Administracja z danymi firmy > Menu Kartoteki > Osoby - okno > Udostępnianie danych osobowych - zakładka > Udostępnianie danych osobowych - okno

Drukuj

Okno - Udostępnianie danych osobowych

Okno Udostępnianie danych osobowych umożliwia wprowadzenie wpisu do Ewidencji udostępnień danych osobowych, zawierającego informacje kto komu i w jakim zakresie udostępnił dane osobowe.

 

W oknie Udostępnianie danych osobowych wprowadza się następujące informacje:

Udostępniający dane - kto udostępnia dane osobowe (login użytkownika),

Odbiorca danych - komu zostały udostępnione dane osobowe wybranej osoby lub osób,

Adres odbiorcy - wpisywany jest adres osoby, której zostały udostępnione dane osobowe,

Data udostępnienia danych - dzień, w którym dane zostały udostępnione,

Osoba - podpowiedzą się dane osoby (dla operacji grupowej - liczba zaznaczonych osób), których dane są udostępniane.

W panelu Dane personalne poprzez zaznaczenie wyboru w kolumnie „Udostępnione” określa się te dane wybranej osoby/grupy osób, które będą udostępnione (Imię, Drugie imię, Nazwisko, PESEL, NIP).

W panelu Dane adresowe poprzez zaznaczenie wyboru w kolumnie „Udostępnione” określa się dane wybranej osoby/grupy osób, które będą udostępnione (Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Gmina, Powiat, Kod pocztowy, Urząd pocztowy, Miejscowość, Województwo, Kraj, Skrytka, Telefon, e-mail).

 

hmtoggle_plus1Przyciski poleceń okna: Udostępnianie danych osobowych

 

Tematy powiązane:

Raport o danych osobowych