Dokumenty > Raporty > Zestawienie osób z przekrocz. progu podatk. i ZUS

Drukuj

Zestawienie osób z przekrocz. progu podatk. i ZUS

Zmiana progu podatkowego oraz przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składki emerytalnej i rentowej to parametry, które w znaczny sposób wpływają na wysokość kwoty do wypłaty. Bardzo ważne jest więc rozpoznanie kiedy taka sytuacja ma miejsce. Symfonia ERP Kadry i Płace prawidłowo i w pełni automatycznie rozpoznaje te sytuacje i uwzględnia w wyliczaniu wynagrodzeń.

Raport Zestawienie osób z przekrocz. progu podatk.i ZUS tworzy zestawienie pracowników, u których w wybranym miesiącu następuje przekroczenie progu podatkowego lub rocznej podstawy wymiaru składki emerytalnej i rentowej.

 

Opis raportu

Zadaniem raportu jest przedstawienie listy pracowników z przekroczeniami progu podatkowego lub przekroczeniem podstawy składki ZUS.

 

Raport Zestawienie osób z przekrocz. progu podatk.i ZUS umieszczony jest w drzewku raportów w Zestawienia/ Karty pracowników.

Raport możemy wykonać z okna pracownicy zarówno dla pojedynczego, dla grupy, dla wybranych pracowników i dla wszystkich pracowników.  Wykonanie raportu rozpoczyna się od ustalenia parametrów w oknie dialogowym.

 

dok_rap_50

 

Okno dialogowe umożliwia określenie:

Od daty .. Do daty - okres za jaki będzie przygotowane zestawienie.

Wydruk poziomy  - wybór czy wydruk ma być poziomy czy pionowy.

Drukuj pierwsze nazwisko - kolejność wydruku danych pracownika (nazwisko – imię, imię – nazwisko).

Drukuj tylko pracowników:

ze zmianami w okresie - na zestawieniu znajdą się tylko pracownicy, którzy mają przekroczenie w zadanym okresie dat Od .. Do, w przeciwnym przypadku na zestawieniu znajdą się wszyscy pracownicy, którzy mają przekroczenie od początku roku do końca okresu wybranego przez użytkownika,

z przekroczeniem rocznej podst.skł.emer.i rent. – na zestawieniu umieszczeni zostaną pracownicy z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składki emerytalnej i rentowej,

ze zmianami progu podatkowego – na zestawieniu umieszczeni zostaną pracownicy z przekroczeniem progu podatkowego

jeśli nie wybrano z przekroczeniem rocznej podst.skł.emer.i rent. ani ze zmianami progu podatkowego wtedy na zestawieniu umieszczeni zostaną pracownicy z obu tych grup.

Eksport do MSExcel – raport dodatkowo zostanie zapisany do arkusza Excel.

 

W wyniku raportu otrzymujemy zestawienie pracowników, u których w wybranym okresie czasu wystąpiło przekroczenie podstawy opodatkowania lub podstawy składki ZUS.

W przypadku pracowników z przekroczeniem podstawy opodatkowania prezentowane dane to:

imię i nazwisko pracownika,

rok i miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie progu podatkowego,

nowa stawka podatku, z jaką od następnego miesiąca będzie naliczana wypłata.

 

W przypadku pracowników z przekroczeniem podstawy wymiaru składki ZUS prezentowane dane to:

imię i nazwisko pracownika,

data przekroczenia podstawy.