Wzorce kadrowo-płacowe > Wzorzec > System > Wartości domyślne

Drukuj

Wzorzec > System > Wartości domyślne

Zakładka prezentuje wartości elementów globalnego systemu kadrowo-płacowego firmy w wybranym okresie płacowym.

Istotnym elementem na pasku narzędziowym są przyciski wyboru okresu. Po wybraniu na drzewku okresów płacowych Domyślnego systemu wynagrodzeń zakładka Wartości prezentuje wartości elementów domyślnego systemu kadrowo-płacowego firmy (w skrócie wartości domyślne) oraz umożliwia dokonywanie modyfikacji.

Lewa kolumna tabeli zawiera składniki i parametry, których wartości są wprowadzane z klawiatury. Prawa kolumna zawiera naliczenia i obciążenia;

 

B_raport

 

Wykonaj raport – otwiera okno Raport, z którego można wygenerować odpowiedni raport.

 

b_odsw

 

Odczytaj – powoduje ponowne wczytanie definicji elementów wchodzących w skład wzorca. Jest to przydatne np. w przypadku, gdy nie zamykając okna firmy zmienimy definicję elementu kadrowo-płacowego Wtedy program nie zaktualizuje automatycznie okna i potrzebne jest polecenie ponownego wczytania elementów [F5].

 

 

Menu podręczne:

Anuluj zmiany – wybranie polecenia powoduje anulowanie wprowadzonych zmian

Przelicz element – wybranie polecenia powoduje przeliczenie danego elementu

Przepropaguj wartość dla pracowników – aktualizuje wprowadzone zmiany w ustawieniach pracowników przypisanych do wzorca

Edycja wartości kadrowej – wybranie polecenia otwiera okno Edycji elementu kadrowego

Wartość – pozwala ustawić czy element wykorzystuje wartość globalną elementu, czy też ustaloną dla wzorca.

Skopiuj arkusz do schowka – wybranie polecenia powoduje skopiowanie arkusza do schowka