Strona startowa

Drukuj

Słownik pojęć

Pojęcie

Wyjaśnienie

Karta technologiczna

Dokument zawierający informacje o strukturze materiałowej, operacjach, stanowiskach przypisanych do operacji itp. Na podstawie wcześniej zdefiniowanej karty technologicznej uruchamiane będą zlecenia produkcyjne. Do jednego kodu towaru może być utworzonych wiele kart technologicznych.

Marszruta produkcyjna

Ciąg operacji technologicznych.

BOM

Lista surowców, części lub półwyrobów potrzebnych do wytworzenia wyrobu lub półwyrobu.

Surowiec

Materiał potrzebny do dalszej przeróbki.

Półprodukt

Produkt otrzymywany w którejś z faz produkcji, znajdujący się w stanie przetwarzania i przeznaczony do dalszej obróbki. Półprodukt posiada własną kartę technologiczną.

Wyrób gotowy

Jest to wyrób stanowiący efekt końcowy działalności produkcyjnej. Wyrobem gotowym może być zarówno produkt ostateczny, który trafia do klienta, jak i półprodukt, który trafi do innej fabryki czy przetwórni. Jest to wynik ostateczny działania przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Obróbka

Nadanie nowych cech przedmiotowi obrabianemu, zgodnie z założeniami technologicznymi, np. wymiarów, twardości, gładkości. Obróbka jest procesem przetwarzania surowca w końcowy produkt. Obróbki dokonuje się za pomocą narzędzi lub maszyn wytwórczych.

Proces technologiczny

Uporządkowany ilościowo i jakościowo zbiór czynności zmieniających własności fizyczne (kształt, wielkość), formę występowania lub własności chemiczne określonej substancji (materiału). Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (przemieszczanie materiału) stanowią proces produkcyjny w wyniku, którego otrzymywany jest wyrób gotowy lub półprodukt.

Produkcja w toku

Produkcja, która nie została ukończona na koniec okresu rozliczeniowego. Obejmuje produkty lub usługi w fazie tworzenia, na które poniesiono nakłady finansowe, lecz jeszcze nie osiągnęły statusu wyrobów gotowych.

Półfabrykat

Produkt nieukończony (nadający się do dalszej obróbki), który przeszedł okresowe fazy procesu technologicznego i nadaje się do zmagazynowania, czyli można go zaewidencjonować ilościowo i wartościowo. Produkt niespełniający tych wymogów zaliczany jest do produkcji w toku.

Plan produkcyjny

Dokument definiujący produkty i ich ilość do wykonania.

Zlecenie produkcyjne

Polecenie wyprodukowania wyrobu gotowego lub półproduktu na podstawie wcześniej zdefiniowanej karty technologicznej.

Zlecenie otwarte

Zlecenie, które zostało zapisane, ale nie oddano go do produkcji. Można je modyfikować.

Zlecenie w toku

Zlecenie oddane do produkcji, ale niezrealizowane w całości (wyprodukowano tylko część z założonego planu produkcyjnego).

Zlecenie zakończone

Zlecenie zakończone to takie, w którym z założonej ilości zostało wyprodukowane 100 %, ale może wymagać dodania informacji (np. o ewentualnych odpadach, kosztach).

Zlecenie zamknięte

Zlecenie zakończone bez możliwości jakiejkolwiek edycji danych.

Gniazdo produkcyjne

Wyspecjalizowana komórka organizacyjna, w której przebiega wytwarzanie produktu.

Harmonogram

Harmonogram produkcji to uporządkowany plan operacji technologicznych dotyczący wytworzenia określonej ilości danego wyrobu w określonym czasie. Harmonogram pomaga uświadomić zakres czynności oraz zależności między nimi, ułatwia nadzorowanie i wczesne wykrywanie zagrożeń realizacji produkcji.

Szarża produkcyjna

Produkcja otrzymana z linii technologicznej w czasie jednego cyklu produkcyjnego.