Ustawienia > Rachunki bankowe

Drukuj

Rachunki bankowe

Prawo bankowe rozróżnia i definiuje różne rodzaje rachunków bankowych (kont bankowych) prowadzonych dla klientów będących podmiotami prawnymi. Są to między innymi rachunki bieżące i pomocnicze.

 

Firmy zobowiązane są przepisami prawa do posiadania rachunku bieżącego, służącego do przeprowadzania rozliczeń.

 

Natomiast rachunki pomocnicze mogą służyć do prowadzenia ściśle określonych rozliczeń lub mogą być wykorzystywane do przeprowadzania operacji międzybankowych.

 

Każdy rachunek bankowy posiada przypisany system bankowy określający sposób współpracy z bankiem, między innymi formaty wymiany plików bankowych. Aby zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa, w Repozytorium Dokumentów określa się uprawnienia do poszczególnych kont bankowych. Szczegóły dotyczące uprawnień znajdują się w rozdziale poniżej.

 

Wszelkie operacje związane z obsługą przelewów i wyciągów można wykonywać wyłącznie na rachunkach bankowych zdefiniowanych w obowiązujących danych firmy.

 

Okno Rachunki bankowe składa się z paska narzędziowego oraz tabeli z listą rachunków bankowych. Pasek narzędziowy, za pomocą którego możemy wykonywać operacje związane z rachunkami bankowymi zawiera następujące polecenia:

Dodaj – umożliwia wprowadzenie nowego rachunku bankowego – otwiera okno Dodawanie rachunku bankowego,

Usuń – za pomocą przycisku można usunąć wybrany z listy rachunek bankowy.

 

Dodatkowo w oknie Rachunki bankowe z menu podręcznego, dostępnego pod prawym klawiszem myszy komputerowej, można wybrać operacje "Dodawanie nowego rachunku bankowego" oraz "Usuwanie rachunku bankowego" dla wybranego na liście rachunku.

 

Tabela z listą rachunków bankowych składa się z nagłówka oraz z listy rachunków bankowych. Kolumny tabel opisują cechy każdego z banków. Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn oraz sortować pozycje listy w poszczególnych kolumnach. Podwójne kliknięcie na pionową linie podziału powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumny do zawartości wiersza. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

 

Tabela zawiera następujące kolumny:

Numer rachunku – numer rachunku bankowego,        

Nazwa rachunku – nazwa rachunku bankowego,

Nazwa banku – nazwa banku, który został wprowadzony w tabeli z rachunkami bankowymi,

SWIFT/BIC – numer SWITF/BIC jest kodem wprowadzonym dla celów identyfikacji banków. Składa się z sześciu liter, pięciu cyfr, przy czym trzy ostatnie mogą być zerami i pozwala na szybką identyfikację banku beneficjenta,

Waluta rachunku – waluta rachunku bankowego,

Elektroniczny – informacja, czy rachunek może być używany do przesyłania przelewów elektronicznych,

Aktywny – informacja, czy rachunek jest aktywny,

System bankowy – informacja jaki system bankowy został przypisany do rachunku bankowego,

Folder wyciągów – informacja o katalogu, w którym zapisywane będą wyciągi bankowe u użytkownika,

Folder przelewów – informacja o katalogu, w którym zapisywane będą paczki przelewów bankowych u użytkownika.

 

Po wybraniu na liście rachunku bankowego w dolnej części okna prezentowane są szczegóły danego rachunku bankowego.

Uprawnienia użytkowników do rachunków bankowych są widoczne na zakładce Użytkownicy w szczegółach danego rachunku bankowego.

 

Podstawowe pojęcia