Aplikacja mobilna > Akcje merchandising'owe > Operacje na akcji merchandising’owej o statusie „w buforze”

Drukuj

Operacje na akcji merchandising’owej o statusie „w buforze”

Po wejściu do zakładki Merchandising wyświetli się lista wszystkich utworzonych w aplikacji akcji merchandising’owych. Na liście mogą znajdować się akcje o statusie „w buforze”.

 

imgmh_23_8_214

 

Natomiast po przejściu do procesu wykonywania akcji merchandising’owej z zakładki Trasówka, jak i Odbiorcy, ukaże się ekran prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie akcje, w tym akcje o statusie „w buforze”, które oznaczają rozpoczęte ale nie dokończone operacje.

 

imgmh_23_8_215

 

Kliknięcie na akcję o statusie „w buforze” wywoła okno możliwych do wykonania operacji:

edytowanie akcji – użytkownikowi zostanie zaprezentowany ekran wykonywanej akcji na tym etapie, na jakim została ona przerwana; aby kontynuować realizację akcji należy postępować jak podczas składania nowej akcji;

wysyłanie akcji – aplikacja podejmie próbę wysłania akcji, po wysłaniu akcja otrzyma status wysłano. W przypadku braku pozycji, użytkownik otrzyma stosowny komunikat;

usuwanie akcji – akcja zostanie usunięta i zniknie z listy ostatnich akcji;

anulowanie – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.