Lista raportów > Kontrola biznesowa - opcje raportu (bufor)

Drukuj

Kontrola biznesowa – opcje raportu w buforze

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Dokumenty [Ctrl+1] > Przeglądanie > Bufor > Drukuj [Ctrl+p] > Kontrola biznesowa (buf.).

 

Funkcja

Wydruk raportu przedstawia przebieg transakcji zapisanych na fakturach sprzedaży i zakupu i powiązanych z nimi fakturach korygujących, dokumentach płatności oraz notach odsetkowych. Raport może być wykorzystany w celach analitycznych, jak również w przypadku kontroli przeprowadzanych przez Urząd Skarbowy lub audytorów.

 

Opcje

Opcje zestawienia – Kontrola biznesowa:

Znaczniki – po zaznaczeniu opcji na wydruku będą widoczne znaczniki dokumentów.

Notatki – po zaznaczeniu opcji na wydruku będą widoczne notatki umieszczone na dokumentach.

Wpisy EDPi dla podstawy opodatkowania – po zaznaczeniu opcji, na wydruku będą widoczne kolumny, w których podany jest okres zmiany podstawy opodatkowania, kwota zmiany i kategoria. Dane te pochodzą z ewidencji danych podatkowych, do której zostały wprowadzone poleceniem Wstaw do EDP lub Korekta wpisu w EDP z okna Rozrachunki / Operacje.

Eksport do Excela – raportu sporządzony w programie będzie również widoczny w programie MS Excel.