Dokumenty > Raporty > Weryfikacja danych kadrowych

Drukuj

Weryfikacja danych kadrowych

Wyświetlenie następującego komunikatu oznacza, że w bazie istnieją błędne dane i należy wykonać raport naprawczy Weryfikacja danych kadrowych.

 

dok_rap_34

Raport naprawczy usuwa powielone wartości w bazie danych. Naprawione elementy kadrowe będą wymagały przeliczenia przez użytkownika.

 

Raport – Weryfikacja danych kadrowych

Zalecane jest wykonanie raportu dla wszystkich pracowników, w tym archiwalnych.

 

Raport wywoływany jest z okna Pracownicy. Przed uruchomieniem raportu należy pozamykać pozostałe okna programu.

 

Uwaga: W trakcie wykonywania raportu pozostali użytkownicy programu powinni pozostać wylogowani.

 

dok_rap_35

 

Okno raportu przedstawia pracowników z elementami kadrowymi, w których wykryto błędy w strukturze danych.

Data w kolumnie Status / Data od oznacza datę pierwszego wystąpienia błędnych wartości.

Jeśli w tej kolumnie brakuje daty oznacza to brak daty początkowej dla elementu kadrowego zgrupowanego Bilans urlopowy pełny.

W takim przypadku należy dla tego elementu uzupełnić daty w oknie Pracownik.

 

W polu wyboru z prawej strony listy należy zaznaczyć pracowników, których dane chcemy naprawić. Z menu podręcznego dla listy dostępne są polecenia umożliwiające zaznaczenie i odznaczenie wszystkich pracowników.

 

Naprawa danych

Aby naprawić dane:

1.Kliknij przycisk MS Excel, aby zapisać dane z okna raportu do MS Excel.

2.W kolumnie Status / Data od zaznacz pracowników, których dane mają być naprawione.

3.Kliknij przycisk Napraw dane uruchamiający proces naprawy danych.

4.Zamknij program Symfonia ERP Kadry i Płace i uruchom go ponownie.

5.Przelicz elementy kadrowe pracowników, których dane zostały naprawione (wyeksportowane do MS Excel w pkt 1).

a.W oknie Pracownicy wybierz pracowników, których dane zostały naprawione.

b.Z menu podręcznego wybierz polecenie Operacje zbiorcze \ Zbiorcze wprowadzanie danych kadrowych.

c.Wybierz zestaw i wskaż naprawiony element kadrowy (wyeksportowany do MS Excel w pkt 1).

d.Wciśnij klawisz F5 aby wczytać dane.

e.Przelicz dane dla wszystkich pracowników.

f.Kliknij Zapisz.

g.Dla każdego elementu wyszczególnionego w danych wyeksportowanych do MS Excel powtórz kroki z punktów c-f.

6.Weryfikacja przeliczonych danych:

a.Sprawdź wartości przeliczonych danych.

b.Dla pracowników z wyłączonym automatycznym obliczaniem staży (atrybut obliczanie staży ustawiony na 0 Na podstawie poprzedniego bilansu) sprawdź wartości w bilansie urlopowym.

c.Dla atrybutów zmienianych ręcznie (oznaczanych np. zieloną ramką) sprawdź ich wartości.

 

Pełna naprawa danych wymaga wykonania wszystkich kroków z tego rozdziału, dla wszystkich pracowników wyszczególnionych w raporcie.