Lista raportów > Proporcja VAT

Drukuj

Proporcja VAT

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Rejestry [Ctrl+3] > Specjalne > Proporcja VAT.

 

Funkcja

Raport umożliwia obliczenie współczynnika proporcji VAT, informującego o tym, w jakiej części podatnik dokonujący tzw. sprzedaży mieszanej będzie miał prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego.  

 

Proporcja, będąca podstawą do obliczenia części kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu, będzie ustalana jako udział obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia w całkowitym obrocie podatnika, na podstawie obrotu osiągniętego we wskazanym przez użytkownika okresie. Wyliczony przez raport współczynnik jest proporcją rzeczywistą, która będzie stanowiła proporcję bazową dla kolejnego roku podatkowego.

 

Proporcja VAT obliczana jest według wzoru:

P(%) = O(p) - O(śt) - O(tf) / O(p) + O(n) + S - O(śt) - O(tf) * 100  

 

gdzie:  

O(p) – obrót uzyskany z tytułu czynności, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia,  

O(n) – obrót uzyskany z tytułu czynności w stosunku do których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia,  

S – kwota otrzymanych subwencji lub dotacji, innych niż te, które wlicza się do podstawy opodatkowania, czyli niezwiązanych z konkretną dostawą lub konkretną usługą,  

O(śt) – obrót z tytułu sprzedaży środków trwałych,  

O(tf) – obrót uzyskany z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług pośrednictwa finansowego zwolnionych od podatku, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

 

Przed wykonaniem raportu należy nadać znaczniki rejestrom sprzedaży VAT. Nadanie znaczników rejestrom jest konieczne do prawidłowego wykonania raportu.

 

Następnie należy przypisać odpowiednie znaczniki do poszczególnych rodzajów obrotów. Aby można je było łatwo odnaleźć, można podczas przypisywania znaczników rejestrom nadać im odpowiednie nazwy identyfikujące daną grupę obrotów. Poszczególne nazwy znaczników będą widoczne po rozwinięciu listy.  

 

Po pierwszym wykonaniu raportu wybrane znaczniki będą pamiętane i przy kolejnym wykonywaniu raportu nie będzie konieczne ponowne ich wybieranie.

img_f50_08

 

O(p) - obrót uzyskany z tytułu czynności, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia zostanie wyliczony przez program automatycznie – będzie stanowił sumę wartości z rejestrów sprzedaży nieoznaczonych znacznikami oraz oznaczonych jako O(tf) oraz O(śt).

Z rozwijanej listy należy wybrać okres, dla którego ma być obliczony współczynnik. Dzięki temu, że program pozwala na wybór okresu, w sytuacji, kiedy rok kalendarzowy nie równa się podatkowemu, użytkownik może sam określić zakres dat, którego ma dotyczyć raport.

 

img_f50_09

 

Po kliknięciu OK zostanie wyświetlony raport prezentujący wartość wyliczonego współczynnika. Obliczoną proporcję VAT należy wprowadzić w kolejnym roku w Ustawienia > Parametry stałe > Rejestry i konta VAT.

 

W sytuacji, gdy proporcja:

•  przekroczyła 98% oraz kwota VAT-u naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – mamy prawo przyjąć, że proporcja wynosi 100%.

•  nie przekroczyła 2% – ustawodawca pozwala przyjąć, że proporcja równa się zeru.

Opcje

Uwzględnij dane z bufora – po zaznaczeniu tego pola na wydruku zostaną uwzględnione dane z bufora.

Dane szczegółowe rejestrów VAT – wydruk będzie uwzględniał poszczególne dokumenty składowe danego rejestru. Jeżeli to pole nie zostanie wybrane na wydruku będzie widoczna tylko ogólna suma z danego rejestru.