Wzorce kadrowo-płacowe > Wzorzec > System > Rozliczani pracownicy

Drukuj

Wzorzec > System > Rozliczani pracownicy

W okna określamy, którzy pracownicy znajdą się na definiowanej liście płac w danym okresie naliczeniowym.

 

Lewa strona okna

Lista pracowników przyporządkowanych do wzorca w danym okresie płacowym.

 

Pasek narzędziowy nad listą:

b_dodaj_s

 

Umożliwia dodanie przypisania do wzorca kadrowo-płacowego. Po wybraniu tego przycisku pojawi się okno Przyporządkowanie pracownika do wzorców kadrowo-płacowych, gdzie można wybrać wzorzec spośród dostępnych w programie. Można stosować tę metodę zamiast przeciągania myszką wzorców z prawego okna.

 

B_Usun_s

 

Powoduje usunięcie przyporządkowania pracownika do wskazanego wzorca.

B_narzed1

 

(Operacje) Umożliwia następujące działania (klawisz skrótu Alt+E):

Usuń system wynagrodzeń – usuwa system wynagrodzeń z wzorca,

Skopiuj system z innego okresu – otwiera okno pozwalające wybrać okres, z którego zostanie skopiowany system wynagrodzeń,

Skopiuj z domyślnego systemu wynagrodzeń – ustawia system wynagrodzeń zgodnie z domyślnymi ustawieniami danego wzorca,

Skopiuj system z innego wzorca – otwiera okno pozwalające wybrać wzorzec, z którego zostanie skopiowany system wynagrodzeń,

Skopiuj system do innego okresu – otwiera okno pozwalające wybrać, do którego okresu zostanie przekopiowany system wynagrodzeń,

Skopiuj system do innych okresów – otwiera okno pozwalające wybrać okresy, do których zostanie przekopiowany system wynagrodzeń.

 

Domyślnie prezentowane są dane dotyczące aktywnego okresu płacowego. Pamiętaj o tym, że możesz zmienić okres za pomocą przycisków i rozwijanej listy w górnej części okna.

 

Prawa strona okna

Lista wszystkich dostępnych pracowników.

Powyżej listy znajduje się pole Szybkiego wyszukiwania filtrujące zawartość listy pracowników według wpisanej frazy.

Prawe okno można włączać i wyłączać przyciskiem B_SPLIT10 (Przełączanie okienka dostępnych elementów).

 

W oknie możemy dokonywać następujących operacji:

dodawać pracowników do wzorca, usuwać pracowników z wzorca, przechodzić do edycji danych wskazanego pracownika, zmieniać kolejność na liście pracowników przyporządkowanych do danego wzorca.

Poza przyporządkowaniem pracowników do wzorca płacowego w wybranym okresie płacowym można również wybrać na drzewku okresów płacowych system domyślny warunkujący przyporządkowanie pracowników w nowym okresie płacowym przy definiowaniu go na podstawie systemów domyślnych.

 

Dołączanie pracownika do listy  

Przeciągamy nazwisko pracownika z drzewka albo listy wszystkich dostępnych pracowników na listę pracowników przyporządkowanych (czyli z okna prawego do lewego). W przypadku próby przeciągnięcia nazwiska pracownika już widniejącego z lewej strony ekranu, program uprzedzi nas o tym stosownym komunikatem i uniemożliwi zdublowanie pozycji na liście.

 

Odłączanie pracownika od listy

Przeciągamy nazwisko pracownika z listy pracowników przyporządkowanych na ikonę KOSZ10.

 

Zmiana kolejności pracowników na liście

Zaznaczamy nazwisko pracownika na liście pracowników przyporządkowanych, a następnie przeciągamy je w górę lub w dół listy i upuszczamy na żądanej pozycji.