Dokumenty > Raporty > Świadectwo pracy

Drukuj

Świadectwo pracy

Opis raportu „Świadectwo Pracy”

Raport Świadectwo Pracy umożliwia przygotowanie świadectwa pracy dla wybranego pracownika:

z wykorzystaniem standardowego narzędzia tworzenia raportów programu Symfonia ERP Kadry i Płace;

z wykorzystaniem szablonu programu MS Word.

 

Wykonanie i parametry raportu

Raport wykonywany jest:

w trakcie realizacji zdarzeń dotyczących rozwiązania stosunku pracy;

z okna Pracownicy lub okna Pracownik.

Okno parametrów raportu Świadectwo pracy:

dok_rap_33

 

Na oknie dostępne są następujące parametry dotyczące przygotowania świadectwa pracy: 

miejscowość i data wystawienia;

umowa o pracę, dla której ma zostać przygotowane świadectwo;

umowy, których wartości mają być uwzględnione na świadectwie pracy. Dostępne są opcje: Ostatnia wartość umowy, Wszystkie wartości umowy, Wszystkie wartości umów w ciągłym okresie

wybór czy na wydruku będą wykazywane imiona rodziców.

kolejne parametry związane są z wykazywaniem poszczególnych informacji np. związane z prezentacją urlopu wypoczynkowego, ekwiwalentu za urlop, informacji dotyczących nieobecności związanych z rodzicielstwem, informacja o korzystaniu z ochrony stosunku pracy, informacje uzupełniające.

sposób wykonania raportu: Wyświetlenie wyników raportu w programie Kadry i Płace, Wyświetlenie wyników raportu w programie MS Office.

 

Wybierając opcję Wyświetlenie wyników raportu w programie MS Office użytkownik dodatkowo może wybrać przycisk Ustawienia wydruku, który służy do określenia szablonu, z którego będzie korzystał podczas wykonania raportu.

 

Świadectwo pracy wystawiane przez agencję pracy tymczasowej wymaga informacji o wykonywaniu pracy tymczasowej w pkt. 2.

Aby dane te zostały wyświetlone należy dołączyć do zestawu Umowa o pracę element Nazwa użytkownik pracodawca (agencja pracy tymczasowej). Następnie w Danych Kadrowych uzupełnić okresy, w których pracownik świadczył pracę dla danego pracodawcy użytkownika.

Dane wprowadzone w elemencie Nazwa użytkownik pracodawca (agencja pracy tymczasowej) są pobierane do świadectwa pracy tylko w sytuacji gdy w zestawie Umowa o pracę atrybut stosunek pracy ma wartość praca tymczasowa.

 

W pkt. 6  ppkt. 3 i 4 pracodawca wskazuje wykorzystany urlop ojcowski i rodzicielski tylko w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu w kolejnym stosunku pracy; w przypadku, gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop ojcowski lub rodzicielski – pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka; 

 

W pkt. 6 ppkt. 5 w przypadku, gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop wychowawczy –  pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka, 

 

Do uzupełnienia punktu 4. Stosunek pracy ustał w wyniku domyślnie wykorzystywana jest wartość z atrybutu podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia. Jeśli wartość tego atrybutu będzie pusta pobrana zostanie wartość atrybutu podstawa prawna do 2018 (wcześniejsza nazwa: podstawa prawna).

 

Tworzenie raportu z wykorzystaniem szablonów MS Word

Przy wybraniu opcji Wyświetlenie wyników raportu w programie MS Office wykonanie raportu przebiega zgodnie z algorytmem wykonania raportu Raport Użytkownika. Raport Świadectwo Pracy w MS Office jest szczególnym przypadkiem Raportu Użytkownika. Zasady tworzenia szablonów są identyczne jak zasady opisane w opisie raportu Raport Użytkownika. Szablony wykorzystywane do raportu Świadectwo Pracy muszą być umieszczone w katalogu ...Raporty\Template\Świadectwo Pracy. W szablonie głównym dostarczonym z programem umieszczone są znaczniki procedur zaimplementowanych w raporcie ProcSP.sci. Przez raport Świadectwo Pracy interpretowane są również procedury zawarte w raporcie UserProc.sci.

 

Wykazywane wartości:

Pozycja

Znacznik w szablonie MS Word

Wykazywane dane

Nagłówek

 

Wykazywane są dane zawarte w rekordzie InfoFirma oraz elementach kadrowych Umowa o pracę.miejscowość rozwiązania umowy, Umowa o pracę.data wydrukowania rozwiązania.

Pkt 1

okresEtat

Wykazywane są elementy kadrowe Dane osobowe.imię, Dane osobowe.drugie imię, Dane osobowe.nazwisko, Urodzony.imię ojca, Urodzony.imię matki, Urodzony.data urodzenia, Urodzony.miejscowość, Nazwa firmy.nazwa pełna oraz, w zależności od wybranej opcji, wszystkie wartości lub wartość ostatnia (dla danej umowy) elementów: Umowa o pracę.data rozpoczęcia pracy, Umowa o pracę.data zakończenia pracy, Umowa o pracę.wymiar czasu pracy.

