Aplikacja mobilna > Ustawienia

Drukuj

Ustawienia

Zakładka Ustawienia umożliwia zarządzanie logami (dziennikiem błędów) i danymi zalogowanego użytkownika, a także pozwala na edycję ustawień aplikacji. Można w niej również podejrzeć informacje o adresie usługi WebAPI, na który użytkownik jest zalogowany oraz tokenie autoryzacyjnym.

 

W sekcji Konfiguracja połączenia użytkownik ma możliwość podglądu adresu serwera oraz tokenu autoryzacyjnego – te dane nie są edytowalne; może również ustawić ilość prób połączenia z WebAPI oraz TimeOut (w sekundach).

W sekcji Konfiguracja użytkownika znajdują się pola z podstawowymi danymi użytkownika takimi jak: login, imię i nazwisko – przy czym użytkownik ma możliwość dokonania zmian w zakresie imienia i nazwiska, nie może natomiast edytować loginu.

Ponadto użytkownik ma możliwość zmiany języka w jakim obsługiwana jest aplikacja – w tym celu powinien wybrać pozycję Język aplikacji i wskazać na liście odpowiednią opcję. Aktualnie dostępne języki to: polski, angielski, ukraiński, białoruski i rosyjski. W przypadku wybrania opcji Domyślny, język aplikacji będzie zgodny z językiem systemu Android. Jeśli język systemu nie jest obsługiwany przez aplikację, wówczas zostanie ustawiony język polski.

Preferencje językowe zapisywane są w ustawieniach użytkownika, które można również zmienić z poziomu dodatku do Symfonia ERP Handel.

W sekcji Ustawienia aplikacji można dokonać zmian w zakresie:

odźwięku skanowania – pole Dźwięk skanowania decyduje o tym, czy podczas skanowania ma być słyszalny dźwięk. Zaznaczone pole – skanowanie kodu QR sygnalizowane dźwiękiem; odznaczone pole – skanowanie bez dźwięku,

odomyślnych typów dokumentów na przyjęciu i wydaniu – po rozwinięciu pól należy wskazać dany typ dokumentu; poprzez określnie typu, użytkownik decyduje, które dokumenty mają być wyświetlane jako domyślne po otwarciu zakładek: Przyjmij i Wydaj,

oustawienia skanera – po rozwinięciu pola dostępne opcje to aparat, bluetooth i skaner wbudowany. Należy wskazać jedną z opcji. W przypadku skanera bluetooth należy wybrać dane urządzenie bluetooth (Podłączanie skanera bluetooth).

W sekcji Powiadomienia można określić czas powiadomienia (długie/krótkie) oraz miejsce wyświetlania powiadomień na ekranie (góra/środek/dół) – wybór odpowiedniej opcji z list rozwijalnych.

W sekcji Logi znajdują się przyciski: Wyślij logi (wysyłka logów do działu technicznego) oraz Czyść logi (usunięcie zapisanych logów).

 

imgmh55
       
imgmh56

 

Po zakończeniu edycji powyższych ustawień należy je zapisać korzystając z przycisku Zapisz. Przycisk Wstecz spowoduje powrót do menu głównego aplikacji, bez zapisania wprowadzonych zmian.

 

Zobacz także:

Podłączanie skanera bluetooth