybrać opcję Sprawdź poprawność wpłat na FPR lub Przelicz wpłaty na FPR. Po zakończeniu operacji, program wyświetli raport o wykonanych zmianach lub o wyniku sprawdzania naliczeń.

 

Połączenie kontrahentów; Połączenie towarów

Czasami zdarza się, ze użytkownicy nieświadomie wprowadzą do programu tego samego kontrahenta lub towar dwa razy nadając mu inny kod. Jeśli dla każdego z nich jest wystawiony dokument to program nie pozwoli na usunięcie żadnego z nich. Raporty te podpinają dokumenty jednego z kontrahentów (towaru) do tego drugiego a zwolniony w ten sposób kontrahent lub towar zostaje usunięty.

 

Zmiana kodu kontrahenta; Zmiana kodu towaru; Zmiana skrótu firmy

Raporty umożliwiają zmianę kodu kontrahenta, towaru, lub skrótu firmy. Tych operacji nie można przeprowadzić z okien edycyjnych programu, gdy istnieje dokument z danym towarem bądź kontrahentem.

 

Konwersja kodów PKWiU

Zadaniem raportu jest pomoc w skonwertowaniu kodów PKWiU (wg klasyfikacji 2008) na kody zgodne z klasyfikacją wchodzącą w życie 1.01.2011.

Zmiany dotyczą słownika kodów PKWiU oraz wartości tych kodów w kartotece towarów.

 

Raport analizuje istniejące w bazie (w towarach i w słowniku) kody PKWiU i raportuje propozycje zmian. Dostępne opcje wykonania raportu:

Bez zmian w bazie, tylko raportowanie proponowanych zmian kodów - Nie dokonuje żadnych zmian w bazie. Wyświetlone zostanie podsumowanie propozycji zmian kodów.

Konwersja kodów mających jednoznaczne odwzorowanie w nowej klasyfikacji - Zmienia kody PKWiU w bazie tam, gdzie istnieje jednoznaczne odwzorowanie kodów starych na nowe. Pozostałe kody (nie mające odwzorowania lub mające niejednoznaczne odwzorowanie) zostaną jedynie zaraportowane.

Konwersja kodów mających jakiekolwiek odwzorowanie w nowej klasyfikacji - Zmienia kody PKWiU. Kody niejednoznaczne zostaną zamienione na pierwszy pasujący kod z nowej klasyfikacji. Pozostałe kody (nie mające odwzorowania w nowej klasyfikacji) zostaną jedynie zaraportowane.

 

Kontrola uzgodnień

Umożliwia usuwanie zbędnych uzgodnień oraz ich kopiowanie do innych kontrahentów.

 

Usuwanie uzgodnień kontrahentów z FK

Usuwa uzgodnienia kartotek kontrahentów, pracowników i urzędów z kartotekami Finanse i Księgowość

 

Uzgadnianie kontrahentów z modułem e-Dokumenty

Zadaniem raportu jest zarządzanie uzgodnieniami kontrahentów programu Handel i modułu e‑Dokumenty.

 

Tworzenie dodatkowych magazynów

Program ogranicza ilość tworzonych przez użytkownika magazynów do 99. Przy pomocy raportu można utworzyć do 219 magazynów.

 

Skrzat - menedżer znaczników

Raport ten umożliwia dopasowanie liczby znaczników w każdej z grup do konkretnych potrzeb w granicach od 15 do 128. Program domyślnie zawiera postaci graficzne tylko dla 15 znaczników.

Zmiana liczby lub postaci znaczników

 

Wprowadzanie stanu początkowego rejestru płatności

Wprowadzenie stanu początkowego rejestru pieniężnego jest możliwe dla rejestru, w którym nie ma jeszcze wystawionych dokumentów płatności w danej walucie.

Saldo wprowadzamy poprzez raport Wprowadzanie stanu początkowego rejestru płatności, który znajduje się w kartotece raportów pomocniczych. W trakcie wykonywania raportu, pojawia się lista rozwijana, z której należy wybrać rejestr oraz wprowadzić początkowy stan płatności (musi to być liczba dodatnia).

Jeżeli wprowadzamy stan początkowy w walucie, wówczas dodatkowo wprowadzamy równowartość takiego stanu płatności w PLN. Jeżeli rejestr płatności ma wybraną konkretną walutę (np. EUR) a wystawiamy dokument handlowy w innej (np. GBP) z automatyczną płatnością, to płatność ta wystawi się automatycznie w walucie rejestru.

 

Kontynuacja firmy bez dokumentów

Raport tworzy w podanym katalogu firmę wraz ze wszystkimi danymi statycznymi identycznymi jak w bieżącej firmie, ale bez żadnych dokumentów. W zależności od ustawionych opcji program potrafi wygenerować stany początkowe towarów w magazynie oraz stany w rejestrach płatności na podstawie bieżącej firmy.

 

Przeniesienie dokumentów do archiwum

Bardziej funkcjonalna wersja raportu Kontynuacja firmy bez dokumentów. Raport ten przenosi do utworzonej przez siebie firmy - archiwum dane dokumentów sprzed daty podanej przez użytkownika.

 

Import dokumentu handlowego z archiwum

W przypadku, gdyby zdarzyła się konieczność wystawienia korekty do dokumentu który już znalazł się w archiwum, można przy jego pomocy zaimportować do bieżącej firmy jego duplikat tak aby dało się wystawić korektę.