Moduł Zapotrzebowanie > Produkcja analiza > Opcje

Drukuj

Opcje

Parametry obliczeń

Parametry obliczeń pozwalają na modyfikację algorytmu do obliczenia ilości do zamówienia poprzez uwzględnienie albo wykluczenie wybranych parametrów.

 

Uwzględnij rezerwacje ręczne – parametr pomniejsza Stan wyjściowy o rezerwacje ręczne.

Uzupełnij do stanu minimalnego – parametr uzupełniający ilość do zamówienia do minimum dla wybranych magazynów.

Uzupełnij do stanu maksymalnego – parametr uzupełniający ilość do zamówienia do maksimum dla wybranych magazynów.

Uzupełnij do minimalnej ilości zamawiania – parametr uzupełniający ilość do zamówienia do minimalnej ilości z jaką dostawca przyjmuje zamówienia na dany towar.(MOQ)

Uzupełnij do krotności zamawiania – parametr zaokrąglający ilość do zamówienia do krotności zamawiania(opakowania zbiorcze).

 

Sposób wyboru dostawcy

Na podstawie wybranego sposobu, program automatycznie uzupełni dostawcę dla każdej z pozycji.

 

img_pzf_prog_056

 

Nie uzupełnia dostawców – pole dostawca pozostanie puste.

Uzupełnij dostawców według priorytetu – parametr ten wybiera dostawce na podstawie przypisanego priorytetu. Im wyższa liczba tym wyższy priorytet. (1-najniższy, 99 najwyższy priorytet). Nowo zdefiniowani dostawcy domyślnie mają najniższy priorytet 1. Priorytet można zmienić w parametrach logistycznych. Jeśli istnieje dwóch dostawców z tym samym priorytetem to wybierani są według kolejności na liście(alfabetycznie). Wraz z uzupełnieniem dostawcy uzupełniona zostanie cena umowna - jeśli została określona.  

Uzupełnij dostawców z najniższą cena umowną – parametr ten wybiera dostawce na podstawie najniższej wartości ceny umownej zdefiniowanej w parametrach logistycznych. Jeśli mamy dwóch dostawców z tą samą ceną umowną system podpowiada pierwszego na liście. Mechanizm pomija dostawców którzy nie mają przypisanej ceny umownej.

Uzupełnij dostawców z najkrótszym umownym czasem dostawy – parametr ten wybiera dostawce na podstawie najniższej wartości czas dostawy w dniach zdefiniowanej w parametrach logistycznych oraz uzupełnia cenę. Jeśli mamy dwóch dostawców z tym samym umownym czasem  system podpowiada pierwszego na liście. Mechanizm pomija dostawców którzy nie mają przypisanego czasu.

Uzupełnij dostawców z ostatnią najniższą ceną – parametr umożliwiający automatycznie wybranie z kartoteki kontrahentów dostawcy towaru z najniższą ostatnią ceną przyjęcia w oparciu o historię dostawy. Okres analizy to 6 miesięcy.

 

img_pzf_prog_057

 

Przykłady

Stan na dzień: 09.10.2022

Towar: T1

 

Przykład 1

Dostawca

01.02.2022

10.04.2022

08.10.2022

FABRYKA Z O. O.

4

8

brak przyjęć

CHIŃSKA FABRYKA OBUWIA

5

6

7

SIGMA S.A.

6

brak przyjęć

brak przyjęć

 

Przykład 2

Dostawca

01.02.2022

10.04.2022

08.10.2022

FABRYKA Z O. O.

4

3

8

CHIŃSKA FABRYKA OBUWIA

5

6

7

SIGMA S.A.

6

brak przyjęć

6

 

Przykład 3

Dostawca

01.02.2022

10.04.2022

08.10.2022

FABRYKA Z O. O.

4

3

brak przyjęć

CHIŃSKA FABRYKA OBUWIA

5

brak przyjęć

100

SIGMA S.A.

6

9

brak przyjęć

brak dostawcy na dokumencie

1

brak przyjęć

2

 

 

Jeśli brak przyjęć w tym okresie to nie wypełniany jest dostawca i nie podpowiadana jest cena. W przypadku na dokumencie jest dostawa w tym okresie ale nie ma uzupełnionego dostawcy to ten dokument jest pomijany w analizie.  

 

Uzupełnij dostawców z najkrótszym średnim czasem dostawy z ostatnich 6 miesięcy – parametr umożliwia obliczenie czasów dostaw na podstawie danych historycznych. Średni czas dostawy obliczany jest jako różnica dni z daty przyjęcia zewnętrznego i daty na dokumencie zamówienia własnego. Jeśli jest kilka zamówień własnych i kilka dokumentów przyjęć to system wylicza średni czas z dokumentów z ostatnich 6 miesięcy.  

Uzupełnij dostawców z ostatniej dostawy – parametr wybiera z kartoteki kontrahentów ostatniego dostawcę danego towaru na podstawie dokumentów przyjęć. Jeśli w danym dniu jest kilka dostaw to wybierany jest pierwszy z dokumentu.  

 

 

Inne

Użyj dodatkowych jednostek miary – opcja umożliwiająca włączenie na oknie wyników zapotrzebowania dodatkowych jednostek miary do towaru tj ilość w j.m. dod. 1, j.m. dod1, ilość w j.m. dod. 2 oraz j.m. dod2.

 

img_pzf_prog_058

 

Zmiana ilości w wybranej kolumnie „Do zamówienia” spowoduje przeliczenie ilości w pozostałych kolumnach według przeliczników w towarze. Parametr ten umożliwia także wybór jednostki miary dla zamówienia. Domyślną jednostką miary na zamówieniu jest j.m. (ewidencyjna). Zmiana jednostki odbywa się poprzez dwuklik na wybranej jednostce miary. Po tej akcji oznaczona kolumna z jednostką miary zostaje zaznaczona kolorem zielonym.

 

Pozostawiaj dokumenty w buforze – opcja umożliwiająca pozostawienie generowanych dokumentów zamówień własnych do bufora.

Typ dokumentu – opcja określenia konkretnego typu dokumentu zamówienia własnego.

Seria – parametr określający serię dokumentu zamówienia obcego

Dział – wskazanie działu na którym będą wystawiane zamówienia własne.