Moduł Zapotrzebowanie > Obszar Produkcja

Drukuj

Obszar Produkcja

Menu główne

img_pzf_zap_037

 

Przycisk zamówienie Zamówienie umożliwia wygenerowanie zamówienia własnego dla zaznaczonych pozycji  na podstawie obliczonego zapotrzebowania.

 

Filtry

img_pzf_zap_039

 

Za pomocą tej funkcji możemy zdefiniować swoje własne filtry wyszukiwania. W filtrach użytkownik ma dostępne magazyny oraz działy do których posiada uprawnienia. Filtry weryfikują również uprawnienia do dokumentów zdefiniowane w administracji.

 

img_pzf_zap_040 dodanie nowego filtra.
img_pzf_zap_041 modyfikacja istniejącego filtra.
img_pzf_zap_042 usunięcie zdefiniowanego filtra.
img_pzf_zap_043 wyczyszczenie filtra.
img_pzf_zap_044 ikona informacyjna z legendę opisująca kolumny w wynikach zapotrzebowania.

 

Okno wyboru filtra

img_pzf_zap_045

 

Eksport– umożliwia eksport danych z arkusza zapotrzebowania do pliku arkusza excel.

 

Odśwież – odświeża arkusz zapotrzebowania.

 

img_pzf_zap_048

 

Zakres – zakres brany po uwagę umożliwia wybranie spośród trzech opcji: zlecenia, plany zapisane oraz zlecenia i plany zapisane.

Wybierz działy – wskazanie działów do analizy.

Wybierz magazyny – wskazanie magazynów do analizy.

Termin realizacji od do – termin zlecenia produkcyjnego.

Data zlecenia od do – data utworzenia zlecenia.

Numer zlecenia – możliwość zawężenia wyników do danego numeru zlecenia.

Numer planu – możliwość zawężenia wyników do danego numeru planu.

Typy zleceń – wskazanie typów zleceń do analizy.

 

img_pzf_zap_049 opcja umożliwiająca włączenie szczegółowego okna prezentującego szczegóły wyfiltrowanych zleceń oraz planów zapisanych:

 

img_pzf_zap_050

 

Za pomocą prezentowanego okna możemy dodawać lub usuwać zlecenia otwarte, zlecenia w toku oraz plany zapisane uwzględniane w zapotrzebowaniu.

 

Zakładka zlecenia produkcyjne – lista zleceń otwartych i zleceń w toku.

Zakładka plany produkcyjne – lista zapisanych planów produkcyjnych.

 

Oblicz zapotrzebowanie – generowanie listy zapotrzebowania na podstawie określonych wcześniej parametrów.

 

Opcje

Parametry obliczeń

Uwzględnij rezerwacje ręczne parametr zwiększa ilość do zamówienia o rezerwacje ręczne.

Niezrealizowane zamówienia własne parametr zmniejszający ilość do zamówienia o ilość na zamówieniach własnych niezrealizowanych.  

Uzupełnij do stanu minimalnego parametr uzupełniający do minimum dla wybranych magazynów.

Uzupełnij do stanu maksymalnego parametr uzupełniający do maksimum dla wybranych magazynów.

Uzupełnij do minimalnej ilości zamawiania parametr uzupełniający do minimalnej ilości z jaką dostawca przyjmuje zamówienia na dany towar.(MOQ)

Uzupełnij do krotności zamawiania parametr zaokrąglający ilość do zamówienia do krotności zamawiania(opakowania zbiorcze).

Uwzględnij opis dokumentu parametr zmienia ilość w kolumnie zamówienia własne ograniczając ją do zamówień własnych zawierających opisie dokumentu numer zamówienia.

 

Sposób wyboru dostawcy

img_pzf_zap_051

 

Uzupełnij dostawców według priorytetu parametr ten wybiera dostawce na podstawie przypisanego priorytetu. Im wyższa liczba tym wyższy priorytet. (1-najniższy, 99 najwyższy priorytet). Nowo zdefiniowani dostawcy domyślnie mają najniższy priorytet 1. Priorytet można zmienić w parametrach logistycznych. Jeśli istnieje dwóch dostawców z tym samym priorytetem to wybierani są według kolejności na liście(alfabetycznie). Wraz z uzupełnieniem dostawcy uzupełniona zostanie cena umowna - jeśli została określona.  
 

Uzupełnij dostawców z najniższą cena umowną parametr ten wybiera dostawce na podstawie najniższej wartości ceny umownej zdefiniowanej w parametrach logistycznych. Jeśli mamy dwóch dostawców z tą samą ceną umowną system podpowiada pierwszego na liście. Mechanizm pomija dostawców którzy nie mają przypisanej ceny umownej.

