Moduł Zapotrzebowanie > Produkcja analiza > Okno wyników zapotrzebowania

Drukuj

Okno wyników zapotrzebowania

img_pzf_prog_059

 

Opis kolumn

Informacje o surowcach/materiałach

Kod surowca – kod surowca.

Nazwa surowca – nazwa surowca.

Katalog – katalog w którym został umieszczony towar.

Rodzaj – rodzaj w którym został umieszczony towar

 

Analiza zapotrzebowania w okresie

Jest to sekcja z podziałem na okresy zdefiniowane w filtrach.

 

img_pzf_prog_060

 

Przy ustawieniach perspektywy 3 tygodni w sekcji pojawi się informacja główna określająca definicję okresu tj.tydzień i w ramach tej sekcji utworzone zostaną podgrupy tj. podział analizy na 3 tygodnie. Analiza prowadzona jest zawsze od bieżącego tygodnia w przód.  

 

img_pzf_prog_061

 

Każdy tydzień określony jest numerem w roku (8,9,10) oraz zakresem dat.

 

Zlecone netto – Ilość ze zleceń otwartych oraz w toku z terminem przypadającym na dany okres (określono w sekcji)  pomniejszona o ilość pobraną.

Stan – W pierwszym okresie jest to stan na wybranych magazynach ( bez uwzględnienia rezerwacji automatycznych, z uwzględnieniem rezerwacji ręcznych, jeżeli zostały zaznaczone w opcjach) powiększony o dostawy przypadające na dany okres, w drugim okresie jest to stan z poprzedniego okresu pomniejszony o ilość zleconą netto z poprzedniego okresu i powiększony o dostawy przypadające na dany okres. Jeżeli stan z poprzedniego okresu pomniejszony o ilość zleconą netto z poprzedniego okresu jest mniejszy od 0 to w drugim okresie stanem są jedynie dostawy – jeżeli istnieją. W trzecim i kolejnych okresach jest tak jak opisano w drugim okresie.

Zapotrzebowanie netto – Ilość brakująca w danym okresie (ilość do zamówienia na dany okres). Ilość zapotrzebowania z poprzedniego okresu powiększona o ilość z planu/zlecona netto i pomniejszona o stan z bieżącego okresu.  Ilość większa od 0 zostanie podświetlona na czerwono.

Dostawy – Informacja o przyszłych dostawach. Ilość do realizacji z zamówienia własnego, przypisana do okresu według terminu realizacji na dokumencie.

Zamówione – Ilość do realizacji (ilość zamówiona),przypisana do okresu według daty dokumentu. Kolumna jest domyślnie ukryta, jest informacyjna i nie wpływa na obliczenie kolumny zapotrzebowanie netto.

 

Analiza przykładu – ECO-KOŁO-T

Okres pierwszy ( Tydzień nr 8,  20-26.02.2023)

 

img_pzf_prog_062

 

Ilość zlecona netto (30) wynika ze zleceń przypadających na ten okres:

img_pzf_prog_063

 

Stan (14) to stan całkowity (12) + dostawy przypadające na ten okres (2)

 

*Widzimy, że stan handlowy = 11 , różnica między stanem całkowitym a stanem handlowym wynika z rezerwacji ręcznej, która nie została zaznaczona do uwzględniania w opcjach. Przy jej uwzględnieniu stan wyniósłby 13.

 

img_pzf_prog_064

 

Dostawy (2) to ilość z zamówień własnych których realizacja przypada na ten okres.

 

img_pzf_prog_065

 

Okres drugi ( Tydzień nr 9,  27.02-05.03.2023)

Ilość zlecona netto (30) wynika ze zleceń przypadających na ten okres (nie przechodzi z poprzedniego okresu)

Stan (3) (Stan z tygodnia nr 9 (14) – Zlecone netto (30) z tygodnia nr 9) =0 + Dostawy(3) z tygodnia nr 10.

 

 

Ilości magazynowe

img_pzf_prog_066

 

Stan całkowity – łączny stan towaru na magazynach wskazanych do analizy.

Stan handlowy – łączny stan towaru na magazynach wskazanych do analizy  pomniejszony o rezerwacje automatyczne oraz ręczne.

Min – suma stanów minimalnych ustalonych dla wybranych magazynów w kartotece towaru.

Max – suma stanów maksymalnych ustalonych dla wybranych magazynów w kartotece towaru.

 

Jednostki

img_pzf_prog_067

 

Prezentacja ilości do zamówienia w dodatkowych jednostkach miary.

Podwójne kliknięcie w wybraną jednostkę miary spowoduje podświetlenie jej na zielono, co oznacza wybranie jako jednostkę miary do wystawienia na zamówieniu własnym. Ilość do zamówienia jest edycyjna.

 

Informacje do zamówienia

img_pzf_prog_068

 

j.m. – jednostka miary ewidencyjna.

do zamówienia – ilość do zamówienia przypadająca na ostatni widoczny okres. Obliczana automatycznie przez algorytm, istnieje również możliwość wprowadzenia ilości ręcznie.

Cena netto – cena zakupu, która zostanie przeniesiona na wygenerowany dokument zamówienia własnego. Kolumna cena netto może być automatycznie uzupełniona w oparciu o sposób wyboru dostawcy, wskazana ręcznie z dostępnych cenimg_pzf_prog_069  lub uzupełniona ręcznie img_pzf_prog_070 .

 

img_pzf_prog_071

 

 

Informacje o dostawcy

img_pzf_prog_072

 

Dostawca – kod kontrahenta który jest dostawcą dla tego indeksu.

Dostawca może być wybrany automatycznie przez system według sposobu wyboru dostawcy lub wskazany ręcznie poprzez rozwinięcie i wybranie kartoteki spośród zdefiniowanych odbiorców.

 

img_pzf_prog_073

 

Z okna zapotrzebowania można również ręcznie przypisać dostawcę do danego towaru.

 

img_pzf_prog_074

 

Rejestr pieniężny dostawcy – rejestr pieniężny kontrahenta.

Przewidywany czas dostawy – średni czas realizacji zamówienia obliczany jako różnica daty wystawienia z dokumentu przyjęcia i daty wystawienia z dokumentu zamówienia własnego.

Czas realizacji zamówienia – umowny czas realizacji zamówienia wprowadzony ręcznie w parametrach logistycznych do dostawcy.

Najniższa cena historyczna z 6ms. – najniższa cena z dokumentów(dostaw) przyjęć zewnętrznych.

Cena umowna – cena umowna wpisana ręcznie w danych logistycznych dla wybranego dostawcy.

Minimalna ilość do zamówienia – MOQ (Minimum Order Quantity), czyli minimalna ilość do zamówienia. Jest to ilość danego towaru, jaki trzeba zamówić, aby producent/dostawca przystąpił do realizacji zamówienia.

Krotność zamawiania – opcja zaokrąglania ilości do zamówienia do wielokrotności podanej w parametrach logistycznych danego towaru u wybranego dostawcy.