Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Użytkownicy > Prawa do słowników

Drukuj

Prawa do słowników

Na zakładce Prawa do słowników ma miejsce zarządzanie dostępem użytkownika do czynności na słownikach.

 

Czynności możliwe do przeprowadzania na poszczególnych słownikach:

Edycja słownika - umożliwia modyfikację nazwy i skrótu słownika oraz edycję ustawień domyślnego, proponowanego i pustego elementu,

Usuwanie słownika - umożliwia usunięcie słownika z całą jego zawartością,

Edycja atrybutów - umożliwia dodawanie, edycję oraz usuwanie atrybutów dodatkowych Słownika, jak i atrybutów dodatkowych elementów tego słownika,

Zmiana aktywności - daje możliwość zmiany aktywności słownika i elementów tego słownika; aby mieć możliwość zmiany aktywności należy posiadać prawo do edycji słownika lub elementów tego słownika,

Edycja elementów - umożliwia edycję nazw i skrótów elementów wybranego słownika,

Dodawanie elementów - umożliwia dodawanie nowych elementów do słownika,

Usuwanie elementów - umożliwia usuwanie elementów ze słownika,

Udostępnianie słownika - daje możliwość udostępniania słownika innym użytkownikom.

 

Modyfikacja praw do słowników możliwa jest tylko wtedy, gdy nie zostały one nadane za pomocą Zestawów praw, co jest sygnalizowane pojawiającą się podpowiedzią. Użycie przycisku Edytuj uruchamia możliwość nadawania poszczególnych uprawnień dla wybranego słownika. Zawsze jednak prawa nadane poprzez ustawienie wybranego zestawu praw mają charakter nadrzędny.  

 

hmtoggle_plus1Przyciski poleceń zakładki: Prawa do słowników

 

Możliwe jest administrowanie prawami z dokładnością do jednego słownika. Zastosowanie na macierzy słowników funkcji klawiszy Shift i Ctrl pozwala zaznaczyć większe obszary oraz kombinacje różnych słowników w zakresie poszczególnych praw, a następnie nadanie lub odebranie grupowo praw dla wybranych słowników przyciskami: Wszystko, Nic, Odwróć. Aby szybko nadać lub odebrać prawo jednego rodzaju do wszystkich słowników, należy wykorzystać menu kontekstowe wywoływane prawym przyciskiem myszy na wybranej kolumnie, a następnie wybrać odpowiednią akcję.

 

Zobacz także:

Zestawy praw