Firma > Parametry podatkowe > Sposób rozliczania kwoty zmniejszającej podatek

Drukuj

Sposób rozliczania kwoty zmniejszającej podatek

Według objaśnień Ministerstwa Finansów podmiot może zatrudniać osoby fizyczne na podstawie różnych umów, np. umowy o pracę lub umowy zlecenia, a tym samym pobierać i wpłacać zaliczki w sposób przewidziany dla różnych płatników, np. jako zakład pracy oraz zleceniodawca. W związku z tym poszczególni płatnicy obliczają zaliczki na odmiennych zasadach na podstawie odrębnych oświadczeń i wniosków złożonych przez podatników. Każdy rodzaj umowy jest osobnym „podźródłem”, dla którego można zadeklarować odpowiednią wartość kwoty zmniejszającej podatek.

 

Ustawienia parametrów podatkowych
W zestawie Parametry podatkowe (indywidualne) znajduje się parametr sterujący Sposób rozliczania kwoty zmniejszającej podatek, w zależności od którego stosowany jest sposób rozliczania kwoty wolnej:

łączna kwota dla wszystkich źródeł przychodu – (wartość domyślna) nie powoduje żadnych zmian w dotychczasowym sposobie działania programu w zakresie naliczania kwoty zmniejszającej podatek, tj. program zarówno do umów o pracę jaki i umów cywilnoprawnych uwzględnia łącznie kwotę zmniejszająca podatek na podstawie przypisanego wzorca.

oddzielna kwota dla każdego źródła przychoduzmienia sposób naliczania kwoty zmniejszającej podatek dla umów cywilnoprawnych. Przypisywanie kwoty zmniejszającej podatek dla każdego typu umowy cywilnoprawnej (z wyjątkiem umowy zryczałtowanej) odbywa się na podstawie wartości kwoty zmniejszającej podatek wprowadzanej w danych kadrowych (rezygnacja z użycia wzorca dla kwoty zmniejszającej).

 

Po zmianie ustawienia parametru należy poprzednią wartość zamknąć z ostatnim dniem miesiąca a datę obowiązywania nowej wartości ustawić od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

 

oz_kip_164

 

Oddzielna kwota dla każdego źródła przychodu

Rejestracja umów cywilnoprawnych

Podczas zawierania umowy cywilnoprawnej wykonywana jest akcja wypełnienia wartości dla elementu kadrowego kwota zmniejszająca podatek dla umów zlecenia (inny element kadrowy dla każdego typu umowy), w której ręcznie należy wprowadzić wartość zadeklarowaną przez zleceniobiorcę na formularzu PIT-2.
 

Do każdego typu umowy została dodana akcja warunkowa:

zdarzenie Prawa autorskie - wypełnienie elementu kadrowego kwota zmniejszająca podatek dla praw autorskich,

zdarzenie Umowa o dzieło - wypełnienie elementu kadrowego kwota zmniejszająca podatek dla umów o dzieło,

zdarzenie Umowa z art.13 pkt 7 - wypełnienie elementu kadrowego kwota zmniejszająca podatek dla umów z art. 13 pkt.7,

zdarzenie Umowa z art.13 pkt 9 - wypełnienie elementu kadrowego kwota zmniejszająca podatek dla umów z art. 13 pkt.9,

zdarzenie Umowa zlecenia - wypełnienie elementu kadrowego kwota zmniejszająca podatek dla umów zlecenia,

zdarzenie Umowa zlecenia (bez określonej kwoty) - wypełnienie elementu kadrowego kwota zmniejszająca podatek dla umów zlecenia.

 

oz_kip_165

 

Każdy typ umowy cywilnoprawnej w swoim zestawie kadrowym posiada oddzielny element do rozliczania kwoty zmniejszającej podatek:

kwota zmniejszająca podatek dla umów zlecenia,

kwota zmniejszająca podatek dla umów o dzieło,

kwota zmniejszająca podatek dla praw autorskich,

kwota zmniejszająca podatek dla umów z art. 13 pkt.7,

kwota zmniejszająca podatek dla umów z art. 13 pkt.9.

 

Rozliczenie umów cywlinoprawnych

Podczas wstawiania rozliczenia umowy cywilnoprawnej wartość wprowadzona w elemencie kadrowym zostanie uwzględniona w atrybucie rozliczenia umowy.

 

oz_kip_166

 

Każda z umów posiada oddzielny atrybut prezentujący kwotę zmniejszająca podatek:

kwota zmniejszająca podatek (umowa zlecenia)  

kwota zmniejszająca podatek (prawa autorskie)  

kwota zmniejszająca podatek (umowa o dzieło)  

kwota zmniejszająca podatek (umowa z art. 13 pkt 7)  

kwota zmniejszająca podatek (umowa z art. 13 pkt 9)

 

W związku z faktem, że pracownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje przekazane w PIT-2, program dla umów cywilnoprawnych nie wprowadza ograniczeń w zakresie wprowadzanej wartości kwoty zmniejszającej podatek.

Limit kwoty zmniejszającej podatek jest pilnowany w skali miesiąca tylko dla danego typu umowy. Oznacza to, że program nie weryfikuje przekroczenia łącznego limitu w przypadku posiadania jednocześnie różnych typów umów.