Wzorce kadrowo-płacowe > Wzorzec - zakładka - Wzorzec 

Drukuj

Wzorzec > Wzorzec

Górna zakładka Dane

W tym oknie zawarte są podstawowe dane wzorca:

Nazwa – pole to zawiera nazwę jednoznacznie identyfikującą wzorzec. Nazwa powinna być adekwatna do zawartości i wykorzystania wzorca, a także unikalna. Program nie zapisze wzorca bez podania nazwy.

Skrót – skrócona nazwa wzorca.

 

Tworzenie list płac

kopiuj system wynagrodzeń – jeśli zaznaczymy to pole, program przy tworzeniu nowego okresu płacowego skopiuje system wynagrodzeń zdefiniowany w oknie System.

kopiuj listę przyporządkowanych pracowników – jeśli zaznaczymy to pole, program przy tworzeniu nowego okresu płacowego skopiuje listę pracowników określoną na zakładce Personalia.

 

Ustawienia kadrowe

nie odłączaj od pracownika po rozwiązaniu umowy o pracę

uwzględnij inicjalizację firmy (wzorcami czasu pracy)

zakres obowiązywania wartości z rozliczania kadrowego przedłużony na cały okres płacowy

zakres obowiązywania wartości z rozliczania kadrowego przesunięty do okresu podatkowego i ZUS

przy wyliczaniu średniej ważonej z kalendarza rozszerzaj okres przyporządkowania na cały miesiąc

przypisanie do wzorca rozliczaj domyślnie w okresie: kadrowym, podatkowym, ZUS

(Należy zaznaczyć odpowiednia opcję)

 

Uporządkowanie

Numer porządkowy wzorca – priorytet określa kolejność, w jakiej będą prezentowane wzorce kadrowo-płacowe na liście wzorców przyporządkowanych do danego pracownika (na oknie systemu wynagrodzeń w oknie pracownika). Ma także wpływ na kolejność prezentowania elementów kadrowo-płacowych dla danego pracownika – w oknie wynagrodzeń – w przypadku, gdy jest on przyporządkowany do wielu wzorców.

 

Obiekty kalendarzowe

wzorzec definiuje porę nocną – zaznaczenie pola uaktywnia wybór pory nocnej dla tego wzorca na zakładce Kalendarz.

 

Górna zakładka Notka

Okno służy do wpisywania notatek szczegółowo omawiających przeznaczenie danego wzorca. Uzupełnianie zakładki nie jest obowiązkowe.