Dokumenty > Raporty > Zaświadczenie ZUS Z-3

Drukuj

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3

Zaświadczenie ZUS Z-3 jest raportem sporządzanym przez pracodawcę w imieniu pracownika, w celu wypłaty przez ZUS określonego rodzaju zasiłku.

 

Parametry wspólne raportu

Po wybraniu raportu Zaświadczenie ZUS Z-3 uruchamiane jest okno parametrów zaświadczenia ZUS Z-3.

dok_rap_70

 

Istotnymi ustawieniami raportu ZUS Z-3 są data wykonania zaświadczenia oraz okres pobierania zaświadczeń lekarskich. Data wykonania zaświadczenia ZUS Z-3 określa dzień, na który pobierane są przez raport informacje o rozliczeniach zasiłków. Informacje o zarejestrowanych w programie zaświadczeniach lekarskich pracownika (Dane kadrowe\ZUS\Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3) pobierane są na podstawie dat z okresu podanego w polach od do (Okres pobierania załączonych zaświadczeń lekarskich). Na podstawie wybranych dat w kolejnym oknie raportu zostaną wyświetlone informacje o rodzajach zasiłków, okresach zaświadczeń lekarskich wraz z ich numerami.

 

Zaznaczenie parametru Wprowadzanie danych do zestawu kadrowego otwiera okno, w którym można wprowadzić lub zweryfikować dane dotyczące zaświadczenia lekarskiego. Po wybraniu przycisku Dalej otwarte zostanie okno danych kadrowych z zestawem Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3.

 

Adres zamieszkania pracownika wybierany jest z rozwijanej listy rodzajów adresów: Adres zameldowania (domyślny), Adres tymczasowy, Adres do korespondencji.

 

Dla zaznaczonej opcji Uwzględniaj wszystkie pozycje Z-3 dostępne są dodatkowe parametry raportu:

Informacje o wypłaconych świadczeniach:

oPkt 1-3 - Okres tylko z danego roku - raport będzie uwzględniał nieobecności z danego roku oraz okresy z roku poprzedniego wliczane do jednego okresu zasiłkowego,

Informacje o składnikach wynagrodzenia:

oPkt 1 - Podstawy niewchodzące do średniej - prezentowane będą podstawy, które nie wchodzą do średniej,

oPkt 1(8) - Składniki, do których pracownik zachowuje prawo przez okres pobierania tego zasiłku (po ustaniu zatrudnienia) - przedstawione będą składniki, do których pracownik zachowuje prawo podczas pobierania zasiłku po ustaniu zatrudnienia,

oPkt 2 - 4 - Kolumny dotyczące liczby dni - prezentowane będą wartości dotyczące liczby dni,

Uwagi - w polu wprowadza się dodatkowe informacje,

W punkcie Uwagi wykazany będzie okres wyczekiwania na prawo do zasiłku. Okres wyczekiwania ustalany jest na podstawie czasu obowiązywania wartości Nie elementu Uprawniony do pobierania zasiłku/wynagrodzenia chorobowego.

Rachunek bankowy pracownika - drukowany będzie numer rachunku bankowego pracownika,

Drukuj tylko podstawy z ostatnich 12 miesięcy (po ustaniu zatrudnienia) - zaznaczenie spowoduje, że na ZUS Z-3 będą drukowane podstawy tylko z ostatnich dwunastu miesięcy. Opcja ta sprawdza czy są wygenerowane podstawy chorobowego. W przypadku braku podstaw wyświetlany jest komunikat: Pracownik …. nie ma naliczonych wszystkich potrzebnych do raportu podstaw do chorobowego. Należy wykonać zdarzenie „Generowanie podstaw do chorobowego” dla pracownika i wykonać raport powtórnie.

 

Podstawy uzupełnia się wykonując zdarzenie 7. Systemowe \ Generowanie podstaw do chorobowego.

 

Po zaznaczeniu opcji Uwzględniaj tylko pozycje do pkt 1 Z-3 dodatkowe parametry wymienione powyżej są niedostępne.

 

W części Lokalizacja folderu plików wynikowych do PUE należy wskazać miejsce, w którym zapisywany będzie plik XML zaświadczenia ZUS Z-3. Domyślnie jest to lokalizacja wskazana w programie, jako katalog domyślny plików ZUS (Ustawienia \ Komunikacja \ Domyślne ścieżki do zapisywanych plików \ Katalog domyślny plików ZUS). Należy mieć nadane uprawnienie do zapisu w wybranej lokalizacji.

