Dodatek do Symfonia ERP Handel > Konfiguracja ustawień lokalizacji

Drukuj

Konfiguracja ustawień lokalizacji

Aby podejrzeć oraz skonfigurować ustawienia lokalizacji należy przejść do menu bocznego w Handlu, rozwinąć moduł Mobilny Magazyn i kliknąć na kartotekę Lokalizacje.

 

Wyświetlone na ekranie okno prezentuje wszystkie dostępne w systemie lokalizacje. Pierwszy wiersz tabeli umożliwia szybkie wyszukiwanie lokalizacji wg. wybranych kolumn.

 

imgmh16

 

Import >>

Eksport lokalizacji do wydruku >>

Obciążenie lokalizacji >>

Dodanie nowej lokalizacji >>

Edycja lokalizacji >>

Usuwanie lokalizacji >>

Wydruk etykiet lokalizacji >>

Generowanie pliku PDF >>

Podgląd aktualnych stanów towarowych w lokalizacjach >>

 

W tabeli prezentowana jest lista lokalizacji. W pierwszej kolumnie widoczny jest kod lokalizacji, który jest tworzony na podstawie podanych wartości według wzoru zdefiniowanego w ustawieniach ogólnych Mobilnego Magazynu.

Kolejne kolumny tabeli przedstawiają części składowe lokalizacji: magazyn, regał, przęsło, półkę oraz pozycję paletową. Uzupełnienie magazynu oraz regału jest konieczne, pozostałe wymiary nie są wymagane.

Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia strefy do jakiej należy dana lokalizacja. Jest to związane z obrotem towaru – towary o wyższym obrocie umieszczane są w strefie bardziej dostępnej dla magazyniera.

W kolejnej kolumnie widoczne są kody QR lokalizacji. Kolumna Aktywny określa czy dana lokalizacja ma być dostępna w innych modułach systemu.

W kolumnach Aktywny od, Aktywny do znajduje się informacja w jakim okresie lokalizacja jest aktywna. W celu zmiany dat w polach Aktywny do, Aktywny do należy po kliknięciu w pole wskazać wybrany dzień na wyświetlonym kalendarzu.

Na kartotece lokalizacji widoczny jest również parametr Kompletacja, który określa czy dana etykieta lokalizacji może być użyta przy kompletacji. Wybór lokalizacji wykorzystywanych podczas kompletacji odbywa się poprzez zaznaczenie pól wyboru w kolumnie Kompletacja w wierszu odpowiadającym danej lokalizacji.

 

 

oz_mm_028

 

Parametr Kompletacja jest wykorzystywany tylko w trybie pracy Kody obce.

 

Ponadto w tabeli prezentowana jest kolumna Ostatnia inwentaryzacja, która prezentuje datę ostatniej inwentaryzacji wykonanej na danej lokalizacji.

W kolumnie Etykiety znajdują się ustawione dla danej lokalizacji etykiety. W trybie edycji użytkownik ma możliwość zmiany etykiety przypisanej do lokalizacji. W tym celu należy w wierszu odpowiadającym danej lokalizacji w kolumnie Etykiety wybrać z listy rozwijanej daną etykietę. Na liście widoczne są etykiety zdefiniowane w słowniku Typ etykiety z atrybutem Rodzaj równym 1.

W przypadku braku lokalizacji użytkownik ma możliwość wykonania importu lokalizacji oraz importu stref z pliku Excel, a także dodania ręcznie nowych lokalizacji. Może również dokonać eksportu lokalizacji do pliku o wybranym formacie. Ponadto okno lokalizacji umożliwia wydruk etykiet zaznaczonych lokalizacji oraz generowanie pliku pdf z etykietami. Istnieje również możliwość masowego ustawienia etykiet dla zaznaczonych lokalizacji oraz podglądu aktualnych stanów towarów na lokalizacjach. Wykonując dane operacje użytkownik może skorzystać z przycisków Zaznacz wszystko/Odznacz wszystko.

 

 

Przy wdrożeniu lub po dodaniu nowego magazynu, który ma być wykorzystywany w Mobilnym Magazynie, użytkownik, którym loguje się WebAPI musi mieć dostęp do tego magazynu oraz działów, do których przypisany jest ten magazyn