Ustawienia > Zdarzenia

Drukuj

Ustawienia > Kadrowe i płacowe > Zdarzenia

Potwierdzanie usuwania zdarzeń

Ustawienie określa, dla których typów zdarzeń wymagane jest potwierdzenie podczas operacji ich usuwania.

 

Oprócz zaznaczonej domyślnie opcji Wszystkie zdarzenia dostępne są ustawienia:

Zdarzenia wstawiane automatycznie

Zdarzenia oczekujące

Zdarzenia aktywne

Zdarzenia zrealizowane

 

Możesz zaznaczyć jeden lub więcej typów zdarzeń, których usunięcie wymaga potwierdzenia.

 

Generowanie zdarzeń podczas otwierania firmy

Ustawienie określa czy w trakcie otwierania firmy po zalogowaniu ma zostać wykonane generowanie nowych zdarzeń, oraz czy ta akcja ma być poprzedzona pytaniem.

Generowanie włączone – w trakcie otwierania firmy zostaną automatycznie wykryte i wstawione brakujące zdarzenia.

Wymagane potwierdzenie – przed automatycznym wykryciem i wstawieniem do kalendarzy brakujących zdarzeń pojawi się zapytanie czy wykonywać tą czynność.

 

Wprowadzanie zdarzeń

Rejestracja zdarzeń przez okno nieobecności – gdy zaznaczone rejestracja nieobecności (związanych z chorobami, wypadkami, urlopami wypoczynkowymi, bezpłatnymi, okolicznościowymi oraz nieobecnościami związanymi z rodzicielstwem) wykonywana jest za pomocą nowego uproszczonego interfejsu. Odznacz to pole jeśli chcesz rejestrować nieobecności za wykorzystaniem klasycznego interfejsu rejestracji zdarzeń.