Dokumenty > Raporty > ZUS ZIUA eksport

Drukuj

ZUS ZIUA eksport

Raport ZUS ZIUA eksport służy do przygotowania i eksportu danych w formacie programu Płatnik, dla pracowników, których dane identyfikacyjne uległy zmianie. W Symfonia ERP Kadry i Płace taka sytuacja obsługiwana jest zdarzeniem Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, akcje wykonywane przez to zdarzenie można też wykonać ręcznie.

 

Ustawienia identyfikacji ubezpieczonego (PESEL, NIP)

W związku ze zmianami w zakresie danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) w zestawie Zgłoszenie ZUA/ZZA w elemencie Dane identyfikacyjne ZUA/ZZA/ZIUA znajduje się atrybut słownikowy Identyfikacja ubezpieczonego w ZUS pozwalający określić, jakie dane identyfikacyjne znajdą się na deklaracji w sekcji III Poprzednie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej. Sekcja IV Aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej jest drukowana zawsze bez numeru NIP.

Deklaracje wykonywane na dzień wcześniejszy niż 2011.09.01 nie uwzględniają ustawień wyświetlania i zawsze zamieszczają numer NIP pracownika.

Dostępne są następujące ustawienia:

PESEL i NIP – w deklaracjach będzie podawany numer NIP

PESEL – w deklaracjach nie będzie podawany numer NIP

na podstawie daty rozpoczęcia pracy – podanie na deklaracji numeru NIP zależy od daty zatrudnienia, jeśli jest ona wcześniejsza od 2011.09.01, wtedy NIP zostanie podany. Jest to domyślne ustawienie.

 

Zmiana danych pracownika i wykonanie raportu ZUS ZIUA

Wstawiamy w kalendarzu pracownika zdarzenie Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, znajdujące się w katalogu 5 Rozliczenia \ ZUS.

Zdarzenie to otwiera zestaw Pracownik w celu wprowadzenia zmiany lub korekty jego danych, a po zapisaniu zmian otwiera element zmiana/korekta danych o. ubezp. ZIUA (znajduje się w katalogu ZUS\Dane rejestracyjne w zestawie Zgłoszenie ZUA/ZZA) w celu określenia czy dane pracownika zostały zmienione czy skorygowane. Informacja ta jest później wykorzystywana przez raport.

Kolejną akcją tego zdarzenia jest wykonanie raportu ZUS ZIUA eksport. Zostanie otwarte okno raportu, w polach Od, Do należy określić, za jaki okres pobierane będą dane.

 

dok_rap_58

(Okno ustawień raportu ZUS ZIUA eksport)

 

Po kliknięciu przycisku OK zostanie wykonany raport a plik wynikowy zostanie zapisany w katalogu domyślnym dla deklaracji ZUS ustawionym w programie, katalog ten jest też widoczny w polu Lokalizacja pliku do programu Płatnik.

 

Deklaracje ZUS – eksport zbiorczy

Raport Deklaracje ZUS – eksport zbiorczy umożliwia wykonanie deklaracji ZUS ZIUA dla pracowników, u których wystąpiła zmiana danych indentyfikacyjnych (pod warunkiem, że ma wypełniony element zmiana/korekta danych o. ubezp. ZIUA w raportowanym okresie).

Plik wynikowy raportu zostanie zapisany w katalogu domyślnym dla deklaracji ZUS ustawionym w programie.

 

dok_rap_59

(Okno raportu Deklaracje ZUS – eksport zbiorczy)