Aplikacja mobilna – tryb pracy kody obce > Wydanie towaru z magazynu

Drukuj

Wydanie towaru z magazynu

Proces wydania towaru z magazynu rozpoczyna się od utworzenia wymaganych dokumentów w systemie Symfonia ERP Handel.

 

Aktualnie w Symfonia Mobilny Magazyn jest możliwe zrealizowanie wydania towaru na podstawie dokumentów magazynowych o charakterze Wydanie z magazynu oraz Rozchód wewnętrzny – należy utworzyć odpowiedni dokument w systemie Symfonia ERP Handel i pozostawić go w buforze.  

 

Wprowadzony dokument zostaje przekazany do wydania przez magazyniera i jest widoczny w aplikacji mobilnej.  

 

Po wybraniu z menu głównego opcji Wydaj, na ekranie wyświetli się lista dokumentów do wydania. Użytkownik może dokonać zmiany w zakresie prezentacji dokumentów, wybierając z listy rozwijalnej pożądany typ dokumentu, zatem w zależności od wyboru magazyniera, na liście dokumentów do przyjęcia prezentowane będą dokumenty o określonym typie:  

Dokument magazynowy – na liście prezentowane są dokumenty magazynowe o charakterze Wydanie z magazynu w buforze oraz dokumenty magazynowe o charakterze Rozchód wewnętrzny w buforze;

Dokument własny – na liście prezentowane są dokumenty magazynowe utworzone w aplikacji.

 

imgmh721

 

Dokumenty na liście są ładowane przyrostowo, tzn. że kolejne dokumenty są ładowane podczas przesuwania listy. Istnieje również możliwość odświeżenia listy dokumentów poprzez przeciągnięcie jej w dół.  

 

Aby rozpocząć realizację wydania należy zaznaczyć na liście dany dokument, a następnie skorzystać z przycisku Wybierz. Przycisk Wstecz cofa do menu głównego aplikacji.

 

imgmh722

 

W przypadku, gdy w tym samym czasie na dokumencie pracuje inna osoba zarówno w systemie Handel, jak i na innym urządzeniu – użytkownik otrzyma stosowny komunikat.

 

Po wybraniu danego dokumentu na ekranie wyświetli się lista towarów do wydania. Prezentowane towary są posortowane zgodnie z ustawieniami Mobilnego Magazynu w Symfonia ERP Handel.  

 

Na ekranie prezentowane są informacje o towarach takie jak: kod referencji, nazwa towaru (jeśli włączone jest ustawienie Wyświetlaj nazwę towaru), ilość do przyjęcia, ilość odebrana (przed zeskanowaniem towaru ilość jest równa 0) oraz jednostka miary. W przypadku włączonego ustawienia Uwzględniaj lokalizacje w trybie pracy na kodach obcych wyświetlana jest również lokalizacja, z której należy pobrać towar, zapisana w dostawie pozycji wraz z ilością jaką należy zeskanować (prezentowaną w nawiasie). Przycisk X umożliwia reset danej pozycji do stanu sprzed skanowania.

 

imgmh723

 

Status przyjęcia towarów określają poszczególne kolory:

Czerwony – towar nie został zeskanowany;

Żółty – towar został zeskanowany w ilości mniejszej od ilości na dokumencie;

Zielony – towar został zeskanowany zgodnie z ilości na dokumencie.  

 

Powyżej listy towarów znajduje się przycisk Opis. Po jego rozwinięciu na ekranie wyświetli się opis otwartego dokumentu oraz opisy powiązanych z nim dokumentów. Aby ukryć podgląd należy kliknąć ponownie Opis.

 

imgmh724

 

Poniżej listy towarów do wydania znajdują się przyciski umożliwiające wykonanie różnego rodzaju akcji. Za pomocą przycisku Wstrzymaj użytkownik ma możliwość wstrzymania operacji wydania. Przycisk Wstecz powoduje powrót do poprzedniego ekranu.

 

Aby wydać towary należy zeskanować kolejno ich etykiety. W tym celu należy skorzystać  z przycisku Skanuj. Gdy skaner zostanie uruchomiony należy zeskanować etykietę towaru. Podczas skanowania pozycji weryfikowane są rezerwacje – jeśli pozycja nie posiada rezerwacji, system automatycznie ją założy. W przypadku, gdy towar nie posiada wystarczającego stanu handlowego do założenia rezerwacji, użytkownik może usunąć rezerwacje z innych dokumentów, jeśli posiada uprawnienie do edycji rezerwacji. Po zeskanowaniu wszystkich pozycji nastąpi automatyczne wyjście ze skanera.

 

 

W przypadku włączonego ustawienia Uwzględniaj lokalizacje w trybie pracy na kodach obcych wymagane jest również zeskanowanie etykiety lokalizacji, z której towary zostaną wydane.

 

 

imgmh725

 

Po zakończeniu skanowania towarów należy potwierdzić wydanie towaru z magazynu korzystając z przycisku Potwierdź.  

 

imgmh726

 

Zatwierdzenie wydania w Symfonia Mobilny Magazyn powoduje wystawienie dokumentu magazynowego o wybranym charakterze w systemie Symfonia ERP Handel.

 

Po zatwierdzeniu w aplikacji mobilnej operacji, w wyniku której jest wystawiany dokument magazynowy – login użytkownika mobilnego można podejrzeć na otwartym w Symfonia ERP Handel dokumencie, wybierając polecenie Informacje > Własne pola.  

 

Wykonanie przez użytkownika określonej akcji powoduje, iż jest ona automatycznie buforowana (na wydaniu jest to zeskanowanie minimum jednego towaru). Oznacza to, że użytkownik, bez konieczności zakończenia aktualnie wykonywanej operacji, może rozpocząć kolejną, innego rodzaju operację.

 

Poza automatycznym buforowaniem operacji, użytkownik może także wstrzymać wykonywany  proces ręcznie, wykorzystując w tym celu przycisk Wstrzymaj.  

 

Zarówno automatycznie jak i ręcznie wstrzymaną operację można wznowić z poziomu zakładki Operacje oraz bezpośrednio z listy dokumentów do wydania.