 

Podczas wprowadzania do programu informacji o zwolnieniu lekarskim określa się czy dostarczone zwolnienie ZUS ZLA jest w formie papierowej, czy w elektronicznej. Dla elementu Zaświadczenie lekarskie atrybut e-zwolnienie należy ustawić w zależności od rodzaju zwolnienia:

elektroniczne na TAK,

papierowe na NIE.

dok_rap_71

(Zestaw Zaświadczenie płatnika składek Z-3 - wartość atrybutu e-zwolnienie)

 

Dla wybranej daty wykonania zaświadczenia ZUS Z-3 pobierane są:

dane osobowe znajdujące się w zestawie Pracownik,

daty rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy z elementu Umowa o pracę,

informacje o chorobie szczególnej z elementu Choroba szczególna,

informacje o zasiłku w okresie szczególnym z elementu Zasiłek w okresie szczególnym.

 

Zaznaczenie w pierwszym oknie parametrów raportu Z-3 opcji Wprowadzanie danych do zestawu kadrowego pozwala na wprowadzenie lub zweryfikowanie poprzednich okresów ubezpieczenia chorobowego i społecznego, które powinny być wykazane na zaświadczeniu.

 

W przypadku, gdy długość okresu zatrudnienia jest krótsza niż 30 dni wykazywane są poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego. W przypadku, gdy długość okresu zatrudnienia jest krótsza niż 2 lata wykazywane są poprzednie okresy ubezpieczenia społecznego.

 

Parametry pracownika i liczba zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego

W kolejnym oknie parametrów raportu wyświetlane są informacje o zasiłkach, o które występuje pracodawca w imieniu pracownika oraz liczba pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego.

dok_rap_72

(Drugie okno parametrów raportu ZUS Z-3)

Dane widoczne w tym oknie pobierane są z zestawu Zaświadczenie płatnika składek Z‑3 z elementu Zwolnienia lekarskie oraz z zestawu Zasiłki, Choroby z elementu Rozliczenie zasiłku.

 

Dane pobierane są według wskazanych w pierwszym oknie dat Data wykonania zaświadczenia ZUS Z‑3 oraz Okres pobierania załączonych zaświadczeń lekarskich.

 

Dane widoczne w tym oknie zostaną wykazane na zaświadczeniu w części Pracownik występuje o.

 

W dolnej części okna parametrów raportu widoczna jest Liczba zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego wyliczona przez program na ostatni dzień listopada zeszłego roku. Jako ubezpieczeni uwzględniani są pracownicy spełniający przynajmniej jeden z warunków:

posiada umowę o pracę na dzień 30 listopada,

ustawiona w elemencie Obowiązkowe ub. społeczne i zdrowotne wartość atrybutu ub. chorobowe obowiązkowe ? na Tak, oraz data od: (ub. społeczne) powinna być ustawiona,

ustawiona w elemencie Dobrowolne ub. społeczne i zdrowotne wartość atrybutu ub. chorobowe dobrowolne ? na Tak z oraz data od: (ub. chorobowe dobrowolne) powinna być ustawiona.

 

Informacja wykazywana na ZUS Z-3 o tym, czy pracownik wykonuje pracę za granicą pobierana jest z wartości atrybutu praca za granicą Polski elementu słownika Miejsce wykonywania pracy. Wartość atrybutu praca za granicą Polski ustawiona na:

1 oznacza, że pracownik pracuje poza granicami Polski,

0 oznacza, że pracownik nie pracuje poza granicami Polski.

dok_rap_73

(Element Miejsce wykonywania pracy – wartość atrybutu praca za granicą Polski)

 

Informacja o tym, czy pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę tymczasową pobierana jest z Umowy o pracę - wartość elementu Stosunek pracy.

 

Podgląd przygotowanego raportu

W oknie podglądu raportu ZUS Z-3 dostępne są przyciski:

Drukuj - uruchamia standardowe okno z parametrami drukarki domyślnej.

Wyślij za pomocą e-mail - zaświadczenie dodawane jest, jako załącznik PDF do
e-mail w domyślnym kliencie pocztowym.

Eksportuj - umożliwia zapisywanie pliku w wybranej lokalizacji w formacie PDF lub MS Word.

 

Pozostałe przyciski umożliwiają zmianę widoku raportu oraz zamknięcie okna.

 

Po zapisaniu raportu do formatu MS Word można go edytować a następnie przesłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

dok_rap_74

(Podgląd zaświadczenia ZUS Z-3 – strona pierwsza)