Dokumenty > Raporty > Zgłoszenie umowy o dzieło RUD

Drukuj

Zgłoszenie umowy o dzieło RUD

RUD jest formularzem służącym do przekazywania danych o zawieranych umowach o dzieło.

 

Raport Zgłoszenie umowy o dzieło RUD służy do przygotowania i wydruku formularza ZUS RUD.

 

Raport uruchamiany jest poleceniem Wykonaj raport z menu podręcznego lub za pomocą przycisku rap_rud_01, dla wybranego pracownika lub zaznaczonych pracowników. W otwartym oknie wybieramy raport Zgłoszenie umowy o dzieło RUD znajdujący się w katalogu ZUS a następnie klikamy przycisk Wykonaj.

 

Po wybraniu raportu Zgłoszenie umowy o dzieło RUD wyświetlone zostanie okno parametrów raportu.

 

rap_rud_02

 

Elementy okna

Wykonawca – osoba, dla której wykonywany jest raport.

 

Data zgłoszenia – wykazywana na dokumencie data wykonania raportu (domyślnie dzień wykonania przez użytkownika raportu).

Korekta zgłoszenia – gdy zaznaczone raport zostanie przygotowany jako korekta zgłoszenia.

 

Zakres pobieranych umów o dzieło – określa okres, z którego pobrane zostaną informacje o zarejestrowanych w programie umowach o dzieło. O wykazaniu danej umowy decyduje data zawarcia umowy, czy jest wskazana w tym zakresie. Niżej w tabeli pojawią się umowy określone w programie jako umowa o dzieło, umowa prawa autorskie, umowa zryczałtowana oraz własne transakcje utworzone dla umów cywilnoprawnych.

 

Adres zamieszkania ubezpieczonego – wybierany z rozwijanej listy rodzaj adresu: Adres zameldowania (domyślny), Adres tymczasowy, Adres do korespondencji.

Numer telefonu – gdy zaznaczone na raporcie umieszczony zostanie numer telefonu ubezpieczonego.

Adres e-mail – gdy zaznaczone na raporcie umieszczony zostanie adres e-mail ubezpieczonego.

 

Na liście prezentowane są umowy zawarte w wybranym wyżej okresie (Zakres pobieranych umów o dzieło) przez oznaczenie w pierwszej kolumnie użytkownik decyduje, które z nich zostaną wykazane w raporcie. Dostępne pod prawym przyciskiem myszy menu kontekstowe listy zawiera polecenia grupowego zaznaczania i odznaczania umów.

 

Liczba wybranych umów o dzieło – podsumowuje, ile w wykazanych umów zostało wybranych i wykazanych w raporcie. W raporcie Zgłoszenie umowy o dzieło RUD można wykazać maksymalnie 10 umów i z taką maksymalną liczba zaznaczonych umów program umożliwia wykonanie raportu.

 

W części Lokalizacja folderu plików wynikowych do PUE należy wskazać miejsce, w którym zapisany zostanie plik XML generowanego Zgłoszenia umowy o dzieło RUD. Domyślnie jest to lokalizacja wskazana w programie, jako katalog domyślny plików ZUS (Ustawienia \ Komunikacja \ Domyślne ścieżki do zapisywanych plików \ Katalog domyślny plików ZUS). Użytkownik powinien mieć prawo do zapisu w wybranej lokalizacji.

 

Wykonaj – przycisk uruchamia wykonanie raportu na podstawie ustawionych danych. Jeśli wybrano wiele pracowników do raportu, to kliknięcie w przycisk wyświetli okno ustawień dla kolejnej osoby. Raporty zostaną wyświetlone po ustawieniu parametrów wszystkich pracowników.

 

Anuluj – anuluje wykonanie raportu.

 

 

Podgląd przygotowanego raportu

W oknie podglądu wydruku raportu dostępne są przyciski:

Drukuj  uruchamia standardowe okno z parametrami drukarki domyślnej.

Wyślij za pomocą e-mail  zaświadczenie dodawane jest, jako załącznik PDF do e-mail w domyślnym kliencie pocztowym.

Eksportuj  umożliwia zapisywanie pliku w wybranej lokalizacji w formacie PDF lub MS Word.

 

Pozostałe przyciski umożliwiają zmianę widoku raportu oraz zamknięcie okna.

 

Po zapisaniu raportu do formatu MS Word można go edytować.

rap_rud_03