Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Konfiguracja załączników > Instalacja i konfiguracja usługi załączników

Drukuj

Instalacja i konfiguracja usługi załączników

Użytkowników zainteresowanych tą funkcjonalnością prosimy o kontakt poprzez formularz: Skontaktuj się z nami (symfonia.pl)

 

Włączenie FileStream dla SQL

Domyślna instalacja serwera SQL dla Symfonii nie ma włączonego mechanizmu FileStream wymaganego do pracy z funkcjonalnością załączników.

 

Po włączeniu mechanizmu FileSteram wymagany będzie restart bazy danych SQL.

 

Aby włączyć mechanizm FileStream:

1.Uruchom SQL Server Configuration manager (Menu Start > Microsoft SQL Server 2016 > SQL Server 2016 Configuration manager).

2.W grupie SQL Server Services otwórz właściwości serwera SQL (np: SQL Server (SAGEPL)), dla którego chcesz włączyć obsługę FileStream.

 

img_adm_09

 

3.Na zakładce FILESTREAM włącz:

Enable FILESTREAM for Transact-SQL access,

Enable FILESTREAM for file I/O access, oraz w polu Windows share name podaj nazwę udziału sieciowego dla katalogu filestream.

Allow remote clients access to FILESTREAM data.

 

img_adm_10

 

4.Kliknij przycisk OK aby zapisać zmiany.

5.Zrestartuj serwer SQL, dla którego zostały wprowadzone zmiany.

 

img_adm_11

 

6.Uruchom Microsoft SQL Server Management Studio.

7.Po zalogowaniu do serwera otwórz jego panel właściwości.

 

img_adm_17

 

8.Przejdź do grupy ustawień Advanced i zmień ustawienie parametru FILESTREAM Access Level na Full access enabled.

 

img_adm_12

 

9.Wróć do SQL Server Configuration manager (Menu Start > Microsoft SQL Server 2016 > SQL Server 2016 Configuration manager) i ponownie zrestartuj serwer SQL, dla którego zostały wprowadzone zmiany.

 

img_adm_11

 

Zalecenia dla konfiguracji i pracy z FileStream

Poniżej zaprezentowane są zalecenia dla dużych baz załączników.

Kontener danych FILESTREAM, który będzie używany przez bazę danych obsługującą FILESTREAM powinien znajdować się w osobnym woluminie.

Powinna być przeprowadzana defragmentacja dysku woluminów, w których przechowywane są dane FILESTREAM.

Kontenery katalogów FILESTREAM nie powinny zawierać więcej niż 300 000 plików pojedynczo, ponieważ pogarsza to wydajności NTFS, szczególnie gdy włączone jest generowanie nazw plików w formacie 8.3.

Należy użyć zaleceń dotyczących NTFS takich samych co w przypadku woluminów plików danych i dziennika: należy sformatować woluminy dysku, które będą używane do przechowywania danych FILESTREAM z alokacją 64 KB (domyślna alokacja NTFS to 4 KB). To skutecznie wyłączy jakąkolwiek możliwość kompresji NTFS, ponieważ można ją włączyć tylko wtedy, gdy rozmiar klastra NTFS wynosi 4 KB lub mniej.

Kontenery katalogów FILESTREAM nie powinny mieć włączonego szyfrowania systemu plików ani kompresji systemu plików, ponieważ mogą one powodować pewne obciążenie podczas uzyskiwania dostępu do tych plików.

Indeksowanie wyszukiwania nie powinno być włączone na woluminach FILESTREAM. Aby wyłączyć indeksowanie w oknie Właściwości woluminu, odznacz pole „Zezwalaj na indexowanie zawartości plików na tym dysku wraz z ich własciwościami”.

Należy wyłączyć generowanie nazw 8,3 na wszystkich woluminach NTFS używanych do przechowywania danych FILESTREAM, uruchamiając poniższe polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:

C:\Windows\System32>FSUTIL BEHAVIOR SET DISABLE8DOT3 1

Należy wyłączyć śledzenie czasu dostępu do ostatniego pliku w woluminach NTFS używanych do przechowywania danych FILESTREAM, uruchamiając poniższe polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:

C:\Windows\System32>FSUTIL BEHAVIOR SET DISABLELASTACCESS 1

Należy skonfigurować wykluczenia AV (antywirusa) i upewnić się, że program antywirusowy nie skanuje procesów związanych z SQL Server i .mdf/.ldf/.ndf/.trn/*.bak lub ich ścieżek, a także ścieżki, w której jest przechowywany FILESTREAM. Jeśli skanowanie antywirusowe jest absolutnie konieczne na ścieżce FILESTREAM, należy unikać ustawiania zasad, które automatycznie usuwają naruszające pliki. Jeśli pliki zostaną usunięte, spowoduje to uszkodzenie bazy danych z włączoną funkcją FILESTREAM.

 

Instalacja usługi

Do komunikacji z serwerem SQL wykorzystywana jest usługa windows, którą przed rozpoczęciem pracy należy zainstalować i skonfigurować.

 

Modele pracy

Dostępne są trzy modele pracy z usługą załączników:

Jednostanowiskowy

 

img_adm_14

 

Wielostanowiskowy: usługa załączników na serwerze SQL

 

img_adm_15

 

Wielostanowiskowy: usługa załączników na oddzielnym serwerze

 

img_adm_16

 

Bez względu na model pracy miejscem przechowywania załączników będzie folder zdefiniowany na serwerze SQL dla mechanizmu FileStream.

 

Instalacja

Aby zainstalować usługę serwisu załączników:

1.Uruchom instalator usługi załączników.

2.W trakcie instalacji możesz wybrać port (domyślnie 5005) wykorzystywany przez serwis załączników.

3.Instalator zainstaluje i uruchomi usługę Symfonia_Attatchments_22_0.

 

W modelu pracy innym niż jednostanowiskowy należy skonfigurować zaporę internetową, aby umożliwiała komunikację usłudze na wskazanym porcie.

 

Konfiguracja w module Administracja

Aby uaktywnić współpracę z serwisem załączników dla firmy:

1.W katalogu instalacji programu odszukaj plik Administracja.exe.config i otwórz go do edycji (np. w notatniku windows).

2.W sekcji <appSettings> dodaj wpis <add key="FileStreamAttachment" value="true" />. Wartość value określa maksymalna liczbę wymiarów. Przykładowy wpis:

 

 <appSettings>

 <add key="FileStreamAttachment" value="true" />

 </appSettings>

 

3.Zapisz zmiany i uruchom moduł Administracja i zaloguj się do firmy.

4.Z menu programu wybierz polecenie Administracja > Konfiguracja załączników.

5.W oknie konfiguracji, w polu Adres serwera podaj adres komputera, na którym zainstalowano usługę załączników.

Adres Powinien składać się z: protokołu (HTTP), adresu IP lub nazwy komputera oraz portu, na którym skonfigurowano komunikację usługi, np: http://nazwa_komputera:5005.

 

img_adm_18

 

Zaawansowana konfiguracja filestream umożliwia zmianę katalogu, w którym na serwerze SQL zapisywane będą załączniki.

 

6.Zatwierdź konfigurację przyciskiem Zapisz.