Ustawienia > Dane firmy

Drukuj

Dane firmy

W tym panelu możliwe jest uzupełnienie i modyfikacja danych firmy.

 

Dostępne w tym panelu dane firmy, są wspólne dla systemu i dokonane tu zmiany dotyczą wszystkich modułów systemu.

 

hmtoggle_plus1        Przyciski poleceń

 

W oknie znajdują się pola, w których podaje się:

Zakres obowiązywania – z rozwijanej listy wybiera się datę, od której dane firmy są aktualne,

Dane obowiązują od: - do: – są to daty obowiązywania danych dla danej firmy,

Nazwa pełna firmy (do 200 znaków),

Skrócona nazwa firmy (do 100 znaków),

NIP (13 znaków, format: xxx-xx-xx-xxx lub xxx-xxx-xx-xx lub xxxxxxxxxxx, użytkownik jest informowany o podaniu nieprawidłowego formatu - dane pozwalają się jednak zapisać),

NIP UE,

REGON,

PESEL,

VIES – zaznaczenie tego polecenia powoduje wprowadzenie przez system numeru NIP UE,

BDO – numer rejestrowy Bazy Danych Odpadowych.

KRS – numer identyfikacyjny w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Płatnik nie będący osobą fizyczną / Osoba fizyczna – określa na potrzeby deklaracji JPK_V7 czy podatnik jest osobą fizyczną. Dla osoby fizycznej dostępne są dodatkowe pola: imię, nazwisko i data urodzenia.

Zakładka Adres umożliwia wprowadzenie danych adresowych firmy (ulica, nr domu, nr lokalu, gmina, powiat, kod pocztowy, urząd pocztowy, skrytka pocztowa, miejscowość, województwo, kraj).

Zakładka Dane teleadresowe umożliwia wprowadzenie numeru telefonu, fax-u, adresu e-mail firmy oraz adresu www.

Zakładka Rachunki bankowe umożliwia wprowadzenie rachunków bankowych firmy. W kolumnie Domyślny oznaczany jest domyślny rachunek bankowy firmy. Opcję Rachunek VAT należy zaznaczyć dla rachunków bankowych, na których rejestrowane są przeksięgowania VAT z tytułu mechanizmu podzielonej płatności (na takie konto nie można będzie wykonać bezpośredniego przelewu).

 

Tak wprowadzone dane znajdą się w okresie obowiązywania, który nie ma górnej i dolnej granicy. W przypadku, gdy potrzebna jest korekta wprowadzonych danych, należy ponownie wejść w tryb edycji i wprowadzić właściwe dane.