Pkt 2

nazwaUzytPrac

Dotyczy tylko agencji pracy tymczasowej, w tym punkcie wykazywani są pracodawcy użytkownicy, dla których pracownik świadczył pracę jako pracownik tymczasowy; wykazywana jest wartość elementu Nazwa użytkownik pracodawca (agencja pracy tymczasowej).

Pkt 3

okresStanowisko

Wykazywane są, w zależności od wybranej opcji, wszystkie wartości lub wartość ostatnia (dla danej umowy) elementów: Umowa o pracę.data rozpoczęcia pracy, Umowa o pracę.data zakończenia pracy, Umowa o pracę.Stanowisko.

Pkt 4

podstawa

Wykazywane są wartości elementów: Umowa o pracę. tryb rozwiązania stosunku pracy, Umowa o pracę. szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy.

Pkt 5

skroconyO

Jeśli został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o prace na podstawie art. 361 § 1, wykazywana jest wartość elementu Umowa o pracę.skrócony o.

Pkt 6 ppkt 1

wymiarSilaWyzsza

Wykazywana jest liczba dni lub godzin wykorzystanej nieobecności z powodu działania siły wyżej na podstawie art. 1481 Kodeksu Pracy, wykazywana jest wartość elementu Rozliczenie zwolnienia z powodu siły wyższej.liczba dni urlopu lub Rozliczenie zwolnienia z powodu siły wyższej.liczba godzin urlopu.

Pkt 6 ppkt 2

wymiarWypocz

Wykazywana jest ilość dni roboczych wystąpienia zdarzenia Urlop wypoczynkowy i wartość elementu Liczba dni urlopu do ekwiwalentu.

Pkt 6 ppkt 3

wymiarOpiekunczy

Wykazywana jest ilość wykorzystanych dni urlopu opiekuńczego wynikającego z art 173(1) Kodeksu Pracy. Wykazywana jest wartość elementu Bilans urlopu opiekuńczego - art 173(1) KP.zarejestrowano dni urlopu opiekuńczego.

Pkt 6 ppkt 4

okresyBezplatne

Wykazywane są okresy występowania zdarzenia Urlop bezpłatny.

Pkt 6 ppkt 5

urlopOjcowski

Wykazywane są okresy występowania zdarzenia Urlop Ojcowski.

Pkt 6 ppkt 6

urlopRodzicielski

Wykazywane są okresy występowania zdarzenia Urlop Rodzicielski.

Pkt 6 ppkt 7

okresyWychow

Wykazywane są okresy występowania zdarzenia Urlop wychowawczy.

Pkt 6 ppkt 8

ochronaStosunku

Wykazywany jest okres w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 186(8) § 1 pkt 2 Kodeksu pracy.

Pkt 6 ppkt 9

zwolnienie188

Wykazywana jest ilość dni w kalendarzu, w których występowało zdarzenie Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem (2 dni w roku) lub Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem godzinowy (16 godzin w roku).

Pkt 6 ppkt 10

wykorzystalZdalna

Wykazywana jest ilość wykorzystanych dni okazjonalnej pracy zdalnej z elementu Zarejestrowane dni pracy zdalnej okazjonalnej.liczba dni pracy zdalnej okazjonalnej.

Pkt 6 ppkt 11

dniChoroby92

Wykazywana jest wartość wyliczana, jako suma ilości dni wystąpienia zdarzenia Choroba i wartości elementu Liczba dni choroby niewprowadzonych do kalendarza minus liczbę dni zasiłku z zeszłorocznego zwolnienia.

Pkt 6 ppkt 12

nieplatne

Wykazywany jest okres za który pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia z art. 92 § 11 KP.

Pkt 6 ppkt 13

okresySluzby

Wykazywane są wartości elementów Okresy odbywania służby wojskowej.data rozpoczęcia, Okresy odbywania służby wojskowej.data zakończenia.

Pkt 6 ppkt 14

 

pracaSzczegolna

Wykazywane są wartości elementów Praca w szczególnych warunkach.data rozpoczęcia, Praca w szczególnych warunkach.data zakończenia.

Pkt 6 ppkt 15

dodatkowyUrlop

Wykazywana jest wartość wpisana przez użytkownika w polu (dodatkowy urlop lub inne dodatkowe uprawnienia) okna dialogowego Świadectwo Pracy.

Pkt 6 ppkt 16

zalacznik

Wykazywane są okresy nieskładkowe.

Pkt 7

zajecieWynagrodzenia

Wykazywane są wartości Zajęcie wynagrodzenia.kwota, Zajęcie wynagrodzenia.nr sprawy egzekucyjnej, Zajęcie wynagrodzenia.oznaczenie komornika.

Pkt 8

informacjeUzupelniajace

Wykazywana jest wartość wpisana przez użytkownika w polu Pkt 8 (informacje uzupełniające) okna dialogowego Świadectwo Pracy.

Stopka

 

Data wydruku, nazwa i nr wersji programu oraz numer strony.