Przygotowanie do pracy > Pierwsze logowanie i uzupełnianie danych > Informacje o firmie

Drukuj

Informacje o firmie

Górne menu

Zapisz – polecenie zapisujące wprowadzone dane

Anuluj – polecenie odwołujące wprowadzone dane

Nowy zakres – polecenie otwierające okno, w którym użytkownik może podać nowy przedział czasowy obowiązywania danych o firmie. Opcja ta jest przydatna wtedy, gdy firma zmienia swoją nazwę, dane teleadresowe, rachunki bankowe, natomiast poprzednie dane pozostają jako archiwalne i możliwe do użycia.

Usuń zakres – polecenie powodujące usunięcie danego zakresu obowiązywania danych.

 

Boczne menu

Otwierane do edycji poleceniem Edytuj dane firmy:

Dane obowiązują oddo – są to daty obowiązywania danych dla danej firmy.

Nazwa pełna firmy (do 200 znaków)

Nazwa skrócona firmy

NIP (13 znaków, format: xxx-xx-xx-xxx lub xxx-xxx-xx-xx lub xxxxxxxxxxx, użytkownik jest informowany o podaniu nieprawidłowego formatu – dane pozwalają się jednak zapisać)

NIP UE

REGON

PESEL

VIES – zaznaczenie tego polecenia powoduje wprowadzenie przez system numeru NIP UE

Dane teleadresowe – ulica, nr domu, nr lokalu, gmina, powiat, kod pocztowy, urząd pocztowy, skrytka pocztowa, miejscowość, województwo, kraj, numery telefonów i faksów, adresy e-mail i stron www.

Rachunki bankowe – w tym panelu, przy pomocy przycisku Dodaj, można wprowadzić rachunki bankowe firmy. Wprowadzając dane rachunków należy podać Nazwę rachunku, Nazwę banku, Numer rachunku, Numer SWIFT/BIC oraz Domyślny.