Ustawienia > Godziny pracy

Drukuj

Ustawienia > Kadrowe i płacowe > Godziny pracy

Parametry związane z dniem pracy w firmie definiowane są w grupie Ustawienia > Kadrowe i Płacowe > Godziny pracy. Ustawienia te mają wpływ na interpretację rejestrowanych w kalendarzach zdarzeń.

 

Dzień pracy

Domyślny początek dnia roboczego w firmie godzina, o której firma rozpoczyna pracę(domyślnie 8:00 rano).

Domyśla długość dnia roboczego w firmie – liczba godzin i minut dnia roboczego firmy (domyślnie 8 godzin).

 

Niedziele i święta

Początek doby dla niedziel i świąt – określa element kadrowy przechowujący informację o początku doby dla niedziel i świąt. Domyślnie jest to parametr Początek doby niedziela i święta. Ustawienie wartości domyślnego parametru wykonywane jest w danych kadrowych Firmy w zestawie: Parametry i ustawienia > Parametry.

 

Zaokrąglanie zdarzeń godzinowych

Wskazanie elementów kadrowych Firmy definiujących zaokrąglenia przy rejestracji czasu dla zdarzeń:

Zdarzenia czasu pracy – domyślnie jest to element Precyzja zaokrągleń czasu pracy.

Zdarzenia nieobecności zwykłych – domyślnie jest to element Precyzja zaokrągleń nieobecności zwykłych.

Zdarzenia nieobecności bez potrąceń – domyślnie jest to element Precyzja zaokrągleń nieobecności bez potrąceń.

Ustawienie wartości elementów domyślnych wykonywane jest w danych kadrowych Firmy w zestawie: Parametry i ustawienia > Parametry.

 

Parametry precyzji zaokrągleń zawierają atrybut określający metodę zaokrąglenia:

suma czasu zdarzeń, zaokrąglanie godzina początek i koniec zdarzenia godzina rozpoczęcia i godzina zakończenia zdarzenia jest zaokrąglana przed zsumowaniem czasu zdarzeń.

suma czasu, zaokrąglany czas pojedynczych zdarzeń czas trwania zdarzeń jest zaokrąglany przed zsumowaniem czasu zdarzeń.

zaokrąglana suma czasu trwania zdarzeń czas trwania zdarzeń jest najpierw sumowany a potem zaokrąglany.

 

W atrybucie zaokrąglaj czas do minut określona jest precyzja zaokrągleń rejestrowanych zdarzeń. Na przykład przy precyzji 20 minut, zdarzenie trwające 1:34 zostanie zaokrąglone do 1:40.