Rejestry > Definicja wpisu w rejestrze

Drukuj

Definicja wpisu w rejestrze

Definicja wpisu w rejestrze dla szablonu księgowania składa się z:

 

Szablon – wybór zdefiniowanego w rejestrach Szablonu księgowania.

Nazwa pozycji – informacyjny opis dla tej definicji.

Strona WN/NA – strona dla definiowanego wpisu w rejestrze. Strony i kolejność wpisów w szablonie >>

 

Definicja przez tokeny – określa sposób definiowania konta polach Definicja konta, Definicja wartości, Definicja opisu. Pole powinno być zaznaczone, aby korzystać z definicji kont za pomocą tokenów.

Wprowadzając tokeny należy pamiętać żeby pole nie zawierało zbędnych spacji ani złamania wiersza(Enter).

 

Pozycja – identyfikator dla grupy bilansujących się zapisów księgowych. Pierwsza grupa z identyfikatorem 0 powinna zawierać zapisy księgowania podstawowego.

 

Rozbicie – numer określający kolejność wpisu w schemacie księgowania. Numeracja rozpoczyna się od 1.

 

Numer dla zapisu równoległego – definiuje czy zapis równoległy dla pozycji podstawowej definiowany będzie ręcznie (wartość 0) czy automatycznie (wartość 6). Jeśli dla pozycji podstawowej wybrano:

generowanie ręczne (wartość 0) to dla kolejnych Pozycji w tym polu wprowadź wartość 33.

generowanie automatyczne (wartość 6) to dla kolejnych Pozycji w tym polu wprowadź wartość 65.

hmtoggle_plus1        Atrybuty zapisu równoległego

 

Zapis równoległy – oznacza wpis jako zapis równoległy.

 

Źródło danych – określa czy dane dla księgowań pobierane są z nagłówka faktury (Dokument faktury) czy pozycji faktury (Pozycje kosztowe). Wybór dostępny jest dla zapisanych księgowań.

 

Definicja konta – w polu wprowadzana jest definicja tworząca konto księgowania.

 

Definicje mogą wykorzystywać predefiniowane tokeny np: {contact.account_prefix}-K{contacts.id} gdzie:

{contact.account_prefix} to token podmieniany na prefiks konta rozliczeniowego kontrahenta.

-K myślnik oddzielający konta oraz oznaczenie identyfikatora FK kontrahenta.

{contacts.id} to token podmieniany na identyfikator kontrahenta.

 

Definicje dostępnych tokenów znajdują się w grupie Sage - słownik tokenów definicji kont okna Rejestry.

 

Definicja wartości – w polu wprowadzana jest definicja księgowanej kwoty.

 

Definicje mogą wykorzystywać predefiniowane tokeny np:

{cost.amount} – wartość pozycji kosztowej.

{cost.amtvat} – wartość VAT pozycji kosztowej.

{cost.brutto} – wartość brutto pozycji kosztowej (suma pól wartość i wartość VAT).

{cost.nkup_value} – wartość dla konta NKUP.

{vatnote.amount} – wartość brutto dokumentu faktury.

{vatnote.amtvat} – wartość VAT dokumentu faktury.

{vatnote.netto} – wartość netto dokumentu faktury.

 

Definicje dostępnych tokenów znajdują się w grupie Sage - słownik tokenów definicji kont okna Rejestry.

 

Definicja opisu – domyślnie opis uzupełniany jest z pozycji dokumentu, a gdy nie istnieje wtedy z opisu dokumentu.

 

Definicja może wykorzystywać tokeny, np: {documents.dscrpt} uzupełnia opis z dokument faktury.

 

Definicje dostępnych tokenów znajdują się w grupie Sage - słownik tokenów definicji kont okna Rejestry.

 

Wymiary – definicja wymiaru i jego wartości. Dostępnych jest 10 wymiarów dim_01 ... dim_10. Przykładowa definicja: {"dim_01":"{cost.place}"}.