 

Uzupełnij dostawców z najkrótszym umownym czasem dostawy - parametr ten wybiera dostawce na podstawie najniższej wartości czas dostawy w dniach zdefiniowanej w parametrach logistycznych oraz uzupełnia cenę. Jeśli mamy dwóch dostawców z tym samym umownym czasem  system podpowiada pierwszego na liście. Mechanizm pomija dostawców którzy nie mają przypisanego czasu.

 

Uzupełnij dostawców z ostatnią najniższą ceną parametr umożliwiający automatycznie wybranie z kartoteki kontrahentów dostawcy towaru z najniższą ostatnią ceną przyjęcia w oparciu o historię dostawy. Okres analizy to 6 miesięcy.

 

img_pzf_zap_052

 

Przykłady

Stan na dzień: 09.10.2022

Towar: T1

 

Przykład 1

Dostawca

01.02.2022

10.04.2022

08.10.2022

FABRYKA Z O. O.

4

8

brak przyjęć

CHIŃSKA FABRYKA OBUWIA

5

6

7

SIGMA S.A.

6

brak przyjęć

brak przyjęć

 

Przykład 2

Dostawca

01.02.2022

10.04.2022

08.10.2022

FABRYKA Z O. O.

4

3

8

CHIŃSKA FABRYKA OBUWIA

5

6

7

SIGMA S.A.

6

brak przyjęć

6

 

Przykład 3

Dostawca

01.02.2022

10.04.2022

08.10.2022

FABRYKA Z O. O.

4

3

brak przyjęć

CHIŃSKA FABRYKA OBUWIA

5

brak przyjęć

100

SIGMA S.A.

6

9

brak przyjęć

brak dostawcy na dokumencie

1

brak przyjęć

2

 

 

Jeśli brak przyjęć w tym okresie to nie wypełniany jest dostawca i nie podpowiadana jest cena. W przypadku na dokumencie jest dostawa w tym okresie ale nie ma uzupełnionego dostawcy to ten dokument jest pomijany w analizie.  

 

Uzupełnij dostawców z najkrótszym średnim czasem dostawy z ostatnich 6 miesięcy parametr umożliwia obliczenie czasów dostaw na podstawie danych historycznych. Średni czas dostawy obliczany jest jako różnica dni z daty przyjęcia zewnętrznego i daty na dokumencie zamówienia własnego. Jeśli jest kilka zamówień własnych i kilka dokumentów przyjęć to system wylicza średni czas z dokumentów z ostatnich 6 miesięcy.  

 

Uzupełnij dostawców z ostatniej dostawy parametr wybiera z kartoteki kontrahentów ostatniego dostawcę danego towaru na podstawie dokumentów przyjęć. Jeśli w danym dniu jest kilka dostaw to wybierany jest pierwszy z dokumentu.  

 

 

Inne

Użyj dodatkowych jednostek miary – opcja umożliwiająca włączenie na oknie wyników zapotrzebowania dodatkowych jednostek miary do towaru tj ilość w j.m. dod. 1, j.m. dod1, ilość w j.m. dod. 2 oraz j.m. dod2.

 

img_pzf_zap_053

 

Zmiana ilości w wybranej kolumnie „Do zamówienia” spowoduje przeliczenie ilości w pozostałych kolumnach według przeliczników w towarze. Parametr ten umożliwia także wybór jednostki miary dla zamówienia. Domyślną jednostką miary na zamówieniu jest j.m. (ewidencyjna). Zmiana jednostki odbywa się poprzez dwuklik na wybranej jednostce miary. Po tej akcji oznaczona kolumna z jednostką miary zostaje zaznaczona kolorem zielonym.

 

Pozostawiaj dokumenty w buforze opcja umożliwiająca pozostawienie generowanych dokumentów zamówień własnych do bufora.

Uzupełnij opis dokumentu parametr umożliwiający wpisanie do dokumentu zamówień własnych opisu z filtra zamówienia obce. Parametr ten powiązany jest z parametrem obliczeń Uwzględnij opis dokumentu. Przy zaznaczeniu obu parametrów możliwa jest analiza zapotrzebowania oraz zamówień własnych w odniesieniu do jednego wybranego dokumentu zamówienia obcego.  

Typ dokumentu opcja określenia konkretnego typu dokumentu zamówienia własnego.

Seria parametr określający serię dokumentu zamówienia obcego

Dział wskazanie działu na którym będą wystawiane zamówienia własne.